Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5408z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż szaf na odczynniki chemiczne

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż szaf na odczynniki chemiczne

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 500 59 09 fax. 32 20 83 589
szkluska@sum.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 500 59 09 fa
Termin składania ofert: 2023-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szaf na odczynniki chemiczne dla jednostki organizacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 08.02.2023 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin i warunki realizacji dostawy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: maksymalnie do 40 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zapytania ofertowego we własnym zakresie oraz na własny koszt.
4. Okres gwarancji min. 24 miesięcy.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Pełna oferta winna składać się z:
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
specyfikacji asortymentowo-cenową stanowiącej załącznik nr 2
specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3
Oświadczenie o podleganiu / niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. stanowiące załącznik nr 6
3. Na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia certyfikatów, atestów, kart charakterystyki produktu lub innych równoważnych dokumentów w celu zweryfikowania cech zaoferowanego produktu ze specyfikacją techniczną.

V. Opis kryteriów.
Kryterium oceny ofert jest cena i termin realizacji.
A - Cena - waga 80%
B - Czas realizacji - waga 20%
A. Kryterium cena będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (80 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A= ------------------------------------------------ x 80 pkt.
cena brutto oferty badanej
B. Kryterium czas realizacji będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (20 pkt.) otrzyma oferta o najkrótszym czasie realizacji, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
Najkrótszy zaoferowany czas realizacji
B= ------------------------------------------------ x 20 pkt.
Czas realizacji oferty badanej
Oferta z terminem realizacji 40 dni roboczych otrzyma 0 punktów.
W wycenie brutto zostają zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
1. Zamawiający dokona punktacji powyższego kryterium na podstawie informacji podanej w ofercie załącznik nr 1 zapytania ofertowego.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert.
3. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN i muszą zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT, koszty ubezpieczenia, ewentualne rabaty, upusty, koszty wniesienia oraz związane z wymianą wadliwego przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego i inne, jeżeli występują. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.
4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany
w punkcie I.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru lub informacji
z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przez Zamawiającego.

Uwagi:
VIII. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Administrator Danych przedstawia następujące informacje:
1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600,
NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: tel. 32 208 3630 e-mail: iod@sum.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarza się w celu i na podstawie:
a. art. 6. ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
art. 9. ust. 2 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w zakresie m. in. sprawozdawczym, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
z wyłączeniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, archiwizowania umów i treści ofert zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami mogą być także podmioty, którym Uczelnia powierzyła przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją np. usług asysty technicznej oprogramowania wykorzystywanego do obsługi zamówień, księgowania itp. Odbiorcami danych mogą być także organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres ustalany na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach, a w szczególności przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń finansowych wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych
w przepisach Rozporządzenia RODO,
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty lub zawarcie umowy.
9. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Kontakt:
Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Szymon Kluska
Dział Zaopatrzenia
tel. 32 500 59 09
fax. 32 20 83 589
szkluska@sum.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.