Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel./fax: 59 842 98 29
zampub@pomorskieparki.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: 59 842 98
Termin składania ofert: 2023-02-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu komputerowego i multimedialnego
Zaproszenie do złożenia oferty
na dostawę
polegającą na dostawie sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ,,Edukacja dla przyrody", Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ,,Edukacja dla przyrody", Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.
2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej przy Ul. Wejherowskiej 22, 83-328 Staniszewo.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania dotyczące planowanej dostawy sprzęty zawiera SOPZ stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz umowa stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
4. Wszystkie sprzęty powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.
5. Cena zaoferowana musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż, podatek od towarów i usług, upusty, rabaty, koszty transportu do zamawiającego oraz gwarancji.
6. Jeśli w SOPZ do Zapytania ofertowego, zostały wskazane znaki towarowe patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza produkty lub usługi równoważne. Produkty lub usługi równoważne muszą gwarantować uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SOPZ. Obowiązek wykazania, że oferowane produkty lub usługi spełniają powyższe wymagania leży po stronie Wykonawcy.

CPV: 30213100-6, 30237280-5, 30237270-2, 30237230-0, 38652100-1, 32413100-2

Dokument nr: PZPK.DAO.252.4.2023

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert - w dniu 13.02.2023r. o godz. 10:15 - nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Składanie ofert:
VIII. FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty można składać:
1) w formie pisemnej pod adresem: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk,
2) w formie elektronicznej (np. skan podpisanej oferty, oferta podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym) na adres mailowy: zampub@pomorskieparki.pl
2. Oferty należy złożyć do dnia 13.02.2023 r. do godz. 10:00 na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
I.3 TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, zgodnie z wytycznymi programowymi, w szczególności zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Na podstawie decyzji nr. RPPM.11.04.00-22-0042/15-00 z dnia 16 czerwca 2016 roku zmienionej decyzją nr RPPM.11.04.00-22-0042/15-05 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 września 2022 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.).
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
I.4 DATA I MIEJSCE OPUBLIKOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Zapytanie ofertowe zostało udostępnione dnia 02.02.2023 r. na stronie internetowej: www.bip.pomorskieparki.pl.
I.5. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:
1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się będą za pomocą korespondencji email - adres: zampub@pomorskieparki.pl, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk - Sekretariat albo przesłanie listu poleconego. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.
3. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie oraz zamieszcza na stronie internetowej - www.bip.pomorskieparki.pl
Zamawiający informuje, że w przypadkach uzasadnionych może zmienić treść zapytania ofertowego. Informację o zmianie Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://www.bip.pomorskieparki.pl
8. Jeżeli zmiana będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania, o których mowa powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. O udzielenie zamówienia mogą także ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: Lp. Kryterium Waga kryterium Liczba punktów
1.
Cena
100 %
100 pkt
Zasady oceny kryterium ,,Cena "
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:
oferowana najniższa cena brutto
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
cena = --------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena brutto oferty badanej
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,Cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w IX Rozdziale Zapytania ofertowego. Jeśli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku takiej zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawiać będzie najniższą cenę.
VI. OŚWIADCZENIA JAKIE SKŁADAJĄ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IV niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:
1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4. Oferty złożone po tym terminie wskazanym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert - przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT / INFORMACJE OGÓLNE, W TYM ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na niniejsze zamówienie.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z Formularzem asortymentowym zgodnie z Załącznikiem 1a do Zapytania Ofertowego. W formularzu asortymentowym Wykonawca zobowiązany jest wskazać model oferowanego sprzętu a także jego parametry techniczne, celem potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego.
4. Zamawiający zaleca złożenie wraz z ofertą kart katalogowych, broszur etc. odnoszących się do oferowanego sprzętu.
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do (formularz ofertowy) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.
7. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego.
9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do Zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co najmniej co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
11. Oferta wraz z oświadczeniem jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, ze zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia.
12. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie warunki i wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym.
13. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Składane przez wykonawców oświadczenia lub inne dokumenty winny być aktualne na dzień złożenia.
16. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo postępowanie podlega unieważnieniu.
17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania.
18. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV.
19. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
20. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale XIII ust. 11 pkt. 3 Zapytania Ofertowego.
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
4) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę nieupoważnioną, 5) wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zamawiającego.
21. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
22. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego co najmniej dwóch takich samych ofert (uniemożliwiając tym samym wybór oferty najkorzystniejszej), Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
23. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
24. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
XI. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.
XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY/POPRAWIANE OMYŁEK
1. Wykonawca podaje ceny jednostkowe netto i brutto oraz łączną cenę brutto za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia opisane w SOPZ zgodnie ze szczegółową kalkulacją zawartą w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy).
2. Cena oferty winna być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo (liczbą) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem stawki podatku VAT.
3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%.
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
5. W ofercie, o której mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
6. Cena oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
7. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
8. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
10. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie;
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego,
- niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 12. Ilekroć w Zapytaniu Ofertowym jest mowa o cenie, należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.
3. Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące wykonawcę inne niż osoby podpisujące ofertę, wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem przekaże zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy. Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy przez wskazane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu karty katalogowe oferowanych sprzętów. Karty katalogowe muszą zawierać co najmniej: nazwę producenta, model oferowanego sprzętu, opis techniczny.
XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
3. Umowa oraz zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny lub gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie ceny ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania, w szczególności o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, chyba że Wykonawca
wyrazi wolę zawarcia umowy po upływie tego terminu.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Uwagi:
XVIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Województwie Pomorskim - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku e-mail: iod@pomorskieparki.pl tel. 59 842 98 29; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku", Znak sprawy: PZPK.DAO.252.4.2023, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, publikowanego w bazie konkurencyjności; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o rozdział 6.5.2. pkt. 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022, poz. 902, ze zm.); 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
2 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy niezgodną z dokumentami zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
I.2 OSOBY DO KONTAKTU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:
Osobą udzielającą szczegółowych informacji jest: Joanna Rabenda, e-mail: j.rabenda@pomorskieparki.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.