Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5408z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa oraz montaż na pojazdach kolejowych sprzętu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa oraz montaż na pojazdach kolejowych sprzętu

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe sp. z o.o. w Gdańsku
ul. Sandomierska 19
80-051 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 721 55 78 wew. 150
ppmt@ppmt.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 40 000,00 zł
Nr telefonu: tel. (58) 721 55 78
Termin składania ofert: 2023-02-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż na wskazanych pojazdach kolejowych
eksploatowanych przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe sp. z o.o. w Gdańsku:
a) kamer szlakowych (rejestracja obrazu przed pojazdem połączona z rejestracją głosu maszynisty
w kabinie ) na 48 szt. pojazdów kolejowych,
b) kamer zewnętrznych lusterkowych na 48 szt. pojazdów kolejowych,
c) kamer na układy robocze na 13 szt. pojazdów kolejowych,
(dalej: System monitoringu").
3.2. Zestawienie pojazdów kolejowych przeznaczonych do zabudowy w System monitoringu, stanowi
załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia.
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zakupu i montażu Systemu monitoringu.
3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż urządzeń, przygotowanie dokumentacji.
programowanie, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi,
Kamery szlakowe
3.5. Kamery szlakowe - kamery czołowe IP, o rozdzielczości min 3Mpx Full HD.
3.6. Dopuszcza się równoległe nagrywanie na karcie pamięci pozwalające na zapis danych co najmniej z
ostatnich 48 godzin pracy,
Kamera zewnętrzna lusterkowa oraz na układ roboczy
3.7. Kamera zewnętrzna lusterkowa oraz na układ roboczy, rozdzielczość min 2 Mpx Full HD,
3.8. Kamera zewnętrzna lusterkowa powinna posiadać moduł wykrywania ruchu - rejestracja również po
wyłączeniu silnika.
Rejestracja głosu w kabinie maszynisty/operatora
3.9. Mikrofon umieszczony w kabinie maszynisty / operatora, winien być odporny na zakłócenia.
Rejestrator
3.10. Rejestracja danych na dysku SSD lub HDD, zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem.
3.11. UPS do sterowania podtrzymaniem zasilania - ciągłość zapisu w przypadku utraty zasilania
zewnętrznego oraz bezpiecznego wyłączenia systemu w razie utraty zasilania.
3.12. Nagrywanie w formacie ogólnodostępnym (.mp4) ewentualnie (.pgd).
Oprogramowanie
3.13. Możliwość odczytu danych z rejestratora na miejscu zdarzenia niezwłocznie po jego zaistnieniu.
3.14. Oprogramowanie do zdalnego zarządzania Systemem monitoringu. Możliwość zdalnego podglądu
obrazu kamer pojazdu w czasie rzeczywistym - online.
3.15. Podgląd obrazu na terminalach LCD w kabinie maszynisty / operatora wraz z wyborem widoku z
kamery.
Dokumentacja techniczna:
3.16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną Systemu monitoringu
zawierającą w szczególności:
a) DTR urządzeń,
b) schemat instalacji na pojeździe,
c) instrukcja użytkowania,
3.17. Dokumentacja, o której mowa powyżej powinna zostać dostarczona w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej. Dokumentacja winna być sporządzona przez producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela w języku państwa producenta oraz przetłumaczona na język polski.
Warunki ogólne:
3.18. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia, powinny być produktami
renomowanych firm oraz powinny być dedykowane do zastosowania na pojazdach kolejowych.
3.19. Konstrukcja wszystkich urządzeń i instalacji składających się na przedmiot zamówienia, powinna
być odporna na zawilgocenia.
3.20. Wykonawca dostarczy wszystkie akcesoria niezbędne do montażu i obsługi Systemu monitoringu.
3.21. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na System monitoringu na okres co najmniej
24 miesięcy od daty odbioru Systemu monitoringu, przy czym Wykonawca może zadeklarować
wydłużenie okresu gwarancji jakości.

Dokument nr: MT/531/021.22

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej winny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego: Ul. Sandomierska 19, 80-051
Gdańsk (Biuro Zarządu - sekretariat) w terminie do dnia 17.02.2023 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy od daty
podpisania umowy, ze szczególnym uwzględnieniem terminów czynności utrzymania wynikających z
załącznika nr 3.

Wymagania:
Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na zasadach określonych
w ,,Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-
Torowe sp. z o.o." przyjętym uchwałą nr 80 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2018 r. (dalej: ,,Regulamin").
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
http://ppmt.pl/do-pobrania/
3.22. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich
usterek i awarii, w tym także powiązanych z Systemem monitoringu instalacji elektrycznych oraz
akcesoriów.
3.23. Czas przystąpienia do naprawy nie może przekraczać 24 godz. od chwili zgłoszenia a jej wykonanie
winno nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki.
3.24. W przypadku gdy termin naprawy Systemu monitoringu przekraczać będzie 3 dni robocze,
Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt dostarczyć i zamontować na
pojeździe kolejowym zastępczy System monitoringu tego samego typu.
3.25. Okres rękojmi za wady i gwarancji Systemu monitoringu wynosi 24 miesiące.
4. Udzielenie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach i nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
6. Prawo opcji.
Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.
7.1 W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z realizacją
zamówienia, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe,
w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz dostarczyli i zamontowali System monitoringu na minimum 50
(pięćdziesięciu) szt. pojazdów kolejowych w tym: pojazdach specjalnych - maszynach do robót
torowych, lokomotywach typu 6D (SM42), M62 oraz wózkach motorowych typu WM-15 z
odmianami, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie.
7.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym zostanie dokonana na zasadzie
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty
i oświadczenia, wskazane w pkt 8 poniżej.
8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
8.1. Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert lub upływem terminu negocjacji, jeżeli przepisy nakładają obowiązek
ich posiadania,
2) oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym podpisanego przez
osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszych warunków zamówienia,
3) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy,
jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika
z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.
8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) składa odpis albo informację z odpowiedniego rejestru albo ewidencji, a w przypadku braku
takiego rejestru albo ewidencji, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa pkt 1 i pkt 2 lit. b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz
potwierdzenia, że oferta nie podlega odrzuceniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące
dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert lub upływem terminu negocjacji, potwierdzającej,
że Wykonawca będący osobą fizyczną lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej nie
zostały prawomocnie skazane za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu, potwierdzającego
okoliczność uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty
zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub upływem
terminu negocjacji,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego okoliczność
uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub upływem terminu
negocjacji,
4) wykazu usług podobnych tj. dostawa oraz montaż Systemu monitoringu na minimum 50
(pięćdziesięciu) szt. pojazdów kolejowych w tym: pojazdach specjalnych - maszynach do robót
torowych, lokomotywach typu (6D) SM42, M62 oraz wózkach motorowych typu WM-15 z
odmianami, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
9. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiająca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości
40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony
w BGŻ BNP PARIBAS o numerze 72 1600 1303 0004 1001 2230 5001. W tytule przelewu należy wskazać
,,wadium w postępowaniu zakupowym nr MT/531/021.22".
Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym treści dokumentu poręczenia lub gwarancji i podmiotu, który je
wystawi.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, okres obowiązywania poręczenia lub gwarancji powinien obejmować co najmniej okres
związania ofertą.
Potwierdzenie wniesienia wadium, musi być załączone do oferty.
10. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków
zamówienia. Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w niniejszych warunkach
zamówienia, w szczególności w pkt 8 powyżej.
Wszystkie dokumenty w postępowaniu zakupowym są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami winny zostać kolejno
ponumerowane.
Wszystkie strony oferty ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami, a także miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami winna zostać zbroszurowana. Oferta winna
znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację ,,oferta w postępowaniu zakupowym nr
MT/531/021.22; termin składania ofert: 17.02.2023 r." oraz opatrzonej adresem Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
W ofercie Wykonawca winien przedstawić całkowitą cenę dostawy oraz montażu Systemu monitoringu.
Cena powinna zostać przedstawiona zbiorczo oraz dodatkowo na każdy typ pojazdu osobno.
15. Negocjacje handlowe.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie
podlegają odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będą wszystkie parametry odnoszące się do przedmiotu
i warunków realizacji zamówienia.
W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić do warunków
zamówienia zmiany.
Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający przekaże Wykonawcom informacje o zmianach
w warunkach zamówienia oraz zaprosi ich do złożenia ofert ostatecznych.
16. Kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty
i oświadczenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:
1) cena - 100%,
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy zakupowej w wysokości 10% łącznej ceny brutto za wykonanie całości udzielonego
Wykonawcy zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej z kilku następujących
formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy wadium podlega zaliczeniu na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniego uzgodnienia z danym Zamawiającym treści
dokumentu poręczenia lub gwarancji i podmiotu, który je wystawi.
W trakcie realizacji umowy zakupowej Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form wskazanych powyżej, pod warunkiem zachowania
ciągłości i wysokości zabezpieczenia
18. Wzór umowy zakupowej.
Umowa zakupowa stanowi załącznik nr 4.
19. Zmiany umowy zakupowej.
Zmiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
a) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści umowy zakupowej,
b) gdy Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnej zmiany umowy zakupowej w jej treści
i określił warunki oraz zakres takiej zmiany,
c) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie szczególnych
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy zakupowej.

Kontakt:
Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym.
W toku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty, z wyjątkiem ofert, są przekazywane
Zamawiającemu przez Wykonawców w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres email: m.czupajlo@ppmt.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.