Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o
ul. Przemysłowa 15
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
tel. /048/ 614-32-15 tel. 668- 016-998,, tel. /048/ 614-24-03 wew. 52
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /048/ 614-32-15
Termin składania ofert: 2023-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych wyszególnionych
w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ - oferta.

Dokument nr: ZIOŚiO.280.4.2023.KZP.ZDZO.AP

Otwarcie ofert: 3. Oferty zostaną otwarte w dniu 14.02.2023 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego - sala
konferencyjna.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert, zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oferty.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym. TERMIN SKŁADANIA
ofert upływa dnia 14.02.2023 r. o godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 28.02.2023 r.

Wymagania:
1. Wykonawca winien się zapoznać z całością niniejszej SWZ. Wszystkie formularze zawarte
w niniejszej SWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą,
zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez
podania przyczyn, odwołania lub zmiany warunków postępowania.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których
mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym
przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym, poniżej oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835),
- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. U. UE nr L 229 z 31.7.2014) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE)
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE nr L 111 z 8.4.2022)
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
2. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski.
3. Oferta, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane
przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy -
uwidocznione we właściwym Rejestrze lub posiadającą (posiadające) pełnomocnictwo do
dokonywania określonych czynności prawnych (w tym przypadku pełnomocnictwo winno
być dołączone do oferty).
4. Kopie dokumentów załączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za
zgodność z oryginałem" i podpisane przez Wykonawcę.
5. Do oferty sporządzonej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej SWZ, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
b) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do
oferty (jeżeli dotyczy).
6. Składając ofertę Wykonawca winien ją umieścić w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz wyraźnie oznakować:
,,Oferta na dostawę materiałów wodno-kanalizacyjnych" oraz ,,Nie otwierać przed:
14.02.2023 r. godz. 1005" - w przypadku braku tych informacji Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.
7. Wszelkie zapisy w ofercie muszą być wykonane w sposób trwały i czytelny. Oferty
powinny być napisane: ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, na maszynie lub
wydrukowane na drukarce komputerowej.
8. Jeżeli koperta zewnętrzna nie jest oznaczona zgodnie z pkt.6, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.
9. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający wysuniecie się którejkolwiek kartki.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich (PLN).
2. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia w PLN, wypełniając formularz oferty
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. Cena oferty winna być ceną brutto tj. z
podatkiem VAT. Cena oferty musi obejmować wszystkie niezbędne koszty do realizacji
przedmiotu zamówienia w tym koszt dostawy do Zamawiającego - ZWiK Kozienice ul.
Radomska 1.
3. Wartość ogółem stanowić będzie cenę oferty. Wszystkie upusty powinny być uwzględnione
w cenach jednostkowych, a nie udzielone do wartości ogółem.
4. Sposób zapłaty - przelew w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,
wystawionej po całościowej, kompletnej dostawie i podpisaniu końcowego protokółu odbioru
przedmiotu zamówienia.
5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegać zmianie.
2. O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina jej wpływu do
Zamawiającego.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium, a
mianowicie ceną oferty o znaczeniu (wadze) 100%.
X. UMOWA
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując nazwę i siedzibę oraz cenę wybranego
Wykonawcy.
2. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej SWZ) nastąpi w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą.

Kontakt:
Osobami działającymi w imieniu Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z
Wykonawcami są: w sprawach technicznych Dariusz Balcerowski tel. /048/ 614-32-15 tel. 668-
016-998, w sprawach formalnych Aneta Pyc tel. /048/ 614-24-03 wew. 52 - w godzinach 700 ?
1500 w dni robocze.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.