Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż systemu schładzania pomieszczeń w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Montaż systemu schładzania pomieszczeń w budynku

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
zap_walbrzych@zus.pl
https://portal.smartpzp.pl/zus
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż systemu schładzania pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z montażem systemu schładzania pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 21.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) montaż jednostki zewnętrznej - agregaty wody lodowej na poziomie terenu współpracujące z jednostkami klimatyzacyjnymi (wewnętrznymi) wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, sterowniczej i zasilającej;
2) montaż jednostki zewnętrznej - klimatyzator freonowy na poziomie terenu współpracujący z jednostką klimatyzacyjną (wewnętrzną) wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, sterowniczej i zasilającej;
3) umiejscowienie jednostek wewnętrznych (według dokumentacji rysunkowej), oraz jednostek zewnętrznych przy budynku na poziomie terenu na konstrukcji stalowej;
4) wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania;
5) roboty budowlane towarzyszące;
6) wykonywanie w okresie gwarancji wszelkich przewidzianych prawem i zaleceniami producentów urządzeń przeglądów i konserwacji, w tym wymiany zużytych lub uszkodzonych podzespołów i części zamiennych oraz wszelkich niezbędnych elementów, jak np. filtrów zapewniających ciągłą pracę urządzeń.

CPV: 45331220-4, 39717200-3,45311100-1,45311200-2,45315300-1,45317300-5,45321000-3,45331200-8,45332200-5,45400000-1

Dokument nr: 2023/BZP 00079442, 430000/271/1/2023-ZAP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-27 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/zus
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe warunki zostały określone w pkt 1.5 SWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostępną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu. Korzystanie z Platformy zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia. Posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: 1) w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) komputer klasy PC lub MAC: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późn., Google Chrome ver. 66 i późn. lub Opera w ver. 58 i późn., Microsoft Edge ver 18 i późn., Internet Explorer 11, c) zalecane przeglądarki internetowe (najnowsze wersje): Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. 2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem Platformy zakupowej): a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 1) lit. a, b i c powyżej znajduje się na Platformie zakupowej w zakładce E-learning. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie zakupowej jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy zakupowej na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy zakupowej. Aktualna data i godz., zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy zakupowej. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Oferty składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: o Wykonawcy będącego osobą fizyczną, o Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, o pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), o członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; o Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: - listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; - przez e-mail: ODO@zus.pl; o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak: 430000/271/1/2023-ZAP prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ,,Montaż systemu schładzania pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku" oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy; o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy; o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; o posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; o nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zgodnie z wytycznymi UZP, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w pkt. 3.9 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-27 10:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 430000/271/1/2023-ZAP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z montażem systemu schładzania pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 21.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) montaż jednostki zewnętrznej - agregaty wody lodowej na poziomie terenu współpracujące z jednostkami klimatyzacyjnymi (wewnętrznymi) wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, sterowniczej i zasilającej;
2) montaż jednostki zewnętrznej - klimatyzator freonowy na poziomie terenu współpracujący z jednostką klimatyzacyjną (wewnętrzną) wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej, sterowniczej i zasilającej;
3) umiejscowienie jednostek wewnętrznych (według dokumentacji rysunkowej), oraz jednostek zewnętrznych przy budynku na poziomie terenu na konstrukcji stalowej;
4) wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania;
5) roboty budowlane towarzyszące;
6) wykonywanie w okresie gwarancji wszelkich przewidzianych prawem i zaleceniami producentów urządzeń przeglądów i konserwacji, w tym wymiany zużytych lub uszkodzonych podzespołów i części zamiennych oraz wszelkich niezbędnych elementów, jak np. filtrów zapewniających ciągłą pracę urządzeń.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45321000-3 - Izolacja cieplna
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena oferty brutto (K1) - 60 %.
Okres gwarancji jakości (K2) - 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 29 i zgodnie z art. 30 ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2065) w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy/prace/roboty, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek (w zakresie zdolności technicznej) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, tj. zakończył (rozpoczęcie robót może mieć miejsce wcześniej) co najmniej jedną robotę budowlaną w ramach jednej umowy na jednym obiekcie, polegającą na dostawie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. Ww. robota musi być wykonana w sposób należyty.
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót wykonywanych w ramach różnych umów w celu osiągnięcia wymaganej wartości.
Wykonawca spełni warunek (w zakresie zdolności zawodowej) jeżeli wykaże, że dysponuje lub zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował osobą/osobami zdolną/ymi do wykonywania funkcji i czynności kierownika robót, które spełnia/ją następujące wymagania:
1) posiada/ją uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
2) posiada/ją uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne dokumenty upoważniające do nadzorowania robót w wymaganym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem w szczególności art. 12a ustawy Prawo budowlane, ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.) lub zostały nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że zostaną one nadane na zasadach określonych w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
- posiada/ją co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (należy przez to rozumieć okres od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu) w kierowaniu robotami w ww. specjalności,
- posiada/ją zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
3) co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą aktualny certyfikat dla personelu w zakresie prowadzenia prac, konserwacji, serwisowania, napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ustawie z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj.: Dz. U. 2020, poz. 2065);
4) co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku ,,eksploatacji";
5) co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku ,,dozoru".
UWAGA nr 1:
Zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną osobą posiadającą wszystkie wymagane dokumenty, tzn. certyfikat dla personelu, o którym mowa w pkt 3) oraz obydwa wymagane w pkt 4) i 5) świadectwa kwalifikacji, tj. na stanowisku ,,eksploatacji" oraz ,,dozoru".
UWAGA nr 2:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach technicznych / zawodowych tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
UWAGA nr 3:
W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:
1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 5C do SWZ;
2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zgodnie z Załącznikiem nr 5B do SWZ;
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia;
6. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt. 4.4.2.2.3. i 4.4.2.2.4. SWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1. Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia - wskazanego w pkt 4.1.1.4.1. SWZ - warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia - wskazanego w pkt 4.1.1.4.2. SWZ - warunku dotyczącego posiadania zdolności zawodowej, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz wykonywanie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;
3. Aktualnego certyfikatu dla przedsiębiorców, na potwierdzenie spełnienia, wskazanego w pkt 4.1.1.2 SWZ, warunku dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga wniesienia niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia w postaci kart katalogowych zaoferowanych urządzeń - części składowych systemu schładzania, obejmujące:
1. Agregat wody lodowej.
2. Jednostki wewnętrzne klimatyzacji zasilane z agregatu wody lodowej.
3. Klimatyzator inwerterowy typu split (pomieszczenie UPS) z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A.
UWAGA:
Przedmiotowe środki dowodowe składane są wraz z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na zasadach opisanych w art. 107 ust. 2 i 3 ustawy.
Zamawiający wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa wyżej jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca go nie złoży, lub gdy złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny.
Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, jeżeli służy on potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegać odrzuceniu albo zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach technicznych / zawodowych tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt 4.4.1.1 SWZ (Załącznik 5A do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy został opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena oferty brutto (K1) - 60 %.
Okres gwarancji jakości (K2) - 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-28

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.