Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-01-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo
powiat: kartuski
przetargi@skzukowo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Żukowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.: materiałów wodociągowo - kanalizacyjny z podziałem na części:
- część 1 armatura I
- cześć 2 armatura II
- część 3 materiały instalacyjne
- cześć 4 rury
- cześć 5 betony
2) Szczegółowe opisy i prognozowane ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zawiera:
- dla części 1 (armatura I): załącznik nr 1 a do Ogłoszenia,
- dla części 2 (armatura II) załącznik nr 1b do Ogłoszenia,
- dla części 3 (materiały instalacyjne): załącznik nr 1c do Ogłoszenia,
- dla części 4 (rury): załącznik nr 1d do Ogłoszenia,
- dla części 5 (betony): załącznik nr 1e do Ogłoszenia.
3) Wymagania dla armatury:
a) zgodność z normą PN-EN 545:2010;
b) łączniki i kształtki z żeliwa sferoidalnego z zastosowaniem powłoki epoksydowej zgodnie z normą PN-EN 14901 lub posiadające certyfikat GSK;
c) hydranty, zasuwy kołnierzowe i gwintowane muszą posiadać certyfikat GSK;
d) hydranty , zasuwy i obudowy teleskopowe jednego producenta.
4) Wymagania dla materiałów instalacyjnych:
a) ciśnienie nominalne dla zaworów kulowych musi wynieść min. PN25, a dla pozostałych materiałów PN 16.
5) Wymagania dla betonów:
a) włazy kanalizacyjne z żeliwa szarego pełnożeliwne;
b) wpusty uliczne z żeliwa szarego.
6) Ilość przedmiotu zamówienia została podana szacunkowo na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzach rzeczowo-cenowych, a wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Zamawiający dokona jednak zamówienia, wg aktualnych potrzeb, poszczególnych pozycji w każdej części nie mniejszej niż 50% wartości całego zamówienia podstawowego.
ofercie. Termin dostawy w ofercie może wynosić maksymalnie:
- maksymalnie 7 dni roboczych dla części 5 (betony);
- maksymalnie 3 dni roboczych dla pozostałych części.
DOSTAWA powinna być dostarczona do zamawiającego w godz.ch od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dokument nr: ZS/1/D/23

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego: Ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo.
6. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 06.02.2023 r. o godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości danej części zamówienia podstawowego (lub sumy wartości
zamówienia podstawowego i wartości prawa opcji - jeżeli Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji) w zależności co nastąpi pierwsze.
3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego lub miejsce przez niego wskazane na terenie Gminy Żukowo.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 31 Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych obowiązującego w Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o., zwanego dalej ,,Regulaminem".
7) Zamawiającemu przysługuje prawo opcji w wysokości 30% dla niniejszego zamówienia w każdej z części wymienionej w formularzu rzeczowo-cenowym. Zamawiający jest uprawniony do zwiększenia zamówienia o 30% w cenach zaoferowanych w formularzu rzeczowo-cenowym.
Zamawiający korzystając z prawa opcji nie jest zobowiązany do zamówienia całego asortymentu, stanowiącego zamówienie podstawowe - może zamówić tylko wybrane pozycje z formularza rzeczowo-cenowego. Zamawiający zamawiając wybraną pozycję w prawie opcji nie jest zobowiązany do wykorzystania całej opcji, tj. 30% zamówienia podstawowego. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku nieprzewidzianych wcześniej potrzeb remontowych lub inwestycyjnych, składając zamówienie w formie tak jak dla zamówienia podstawowego, jednak termin realizacji zamówień realizowanych w prawie opcji przedłuża się o 7 dni w stosunku do terminów realizacji określonych w pkt 12) oraz terminów przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego niezależnie dla każdej części zamówienia osobno.
8) Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zależne będzie od ilości przedmiotu zamówienia dostarczonego w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę przedłożoną przez wykonawcę.
9) Dostawa przedmiotu zamówienia oprócz jego sprzedaży obejmuje również: załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika zamawiającego w siedzibie zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego ale wyłącznie na terenie Gminy Żukowo.
10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru powstałe w trakcie załadunku, transportu i rozładunku.
11) Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb zamawiającego, na podstawie formularza zamówienia, przesłanego do wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza zamówień telefonicznych.
12) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie.
Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca określi termin dostawy w formularzu oferty.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczanych materiałów. Przed podpisaniem umowy jak i na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie certyfikaty, atesty (w tym atest higieniczny PZH), karty katalogowe, deklarację zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatę techniczną.
14) Każdorazowa ilość i jakość dostarczonego materiału zostanie sprawdzona przez pracownika zamawiającego. Każda dostawa winna być udokumentowana dokumentem WZ.
15) W przypadku dostarczenia materiału w ilości lub jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia opisanemu w Ogłoszeniu, zamawiający może odmówić odbioru dostawy. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia materiału zgodnego z zamówieniem w ciągu max. 3 dni od zgłoszenia nieprawidłowości przez zamawiającego. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem przedmiotu zamówienia poniesie wykonawca
16) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
2. Poszczególne zamówienia będą realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w terminie do 1 do 3 dni - dla części od 1 do 4, lub od 1 do 7 dni dla części nr 5 (betony) - w zależności jak to Wykonawca określił w Ofercie. Termin realizacji zamówienia dla każdej części będzie określony w umowie zgodnie z Ofertą.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) i 3) Regulaminu.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
a) kalkulacje ceny oferty dla Części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (załączniki nr 1a - 1 e);
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 12), wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 16 Regulaminu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel wykonawcy.
7) Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZS/1/D/23
3) Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony postępowania w formie pisemnej lub elektronicznie (e-mail). W wypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail).
- pisemnie, na adres: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo;
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: przetargi@skzukowo.pl
5) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Szczegółowe regulacje dotyczące wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, udzielania wyjaśnień przez zamawiającego, przedłużenia terminu składania ofert i zmiany treści ogłoszenia zawarte są w art. 30 Regulaminu.
6) Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:
1) Część 1: 2.000,00 PLN Armatura I;
2) Część 2: 8.000,00 PLN Armatura II;
3) Cześć 3: 1.500,00 PLN Materiały Instalacyjne;
4) Cześć 4; 5.000,00 PLN Rury;
5) Cześć 5; 5.000,00 PLN Betony.
UWAGA! Składając ofertę na więcej niż jedna cześć zamówienia należy wnieść wadium
w wysokości stanowiącej sumę wymaganych kwot w poszczególnych częściach.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 807).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego
nr 76 8328 0007 2001 0014 1989 0002 SGB-Bank S.A., z dopiskiem: ,,wadium - dotyczy postępowania nr ZS/1/D/23 - część...".
UWAGA! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.
4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt 2) - 5) następuje poprzez doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w siedzibie zamawiającego: ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8;00 do 15;00 lub przesłanie na powyższy adres. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę:
a) odmowa podpisania przez wykonawcę umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesienie przez wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Dziale VII pkt 4) niniejszego ogłoszenia, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Dziale XII pkt 11 niniejszego ogłoszenia co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w Ogłoszeniu. W przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie zamawiającego i obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę. W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu.
8. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.
9. Zamawiający zwraca wadium:
a) wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
b) wszystkim Wykonawcom jeżeli upłynął termin związania ofertą,
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający w dowolnym czasie przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
1. Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może składać oferty na jedną, lub wszystkie części zamówienia, o których mowa w pkt 111.1) niniejszego ogłoszenia. Zamawiający może udzielić zamówienie temu samemu Wykonawcy na wszystkie Części zamówienia, o ile jego oferta będzie dla tych Części najkorzystniejsza.
3. Do ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wskazane w pkt VI 1.1 oraz pkt VII.2, z zastrzeżeniem uwag zawartych w pkt VII. 3 - VII.8.
4. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
5. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były spięte, a strony ponumerowane.
6. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i czytelną techniką.
8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
9. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych).
Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną pieczątką.
10. Dokumenty inne niż oświadczenia mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
11. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
15. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej:
Adres:
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. ul. Pod Otomino 44 83-330 Żukowo
Opis:
,,Oferta na sukcesywną dostawę materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie - ZS/1/D/23
NIE OTWIERAĆ PRZED 06.02.2023 r. godz. 9:30"
16. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
17. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie ,,nad" lub ,,obok" poprawnego.
18. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia się na pisemny wniosek od chwili ich otwarcia.
19. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
PEŁNOMOCNICTWO
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
- wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika;
- zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, to w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2021 r., póz. 275), wykonawca powinien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane.
UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
20. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
21. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem ,,TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA" lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W dokumencie tym powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych wykonawców.
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli powyższy wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
11. Zamawiający poprawi w tekstach ofert:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie w szczególności wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
13. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w Dziale VI niniejszego ogłoszenia.
14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Dziale XXI pkt 11 ppkt 3) niniejszego ogłoszenia;
g) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w Dziale X pkt 2 niniejszego ogłoszenia, na przedłużenie terminu związania ofertą;
h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
16. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) przypadkach, o których mowa Dziale XIV pkt 4 niniejszego ogłoszenia, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
17. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie Zamówienia Publicznego
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową i terminową realizacją zamówienia.
UWAGA: Formularze cenowe (stanowiące złączniki od 1 a do 1 e) zawierają ceny oraz
podsumowanie w wartości NETTO, więc do oferty - tj do formularza ofertowego (załącznik 1)
należy doliczyć należy podatek VAT i wskazać całą wartość BRUTTO każdej części oferty.
2. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
4. Koszty poniesione przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane.
5. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
6. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
7. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.
XIV. OPIS KRYTERIÓW. KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena oferty brutto (C) - 80 %
b) termin dostawy (T) - 20%
2. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego algorytmu (wzoru):
1) Dla kryterium ceny:
Cn
C =------------ x 80
Cb
gdzie, powyższe oznacza odpowiednio:
C - liczba punktów za kryterium
Cn - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Cb - cena oferty badanej
2) Dla kryterium termin dostawy
Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznawane wg zasady:
a) dla części 1 - armatura I, części 2 - armatura II, części 3 - materiały instalacyjne, części 4 rury:
oferta z terminem dostawy 3 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma 0 pkt. oferta z terminem dostawy 2 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma 10 pkt. oferta z terminem dostawy 1 dzień od dnia złożenia zamówienia otrzyma 20 pkt.
w przypadku podania terminu dłuższego niż 3 dni, oferta zostanie odrzucona
b) dla części 5 - Betony:
oferta z terminem dostawy 7 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma 0 pkt. oferta z terminem dostawy 5 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma 10 pkt. oferta z terminem dostawy 3 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma 20 pkt.
w przypadku podania terminu dłuższego niż 7 dni, oferta zostanie odrzucona
3) Łączna ilość zdobytych punktów obliczana według wzoru:
P= C + T
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. spełnia wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma największą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Ogólny wzór umowy na realizację przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty.
2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do Ogłoszenia, w terminie określonym przez zamawiającego.
3. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w umowie przewidzianych w § 8 wzoru umowy.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego albo w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.
3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.
6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
9. Zamawiający w dowolnym czasie przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy.
10. O wniesieniu odwołania oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
11. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
12. Odwołanie rozstrzyga się w ciągu 10 dni od daty wniesienia odwołania do Zamawiającego.
13. Treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem Zamawiający przesyła niezwłocznie Wykonawcy, który wniósł odwołanie.
14. W przypadku uwzględnienia odwołania, Zamawiający powtarza zakwestionowaną w odwołaniu czynność.
15. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców.
16. Rozstrzygnięcie odwołania przez Zamawiającego jest ostateczne.
XIX. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na zasadach określonych we wzorze umowy.
2. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego za jego działania lub zaniechania..
XX. INFORMACJE PODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.
3. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 5) Regulaminu.

Kontakt:
7) Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 jest: Weronika Lica

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.