Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac geodezyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
powiat: Kraków
info@um.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac geodezyjnych (12 części)
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Wstępny projekt podziału.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Podział geodezyjny działek do 1 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Podział geodezyjny działek powyżej 1 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Podział geodezyjny działek: do 1 ha wraz ze wznowieniem znaków granicznych, ustaleniem granic lub wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Wznowienie znaków granicznych, ustalenie granic lub wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów dla działek do dziesięciu punktów lub znaków granicznych do wznowienia lub wyznaczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Wznowienie znaków granicznych, ustalenie granic lub wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów dla działek powyżej dziesięciu punktów lub znaków granicznych do wznowienia lub wyznaczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Porównanie mapy katastralnej z mapą ewidencyjną wraz z badaniem ksiąg wieczystych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Wykaz zmian gruntowych do ujawnienia zmian oznaczeń w księdze wieczystej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Pomiar sytuacyjno - wysokościowy mający na celu ustalenie granic faktycznego władania nieruchomością lub jej częścią oraz sposobu jej zagospodarowania - do 1 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Mapa stanu prawnego nieruchomości - z określeniem oznaczenia i powierzchni nieruchomości wywłaszczonej na mapie ewidencyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej mającej na celu określenie przebiegu linii brzegowej jednej nieruchomości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na każdorazowe zlecenie prac geodezyjnych - Ustalenie linii brzegu jednej nieruchomości na podstawie art. 220 / rozgraniczenie gruntów na postawie art. 221 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). - do 1 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

CPV: 71354300-7

Dokument nr: 2023/BZP 00079465, OR-10.271.1.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74696f84-97f2-11ed-94da-6ae0fe5e7159
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74696f84-97f2-11ed-94da-6ae0fe5e7159
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przedłożenia dokumentów:
1. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, ,,w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, (...), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym".
1.1. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.2. Rygor nieważności opisany w pkt 8.1. SWZ dotyczy zatem przypadków niedochowania formy złożenia następujących dokumentów:
1.2.1. Formularza Ofertowego, Wykazu doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 6.1.2. SWZ - Załącznik nr 1A do SWZ oraz Oświadczenia ws elektromobilności, o którym mowa w pkt 6.1.3. SWZ - Załącznik nr 1B do SWZ.
1.2.2. Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy, tj. , o których mowa w pkt 6.1.7. SWZ składanych samodzielnie przez Wykonawców, zgodnie z pkt 6.1.7. lit. a SWZ.
1.2.3. Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy składanych - na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy - przez podmioty, o których mowa w pkt 6.1.7. lit. b SWZ, tj. podmioty, które nie są Wykonawcami, ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania spełniania określonego warunku/ów udziału w postępowaniu.
1.2.4. Pełnomocnictw, o których mowa w pkt 6.1.4. lit. b SWZ.
2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, inne niż wymienione w pkt 8.1. SWZ, w tym w szczególności:
2.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2. SWZ, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.6. SWZ (tzw. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy),
2.2. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa w pkt 6.1.4. SWZ - inne niż pełnomocnictwa, odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru -
a zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:
2.2.1. Wykonawcy,
2.2.2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2.2.3. podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
2.2.4. podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach - jeżeli dotyczy,
2.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.1.5. SWZ,
2.4. przedmiotowe środki dowodowe - o ile są wymagane w postępowaniu,
2.5. inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty,
o ile przepisy szczególne nie dopuszczają dodatkowych form lub sposobów ich "sporządzania i przekazywania" - przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a zatem z zachowaniem tej samej formy i postaci co dokumenty wymienione w pkt 8.1. SWZ, z tą różnicą, iż w przypadku niedochowania formy i/lub postaci przekazania brak jest sankcji nieważności.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę/ przez osobno każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy, Zamawiający zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-14 12:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.