Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kompletów prototypów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kompletów prototypów

Data zamieszczenia: 2023-01-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Instalacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa
ul. Rusznikarska - Deptak 5
31-261 Kraków
powiat: Kraków
600 000 012, 662 556 171
izmuda@wojewodzki.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/144161
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 600 000 012, 662 556
Termin składania ofert: 2023-02-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/1.1.1/2022
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-2411/20 - Opracowanie innowacyjnego, unikalnego systemu wentylacji higienizującej powietrze w trybie ciągłym

Część 1
Budowa prototypów wg opracowanego wzoru

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Pełna treść zapytania ofertowego nr 3/1.1.1/2023 znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe" (załącznik 5) i stanowi integralną część przedmiotowego ogłoszenia.
Przedmiot zamówienia: 3.2.2 Prototypy o mocy 55W w ilości 34 sztuk zgodne z przesłanym projektem dostępnym dla oferentów po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa na adres Ul. Semperitowców 31 - 540 Kraków kompletów - 34 sztuk prototypów o mocy 55W.
W wykonanie kompletu wchodzi - parametry minimalne:
- Obudowa lampy UV-C wykonana zgodnie z projektem dostępnym dla oferentów po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- Lampa higienizująca UV-C typu PL-L o mocy 55W wraz z uchwytami niezbędnymi do montażu w obudowie,
- Element zasilający umożliwiający podpięcie lampy do zasilania sieciowego 230V,
- Montaż wszystkich elementów (lampy, zasilacza) w wykonanej obudowie,
- Wykonanie okablowania/połączenia elektrycznego wszystkich elementów niezbędnych do działania lampy,
- Wykonanie kabla zasilającego 3 żyłowego zakończonego wtyczką prostą z uziemieniem o długości 1,5m wraz z wbudowanym przełącznikiem 0/1 z zaznaczoną pozycją przełącznika.
- okres gwarancji min. 12 miesięcy
Urządzenia muszą być w pełni kompletne, gotowe do użycia oraz zgodne z projektem dostępnym dla oferentów po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
min. 12 miesięcy

DOSTAWA
Dostawy inne
Opis

Pełna treść zapytania ofertowego nr 3/1.1.1/2023 znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe" (załącznik 5) i stanowi integralną część przedmiotowego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia: 3.2.1 Prototypy o mocy 24W w ilości 33 sztuk zgodne z przesłanym projektem dostępnym dla oferentów po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa na adres Ul. Semperitowców 31 - 540 Kraków kompletów - 33 sztuk prototypów o mocy 24W.
W wykonanie kompletu wchodzi - parametry minimalne:
- Obudowa lampy UV-C wykonana zgodnie z projektem dostępnym dla oferentów po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- Lampa higienizująca UV-C typu PL-L o mocy 24W wraz z uchwytami niezbędnymi do montażu w obudowie,
- Element zasilający umożliwiający podpięcie lampy do zasilania sieciowego 230V,
- Montaż wszystkich elementów (lampy, zasilacza) w wykonanej obudowie,
- Wykonanie okablowania/połączenia elektrycznego wszystkich elementów niezbędnych do działania lampy,
- Wykonanie kabla zasilającego 3 żyłowego zakończonego wtyczką prostą z uziemieniem o długości 1,5m wraz z wbudowanym przełącznikiem 0/1 z zaznaczoną pozycją przełącznika.
- okres gwarancji min. 12 miesięcy

Urządzenia muszą być w pełni kompletne, gotowe do użycia oraz zgodne z projektem dostępnym dla oferentów po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania ofertowego nr 3/1.1.1/2023 znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe" (załącznik 5) i stanowi integralną część przedmiotowego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia: 3.2.3 Prototypy o mocy 95W w ilości 33 sztuk zgodne z przesłanym projektem dostępnym dla oferentów po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa na adres Ul. Semperitowców 31 - 540 Kraków kompletów - 33 sztuk prototypów o mocy 95W.
W wykonanie kompletu wchodzi - parametry minimalne:
- Obudowa lampy UV-C wykonana zgodnie z projektem dostępnym dla oferentów po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- Lampa higienizująca UV-C typu PL-L o mocy 95W wraz z uchwytami niezbędnymi do montażu w obudowie,
- Element zasilający umożliwiający podpięcie lampy do zasilania sieciowego 230V,
- Montaż wszystkich elementów (lampy, zasilacza) w wykonanej obudowie,
- Wykonanie okablowania/połączenia elektrycznego wszystkich elementów niezbędnych do działania lampy,
- Wykonanie kabla zasilającego 3 żyłowego zakończonego wtyczką prostą z uziemieniem o długości 1,5m wraz z wbudowanym przełącznikiem 0/1 z zaznaczoną pozycją przełącznika.
- okres gwarancji min. 12 miesięcy

Urządzenia muszą być w pełni kompletne, gotowe do użycia oraz zgodne z projektem dostępnym dla oferentów po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV: 31000000-6, 31520000-7, 31710000-6

Dokument nr: 2023-27570-144161, 3/1.1.1/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-06
Oferty należy składać:
- osobiście w oddziale firmy pod adresem Ul. Semperitowców 6-8, 31-540 Kraków i/lub
- za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Zamawiającego i/lub
- za pośrednictwem Bazy konkurencyjności i/lub
- pocztą elektroniczną na adres hskrzypek@wojewodzki.com.pl z kopią do izmuda@wojewodzki.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Śródmieście
Miejscowość
Kraków
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-03-07
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 (załącznik nr 5) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym a jego oferta zostaje odrzucona.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 (załącznik nr 5) wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu, wg załączonego wzoru. (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 5).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail,
- termin realizacji,
- specyfikację przedmiotu zamówienia (parametry techniczne),
- informację dot. gwarancji w miesiącach dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt. 3.2
- cenę netto i brutto dla każdej pozycji wymienionej w pkt 3.2. będącej przedmiotem
zamówienia oraz cenę netto i brutto łącznie na wszystkie pozycje, których dotyczy oferta,
- termin płatności dla każdej części wymienionej w pkt 3.2,
- datę sporządzenia oferty,
- datę ważności oferty,
- pieczęć i podpis oferenta,
- załączniki zgodnie z pkt 3.5 zapytania ofertowego.
Oferta musi być ważna co najmniej do 30.03.2023 r.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym nie dopuszcza możliwości dzielenia poszczególnych pozycji zamówienia stanowiących komplet. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia opisane w pkt 3.2.

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 5).
Dostawa
Dostawy inne

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert, o której mowa powyżej dokonana zostanie w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Zamawiający ogłosi wybór Oferenta w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. Jeżeli Oferent nie złożył oświadczenia, o braku powiązań kapitałowych lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera omyłki lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Podobnie jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Cena przedmiotu zapytania - cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania koszty zakupu, dostawy oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej, z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa, realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 5).
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 (załącznik nr 5) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym a jego oferta zostaje odrzucona.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 (załącznik nr 5) wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu, wg załączonego wzoru. (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 5).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail,
- termin realizacji,
- specyfikację przedmiotu zamówienia (parametry techniczne),
- informację dot. gwarancji w miesiącach dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt. 3.2
- cenę netto i brutto dla każdej pozycji wymienionej w pkt 3.2. będącej przedmiotem
zamówienia oraz cenę netto i brutto łącznie na wszystkie pozycje, których dotyczy oferta,
- termin płatności dla każdej części wymienionej w pkt 3.2,
- datę sporządzenia oferty,
- datę ważności oferty,
- pieczęć i podpis oferenta,
- załączniki zgodnie z pkt 3.5 zapytania ofertowego.
Oferta musi być ważna co najmniej do 30.03.2023 r.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym nie dopuszcza możliwości dzielenia poszczególnych pozycji zamówienia stanowiących komplet. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia opisane w pkt 3.2.

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 5).
Dostawa
Dostawy inne

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert, o której mowa powyżej dokonana zostanie w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Zamawiający ogłosi wybór Oferenta w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje. Jeżeli Oferent nie złożył oświadczenia, o braku powiązań kapitałowych lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera omyłki lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Podobnie jeżeli Oferent nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Cena przedmiotu zapytania - cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania koszty zakupu, dostawy oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej, z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa, realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 5).
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 (załącznik nr 5) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym a jego oferta zostaje odrzucona.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 (załącznik nr 5) wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu, wg załączonego wzoru. (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 5).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail,
- termin realizacji,
- specyfikację przedmiotu zamówienia (parametry techniczne),
- informację dot. gwarancji w miesiącach dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt. 3.2
- cenę netto i brutto dla każdej pozycji wymienionej w pkt 3.2. będącej przedmiotem
zamówienia oraz cenę netto i brutto łącznie na wszystkie pozycje, których dotyczy oferta,
- termin płatności dla każdej części wymienionej w pkt 3.2,
- datę sporządzenia oferty,
- datę ważności oferty,
- pieczęć i podpis oferenta,
- załączniki zgodnie z pkt 3.5 zapytania ofertowego.
Oferta musi być ważna co najmniej do 30.03.2023 r.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym nie dopuszcza możliwości dzielenia poszczególnych pozycji zamówienia stanowiących komplet. Oferent może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia opisane w pkt 3.2.

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Uszczegółowienie w załączonym zapytaniu ofertowym (załącznik nr 5).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-27
Data ostatniej zmiany
2023-01-27 15:16:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto- 75 pkt
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru (wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku):
75 x (cena najniższa )/(cena badana )
Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematyki.
Uszczegółowienie w załączniku nr 5.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji- 25 pkt
Punkty przyznawane są wg poniższego zestawienia:
Termin realizacji w dniach wskazany w formularzu oferty - liczba punktów:
7 dni lub mniej - 25 pkt
8 do 14 dni - 15 pkt
15 do 21 dni - 10 pkt
22 dni do 28 dni - 5 pkt
29 dni i więcej - 0 pkt
Uszczegółowienie w załączniku nr 5

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Ireneusz Żmuda
tel.: 600 000 012
e-mail: izmuda@wojewodzki.com.pl
Hubert Skrzypek
tel.: 662 556 171
e-mail: hskrzypek@wojewodzki.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.