Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu balkonów

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie remontu balkonów

Data zamieszczenia: 2023-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach
Mikołowska 125A
40-592 Katowice
powiat: Katowice
tel 32 251 96 71, tel. ( 32) 25 - 21-913, 733-552-960, tel. (32) 25-25-400, 25-24-092
tu@smgornik.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: tel 32 251 96 71, tel. ( 32) 25 - 21-913, 733-552-
Termin składania ofert: 2023-02-06
Dokumenty do pobrania
wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych przy Ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, Ul. Zadole 44, 44a, Ul. Koszalińskiej 37, Ul. Bromboszcza 7, Ul. Pietrowickiej 45, Ul. Wileńskiej 35 w Katowicach (łącznie 23 szt. ), zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 07.02.2023 r. o godz. 10;00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125a w Katowicach.

Specyfikacja:
Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem ,,opłata za materiały - ,,balkony - Zadole". Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres tu@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godz.ch 7;00- 15;00.

Składanie ofert:
Ofertę wg. wzoru Zamawiającego (oferta Wykonawcy) należy składać w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 10;00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji: do 30.11.2023 r.

Wymagania:
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiektach. W celu potwierdzenia zakresu prac ujętego w przedmiarze robót i specyfikacji należy dokonać w uzgodnieniu z Administracją Zadole / ul. Zadole 37 w Katowicach/ wizji na obiektach potwierdzającej opisany w przedmiarze robót i specyfikacji zakres przewidziany przez Zamawiającego do wykonania prac. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac nie ujętego w przedmiarze robót i specyfikacji oferent zobowiązany jest złożyć kosztorys uzupełniający.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż w kosztorysie ofertowym /i uzupełniającym/ załączonym do oferty uwzględnił pełny zakres robót wyszczególnionych w przedmiarze robót i specyfikacji opracowanych przez Zamawiającego, zweryfikował błędnie wyliczone w przedmiarze ilości robót i doprecyzował ich zakres rzeczowy co stanowi gwarancję, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach nie będzie ponosiła dodatkowych kosztów wynikających z błędnie lub nieprawidłowo sporządzonego przez Oferenta kosztorysu ofertowego.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
Do oferty należy dołączyć:
1) Oferta Wykonawcy - na druku Zamawiającego.
2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
3) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności ogólnobudowlanej oraz przynależność do Izby
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy.
5) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte - w uznaniu Oferenta -w przedmiarze robót, a konieczne do wykonania prawidłowego zakresu prac.
6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
9) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzule: szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
10) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy.
11) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
12) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu ( z ostatnich 3 lat).
13) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
14) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa. Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych zawiadomieniem dokumentów.
2) Cena.
3) Udzielona gwarancja.
4) Termin realizacji zadania.
Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisie przetargowa odrzucone.
Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 4 000,00 zł najpóźniej do dnia 06.02.2023 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
W przypadku wyboru oferty Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej brutto, z którego Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi i jakości za wady. Po bezusterkowym odbiorze końcowym robót będzie można za zgodą Zarządu SM ,,Górnik" w Katowicach zmienić formę zabezpieczenia z gotówkowego na gwarancję bankową obejmująca okres do końca gwarancji zawierając stosowny aneks do umowy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni po odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie okresu gwarancji jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych oferta.
Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
KONKURS OFERT NA:
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, ul. Zadole 44, 44a, ul. Koszalińskiej 37, ul. Bromboszcza 7, ul. Pietrowickiej 45, ul. Wileńskiej 35 w Katowicach (łącznie 23 szt. ), zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu decyzją Komisji mogą zostać odrzucone.
W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie lub mailowo) Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen, proponowanych terminach realizacji, okresie udzielonej gwarancji za wady, wysokości składników cenotwórczych i ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 07.02.2023 r. po otwarciu ofert może żądać:
- udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/lub pełnomocnictw.
W związku z powyższym Zamawiający w terminie otwarcia ofert i procedowania postępowania przetargowego prosi o dostępność pod wskazanym numerem telefonu upoważnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela Oferenta / w godzinach od 10;30 do 11;00/.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
0 wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
UWAGI:
- Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy
1 płatne fakturami częściowymi i fakturą końcową. Wykonawca zobowiązany będzie po skończonych robotach przedstawić kalkulację cenowa na każdy balkon oddzielnie.
- Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wynegocjowane warunki.
- Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane Ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.

Kontakt:
- Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Zadole - ul. Zadole 37 w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7;30 do 15;00, w piątek w godz. od 7;30 do 13;00, tel. (32) 25-25-400, 25-24-092, adres e-mail: tp@smgornik.katowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.