Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Narzędzia do montażu urządzeń optoelektronicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Narzędzia do montażu urządzeń optoelektronicznych

Data zamieszczenia: 2023-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618582001, Faks: +48 618585954
przetargi-pcss@man.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/719841
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 618582001,
Termin składania ofert: 2023-02-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PN 3/01/2023 - narzędzia do montażu urządzeń optoelektronicznych

Numer referencyjny: PN 3/01/2023 - narzędzia do montażu urządzeń optoelektronicznych
II.1.2)Główny kod CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych nad optycznymi sieciami transportowymi w szczególności w warstwie fizycznej w ramach projektu pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 - Spawarka włókien światłowodowych - zestaw

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych nad optycznymi sieciami transportowymi w szczególności w warstwie fizycznej w ramach projektu pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji". Zamówienie zostało podzielone na niżej wymienione części:

Część nr 1 - Spawarka włókien światłowodowych - zestaw,

Część nr 2 - Urządzenie do odtwarzania pokrycia pierwotnego włókien światłowodowych,

Część nr 3 - Podgrzewacz elementów elektronicznych,

Część nr 4 - Bezokularowy mikroskop stereoskopowy.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ - odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie ,,fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.

5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.

7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.

9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby zamawiającego na co najmniej 7 dni przed podanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia, w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności sprawdzających, o których mowa w Części III SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 - Urządzenie do odtwarzania pokrycia pierwotnego włókien światłowodowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych nad optycznymi sieciami transportowymi w szczególności w warstwie fizycznej w ramach projektu pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji". Zamówienie zostało podzielone na niżej wymienione części:

Część nr 1 - Spawarka włókien światłowodowych - zestaw,

Część nr 2 - Urządzenie do odtwarzania pokrycia pierwotnego włókien światłowodowych,

Część nr 3 - Podgrzewacz elementów elektronicznych,

Część nr 4 - Bezokularowy mikroskop stereoskopowy.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ - odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie ,,fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.

5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.

7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.

9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby zamawiającego na co najmniej 7 dni przed podanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia, w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności sprawdzających, o których mowa w Części III SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3 - Podgrzewacz elementów elektronicznych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych nad optycznymi sieciami transportowymi w szczególności w warstwie fizycznej w ramach projektu pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji". Zamówienie zostało podzielone na niżej wymienione części:

Część nr 1 - Spawarka włókien światłowodowych - zestaw,

Część nr 2 - Urządzenie do odtwarzania pokrycia pierwotnego włókien światłowodowych,

Część nr 3 - Podgrzewacz elementów elektronicznych,

Część nr 4 - Bezokularowy mikroskop stereoskopowy.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ - odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie ,,fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.

5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.

7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.

9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby zamawiającego na co najmniej 7 dni przed podanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia, w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności sprawdzających, o których mowa w Części III SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4 - Bezokularowy mikroskop stereoskopowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych nad optycznymi sieciami transportowymi w szczególności w warstwie fizycznej w ramach projektu pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji". Zamówienie zostało podzielone na niżej wymienione części:

Część nr 1 - Spawarka włókien światłowodowych - zestaw,

Część nr 2 - Urządzenie do odtwarzania pokrycia pierwotnego włókien światłowodowych,

Część nr 3 - Podgrzewacz elementów elektronicznych,

Część nr 4 - Bezokularowy mikroskop stereoskopowy.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ - odpowiednio dla każdej z ww. części zamówienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązany jest do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w Części III SWZ.

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie ,,fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy po wyprodukowaniu.

5. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta niewyłączającego dystrybucji na rynek polski i zapewniającego realizację uprawnień gwarancyjnych.

7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Części IV SWZ). Zamawiający nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych należności, w szczególności opłat licencyjnych, zaś ewentualne licencje będą udzielone w ramach wynagrodzenia wykonawcy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.

8. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w Części IV SWZ zaznaczono inaczej.

9. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. ,,PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji", nr umowy projektowej: POIR.04.02.00-30-A005/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby zamawiającego na co najmniej 7 dni przed podanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia, w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności sprawdzających, o których mowa w Części III SWZ.

CPV: 31700000, 38510000

Dokument nr: 050097-2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba zamawiającego: Ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. Pełny opis znajduje się w SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/719841

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2023

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023

Kontakt:
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-139
Polska
E-mail: przetargi-pcss@man.poznan.pl
Tel.: +48 618582001
Faks: +48 618585954

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.