Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowania dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowania dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2023-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Rynarcice 35
Pl. Zwycięstwa 5
59-305 Rudna
powiat: lubiński
76/746 70 84
zgkim@zgkim.rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: 76/746 70 84
Termin składania ofert: 2023-02-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowania dokumentacji projektowej dot. wymiany pokrycia dachowego budynku Rynarcice 35"
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dot. wymiany pokrycia dachowego budynku Rynarcice 35.
Ogólna charakterystyka obiektu:
Lokalizacja: dz. nr 203/24 w m. Rynarcice.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/3302/641/L.
Zakres prac projektowych obejmuje:
1) opracowanie projektu budowlanego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającego w szczególności informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek -
2 egz;
2) opracowanie projektu wykonawczego, uwzględniającego uwagi konserwatora zabytków -
egz;
3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów przewidzianych w dokumentacji projektowej - 1 egz;
4) opracowanie przedmiarów robót w oparciu o SST z określeniem kodów CPV - 1 egz.
5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualną bazę cen np. SEKOCENBUD) SST z określeniem kodów CPV - 1 egz.

Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).
Projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgkim@zgkim.rudna.pl w terminie do dnia 1 luty 2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI: do 3 tygodni od zawarcia umowy.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej
ceny.
2 Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Projektant określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena obliczona przez Projektanta musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją umowy,
a w szczególności koszt wykonania prac projektowych wg kalkulacji własnej, koszt przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji, będącej przedmiotem umowy, koszt sprawowania nadzoru autorskiego, wszelkie opłaty, administracyjne, koszty udziału Projektanta we wszystkich spotkaniach związanych z realizacją umowy w siedzibie Zamawiającego oraz poza nią, aktualizacje kosztorysów inwestorskich oraz wszystkie inne koszty za czynności objęte zakresem zamówienia.
2. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
b) uprawnienia do projektowania w specjalnościach zgodnych z pkt. III wraz z wpisem na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Terytorialnego.
BADANIE I WYBÓR OFERTY.
1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.
5. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Kościelniak, tel. 76 746 70 92

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.