Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05, tel. 74/832-20-75
wik@wik.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: 15.000,00 zł.
Nr telefonu: tel. 74/832-37-01 do
Termin składania ofert: 2023-02-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania:
,,Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy Ul. Żeromskiego i Ul. Przedwiośnie w Bielawie"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełny zakres zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa (PB, PW, STWiORB), która w szczególności obejmuje budowę sieci wodociągowej w Ul. Żeromskiego i Ul. Przedwiośnie w Bielawie wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego (bez ingerencji w prywatne nieruchomości) oraz przepięciem istniejących sieci i przyłączy.
Przebudowa sieci wodociągowych w Ul. Żeromskiego i Ul. Przedwiośnie związana jest z inwestycją pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie" realizowaną przez Gminę Bielawa. W związku z powyższym przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowych o łącznej długości ok. 400 mb w Ul. Przedwiośnie oraz w Ul. Żeromskiego na odcinku od ronda im. Włókniarzy do zjazdu w kierunku Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7. Zakres zadania przedstawiono na załączniku graficznym.
Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia robót wszystkim zainteresowanym stronom leży po stronie Wykonawcy.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i zakup dziennika budowy leży po stronie Zamawiającego. W zakres zadania realizowanego przez Wykonawcę nie wchodzą: rozbiórka nawierzchni, odtworzenie nawierzchni, koszty zajęcia pasa drogowego, zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu zastępczego.
Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowych należy skoordynować z pracami wykonywanymi w ramach inwestycji realizowanej przez Gminę Bielawa, która swoim zakresem obejmuje m.in. przebudowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Ponadto cena zadania winna zawierać wszelkie roboty przygotowawcze, pompowanie, organizację placu budowy, itp. koszty nie wynikające wprost z dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz zawartą umową.
Koszty obsługi geodezyjnej (wytyczenie i pomiar powykonawczy) ponosi Wykonawca.
Wykonawca dostarczy do odbioru końcowego inwentaryzację powykonawczą w formie papierowej oraz w formie elektronicznej zawierającej zestawienia współrzędnych X, Y w formacie DXF w obowiązującym układzie 2000.
Wykonawca zobowiązany jest do nieszkodliwego dla środowiska sposobu realizacji zamówienia i odpowiedniego postępowania ze środkami produkcji, używania bezpiecznych ekologicznie technologii i materiałów oraz postępować z odpadami powstającymi w związku z realizacją zadania - zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).
Materiały pozostałe po wykonaniu zadania (m. in. gruz, asfalt, itp.) należy składować na wysypisku odpadów. Koszty wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi Wykonawca. Zaświadczenie o złożeniu w/w materiałów na składowisku odpadów należy przedłożyć przy odbiorze końcowym.
Do operatu kolaudacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające brak uwag właścicieli lub użytkowników wieczystych wszystkich działek, na terenie których były prowadzone roboty budowlane.
Kosztami za odbiory częściowe i odbiory prób szczelności obciążany będzie Wykonawca na podstawie cennika obowiązującego w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie na rok 2023.
Wnioski o przeprowadzenie częściowych odbiorów robót, w tym robót ulegających zakryciu (zanikowych) i prób szczelności należy kierować do Działu Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, Ul. Kilińskiego 25A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany, projekt wykonawczy.

Dokument nr: TT-15.1-17/23

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 r. o godz. 1100 w siedzibie WiK Sp. z o.o. przy Ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie (Sala posiedzeń na I piętrze).

Specyfikacja:
IV. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., Ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów. Oferta przetargowa - ,,Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy Ul. Żeromskiego i Ul. Przedwiośnie w Bielawie". Nie otwierać przed dniem 24.02.2023 r. godz. 1100" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie - skrzynka umiejscowiona przy wejściu do budynku WiK Spółki z o.o. w terminie do dnia 24.02.2023 r. do godz. 1030.

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1/ Rozpoczęcie robót: z dniem wprowadzenia na budowę. 2/ Wymagany termin zakończenia całości robót (odbiór końcowy): do 2 miesięcy licząc od dnia wprowadzenia na budowę.

Wymagania:
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
III. PODSTAWA PRAWNA
,,Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówień lub konkursów nie przekraczających progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów" zwany dalej w treści ogłoszenia ,,Regulaminem udzielania zamówień", który dostępny jest na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium o wartości 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena - 100%.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.03.2023 r.
XII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZONO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
www.wik.dzierzoniow.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Zarządu Spółki, bez podania przyczyn.

Kontakt:
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Justyna Woźna - Starszy Inspektor ds. Technicznych WiK Sp. z o.o.w Dzierżoniowie w godz. 700 do 1500, tel. 74/832-20-75.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.