Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa elementów montażowych i materiałów pomocniczych do wytworzenia zabudowy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa elementów montażowych i materiałów pomocniczych do wytworzenia zabudowy

Data zamieszczenia: 2023-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: INA Sp. z o.o
Zaciszna 42
35-326 Rzeszów
powiat: Rzeszów
bpecherek@cdgpro.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/144732
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA elementów montażowych i materiałów pomocniczych do wytworzenia zabudowy (etap II) na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Zabudowa własna betonomieszarki samochodowej 9m3 o zaawansowanej konstrukcji i innowacyjnych rozwiązaniach funkcjonalnych"
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1738/20 - Zabudowa własna betonomieszarki samochodowej 9m3 o zaawansowanej konstrukcji i innowacyjnych rozwiązaniach funkcjonalnych

Część 1
Elementy montażowe do wytworzenia zabudowy betonomieszarki

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletów elementów montażowych do wytworzenia zabudowy betonomieszarki samochodowej 9m3, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w terminie: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Część 2
Materiały pomocnicze do wytworzenia zabudowy betonomieszarki

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia dostawa 2 kompletów materiałów pomocniczych do wytworzenia zabudowy betonomieszarki samochodowej 9m3, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w terminie: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

CPV: 34300000-0, 34300000-0, 44500000-5

Dokument nr: 2023-10272-144732, 02/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
? zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mających wpływ na realizację umowy;
? zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
? zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
? zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy oraz cen jednostkowych, w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. W razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia oraz cen jednostkowych nie ulegnie zmianie, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz ceny jednostkowe, zostanie wyliczona w oparciu o wysokość stawki podatku od towarów i usług obowiązującej po zmianie przepisów;
? zmiany zakresu zamówienia, wysokości wynagrodzenia, terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. siła wyższa, mogące uniemożliwić wykonanie lub mające wpływ na realizację postanowień umowy;
? zmiany zakresu zamówienia, terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia - znajdujące swoje uzasadnienie technologiczne, technicznie lub funkcjonalne, których Strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć chwili zawarcia umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
b. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - jeżeli dotyczy
c. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.
W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-01
Data ostatniej zmiany
2023-02-01 09:54:10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena w ramach danej części zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za realizację przedmiotu zamówienia x 100 punktów

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium - Cena w ramach danej części zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za realizację przedmiotu zamówienia x 100 punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Barbara Pęcherek
tel.:
e-mail: bpecherek@cdgpro.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.