Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Demontaż wraz z przeniesieniem konstrukcji hali i budowa hali magazynowej z zastosowaniem...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Demontaż wraz z przeniesieniem konstrukcji hali i budowa hali magazynowej z zastosowaniem przeniesionej konstrukcji

Data zamieszczenia: 2023-01-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
Rozbrat 26
00-429 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl
https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Demontaż wraz z przeniesieniem konstrukcji hali z Ośrodka Namysłowska i budowa hali magazynowej na terenie Ośrodka Hutnik z zastosowaniem przeniesionej konstrukcji, w ramach zadania inwestycyjnego ...
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu hali modułowej o konstrukcji stalowej usytuowanej na terenie ośrodka Namysłowska, a następnie jej przeniesienie, modyfikacja i budowa na terenie ośrodka Hutnik. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.
Zamawiający, z uwagi na charakter zamówienia przewiduje dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia:
1. Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe, pod rygorem odrzucenia oferty.
2. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 07.02.2023 r. godz.: 10:00, zbiórka wykonawców odbędzie się przed wejściem głównym do budynku Ośrodka Namysłowska.
3. Przedstawiciele Wykonawców zainteresowani udziałem w wizji lokalnej zobowiązani są w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 15:00, przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko osoby, nazwę firmy wraz z adresem.
4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SWZ stosownie do form porozumiewania się określonych w postępowaniu. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji.
5. W sprawie szczegółów dot. wizji lokalnej należy skontaktować się z Magdaleną Chmielewską - pracownikiem SCSAW, tel. 22 16 27 227.

3.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

CPV: 45000000-7, 45223100-7

Dokument nr: 2023/BZP 00073131, ZP/TP1/RB/3/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
11.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https:/oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ.
11.2 Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego". Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową, na adres zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania).
11.3 Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemu https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl:
11.3.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
11.3.2 komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
11.3.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
11.3.4 włączona obsługa JavaScript;
11.3.5 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
11.3.6 Format kodowania i oznaczania czasu:
- plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez wykonawcę, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku stanowiącego ofertę dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
- oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
11.3.7 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem systemu. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych o których mowa w pkt 10.5 SWZ, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl.
11.3.8 Wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB.
11.3.9 UWAGA! Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. poz.2452 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z platformy E-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego platforma E-Zamawiający - Stołeczne Centrum Spotu AKTYWNA WARSZAWA tel. +48 22 25 72 223, e-mail: oneplace@marketplanet.pl, w godz.ch 9.00-17:00.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy, Ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa jest Pani Kinga Oklińska, adres e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Po upływie ww. okresu dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-20 10:00
Miejsce składania ofert: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP1/RB/3/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu hali modułowej o konstrukcji stalowej usytuowanej na terenie ośrodka Namysłowska, a następnie jej przeniesienie, modyfikacja i budowa na terenie ośrodka Hutnik. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.
Zamawiający, z uwagi na charakter zamówienia przewiduje dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia:
1. Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe, pod rygorem odrzucenia oferty.
2. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 07.02.2023 r. godz.: 10:00, zbiórka wykonawców odbędzie się przed wejściem głównym do budynku Ośrodka Namysłowska.
3. Przedstawiciele Wykonawców zainteresowani udziałem w wizji lokalnej zobowiązani są w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 15:00, przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko osoby, nazwę firmy wraz z adresem.
4. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SWZ stosownie do form porozumiewania się określonych w postępowaniu. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji.
5. W sprawie szczegółów dot. wizji lokalnej należy skontaktować się z Magdaleną Chmielewską - pracownikiem SCSAW, tel. 22 16 27 227.

3.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł;

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej:

a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu przemysłowego lub użyteczności publicznej o konstrukcji stalowej, o konstrukcji stalowej, prefabrykowanej lub murowanej o wartości każdej z nich minimum 800 000,00 PLN brutto i kubaturze minimum 2 000 m3, w skład których wchodziło wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych

b) dysponują minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przez cały okres jej trwania nad minimum jedną budową lub przebudową obiektu przemysłowego lub użyteczności publicznej o konstrukcji stalowej, prefabrykowanej lub murowanej o wartości minimum
800 000,00 PLN brutto. Osoba ta musi posiadać min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy licząc od momentu uzyskania uprawnień.

UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 2 do SWZ.
Zgodnie z art. 455 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-21

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.