Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5408z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 126348282, Faks: +48 124231565
zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 85 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 126348282,
Termin składania ofert: 2023-03-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej

Numer referencyjny: ZP-271-4/23
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA energii elektrycznej - zgodnie z załącznikiem nr 1A do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Zamawiającego Ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia i zwrotu wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w pkt. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CPV: 09300000

Dokument nr: 067777-2023, ZP-271-4/23

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem: https://e-propublico.pl, zgodnie z instrukcją określoną w pkt 19 treści SWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie ,,Oferty/Załączniki", poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.e-propublico.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Zamawiającego Ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Szczegółowe uregulowania dotyczące aukcji elektronicznej zostały określone przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (pkt. 29) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie VI.3).

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

Kontakt:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288366
ul. Garncarska 11
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-115
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kotarba
E-mail: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Tel.: +48 126348282
Faks: +48 124231565

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.