Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wybór dostawcy składników aseptycznej powłoki o właściwościach hydrofobowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wybór dostawcy składników aseptycznej powłoki o właściwościach hydrofobowych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: WERNER KENKEL BOCHNIA Sp. z o.o
A. Mitery 7
32-700 Bochnia
powiat: bocheński
+48 885 984 600
lukasz.seczkowski@wernerkenkel.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145084
Województwo: małopolskie
Miasto: Bochnia
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 885 984 600
Termin składania ofert: 2023-02-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zapytania jest wybór dostawcy składników aseptycznej powłoki o właściwościach hydrofobowych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0002/21 - Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań e-commerce cechujących się innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze konstrukcyjnym i funkcjonalnym wraz z nową proekologiczną technologią ich seryjnej pr

Część 1
Wybór dostawcy składników aseptycznej powłoki

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zapytania jest dostawa składników aseptycznej powłoki o właściwościach hydrofobowych (1 Tona).
Składniki aseptycznej powłoki o właściwościach hydrofobowych stanowią dyspersję wodną, która po na nałożeniu na tekturę falistą jest bezbarwna, bezwonna i neutralna dla środowiska.
Bazą dyspersji jest preparat żywicy syntetycznej z odpowiednimi dodatkami (spoiwa, rozcieńczalniki i substancje pomocnicze), nadający się do wykorzystania w przemysłowym zadruku opakowań z tektury falistej w technologii fleksograficznej.
Powłoka jest wzbogacona o składniki aktywne zapewniające aseptyczność i hydrofobowość (sole sodowe kwasów) w stężeniu nie przekraczającym 20g/l.
Szczegóły formulacji zostaną przekazane zainteresowanym Oferentom po podpisaniu Zobowiązania do zachowania poufności, którego treść jest załącznikiem do tego zapytania.
Podpisane Zobowiązanie do zachowania poufności należy przekazać na jeden z trzech sposobów:
1. Dostarczając oryginał na adres WERNER KENKEL BOCHNIA Sp. z o.o. Ul. Mitery 7, 31-700 Bochnia
2. Dostarczając oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres sekretariat.bochnia@wernerkenkel.com.pl,
3. Dostarczając skan podpisanego Zobowiązania do zachowania poufności na adres sekretariat.bochnia@wernerkenkel.com.pl oraz oryginału na adres WERNER KENKEL BOCHNIA Sp. z o.o. Ul. Mitery 7, 31-700 Bochnia w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień składania ofert.
Skład formulacji zostanie przesłany na dostarczony adres e-mail w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze po spełnieniu warunku dostarczenia oryginału lub skanu podpisanego Zobowiązania do zachowania poufności.
Zamawiana masa powłoki: 1T
Opakowanie: zbiornik 1000 litrów
Gwarancja: 1 rok
Wybór dostawcy skutkować będzie podpisaniem umowy pomiędzy WERNER KENKEL BOCHNIA Sp. z o.o. (Zamawiającym) i dostawcą (Wykonawcą).

Brak spełnienia wymagań będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Okres gwarancji
1 rok

CPV: 24300000-7

Dokument nr: 2023-7374-145084

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-20

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
bocheński
Gmina
Bochnia
Miejscowość
Bochnia

Maksymalny termin dostawy 13.03.2023 r.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i z powodu:
a) działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po
zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie
b) zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy
c) zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,
dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia
d) w przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe
e) w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia
f) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających 20% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania wynikających m.in. z przyczyn:
o zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
o zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
o otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów
realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa
Zobowiązanie do zachowania poufności
Oświadczenie o braku wykluczenia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udział w postepowaniu mogą ubiegać się dostawcy, którzy:
- spełnią wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia
- zapewnią dostawę DAP
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia.
Ofertę można złożyć:
1Elektron. na adres:sekretariat.bochnia@wernerkenkel.com.pl, w tytule wpisując,,Oferta do zapytania nr 2023-7374-145084"
2Listownie do siedziby firmy:
WERNER KENKEL BOCHNIA Sp. z o.o.
ul. Mitery 7
31-700 Bochnia
z dopiskiem,,Oferta do zapytania nr 2023-7374-145084"
3Za pośr. strony internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Przygotowanie:
okażdy oferent może złożyć jedną ofertę
ooferta powinna być w języku polskim lub angielskim
oceny na ofercie powinny być cenami netto
ojeśli ceny na ofercie będą w innej walucie niż złoty polski będą przeliczone na PLN
po średnim kursie NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert
onie dopuszcza się ofert częściowych i/lub wariantowych
ooferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
ooferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Oferta musi zawierać:
odane identyfikujące oferenta(nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG lub równoważny)
odatę przygotowania i termin ważności oferty
oszczegółowy opis produktu
odokumentacje potwierdzająca spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
oodniesienie do każdego z kryteriów oceny ofert formularza oferty
owarunki i harmonogram płatności
odane osoby do kontaktu
opodpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu(wynikający z dok.statutowych lub załączonego upoważnienia)
Brak jakiegokolwiek z w/w elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do wer. i kontroli prawidłowości realizacji projektu ,,Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań e-commerce cechujących się innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze konstrukcyjnym i funkcjonalnym wraz z nową proekologiczną technologią ich seryjnej produkcji."w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1
Oferent przed upływem terminu składania ofert ma prawo:
owycofać ofertę przez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
ozmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad
jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZMIANA".
Zamawiający:
?zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny
?zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego, o których poinformuje na stronie internetowej https://
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
?zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji
dotyczących złożonej oferty
Oferty będą wykluczone gdy:
a)Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
b)Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
c)Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
1)uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia powyższego warunku wykluczenia z postępowania odbędzie się
na podstawie złożenia przez Oferenta (podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu na podstawie dokumentów statutowych lub załączonego upoważnienia)Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym(wzór Oświadczenia dołączono do zapytania)
d)Oferta została złożona przez podmiot objęty sankcjami.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty określ. w art.7ust.1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie którego wyklucza się z postępowania:
-wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określ. w rozp.765/2006 i 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt3 ustawy;
-wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(Dz.U. z 2022r. poz.593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określ. w rozp.765/2006 i 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od 24.02.2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt3 ustawy;
-wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust.1 pkt37 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowości(Dz.U. z 2021r. poz.217,2105,2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określ. w rozp.765/2006 i 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt3 ustawy.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku wykluczenia(wzór dołączono do niniejszego zapytania)

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-03
Data ostatniej zmiany
2023-02-03 09:15:31

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100 pkt. (100%)
Wg. poniższego wzoru:
C = Cmin/Coferty x 100; gdzie
C - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium ,,cena",
Cmin - najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich cen netto zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Coferty - cena całkowita netto oferty badanej.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Sęczkowski
tel.: +48 885 984 600
e-mail: lukasz.seczkowski@wernerkenkel.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.