Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont podłogi sportowej oraz malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont podłogi sportowej oraz malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo
Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa
powiat: Warszawa
bemowo.wzp@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/84263/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont podłogi sportowej oraz malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 363 przy Ul. Rozłogi 10 w Warszawie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont podłogi sportowej oraz malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 363 przy Ul. Rozłogi 10 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Poglądowych przedmiarach robót oraz w Ekspertyzie stanu technicznego.

CPV: 45000000-7, 45432114-6,45442100-8

Dokument nr: 2023/BZP 00079179, UD-I-WZP.271.4.2023.AKA

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
o Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
o Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
o Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
o Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
o Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
o Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar
1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
o Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
o Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
o Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej -
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
o Zainstalowana aplikacja Szafir Host
o Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
,,SPRAWDŹ PODPIS"
2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym),
Wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
o E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
o Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
o Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej -
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
o Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
o Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
o Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
,,SPRAWDŹ PODPIS".
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca
musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
o Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
Pozostałe wymagania zawarte są w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z
siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na
adres: iod@um.warszawa.pl
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
o Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz
aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy
publicznej.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
o Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować
Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią
do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w szczególności:
o podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
o każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego są jawne na podstawie ustawy oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
o podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
3. Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
o nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
o wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
o Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
o Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Ciąg dalszy klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawarty jest w Rozdziale XXIII SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/84263/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-22 10:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Wymagania:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych i 00/100).
2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w Rozdziale XIV ust. 4.
3) Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina);
2) dla wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna - złożenie razem z ofertą na platformie zakupowej Zamawiającego (data i godzina).
4) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
5) Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy, nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 319,836 i 1572), zwanej dalej PARP.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie:
1) obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
2) nie zawierały postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta/Poręczyciela;
3) jednoznacznie wskazywały podmiot, który złożył ofertę.
Nieuwzględnienie powyższego w treści gwarancji/poręczenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wniesione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.
8) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji).
9) Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
10) Przedłużenia ważności wadiów w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie oraz z zachowaniem postanowień ust. 6-9 niniejszego Rozdziału, należy wnosić za pośrednictwem platformy https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet.
11) Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.4.2023.AKA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont podłogi sportowej oraz malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Poglądowych przedmiarach robót oraz w Ekspertyzie stanu technicznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie kryteriów, przypisując im wagę procentową.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem remont/modernizację/przebudowę/rozbudowę sali gimnastycznej/hali sportowej o wartości minimum 170 000,00 zł brutto. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku;
b) dysponuje osobą/osobami przeznaczoną/-ymi do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (w co najmniej ograniczonym zakresie), w zakresie:
o konstrukcyjno- budowlanym.
3. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania będzie złożone wraz z ofertą Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, z których wynikać będzie co najmniej:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego , Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale VII ust.2 pkt. 4) SWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Okresy wyrażone w latach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
2) W przypadku gdy wymagania w Opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów lub inne.
3) Dokumenty przedmiotowe należy traktować jako formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez Zamawiającego, co oznacza, że zadeklarowana przez Wykonawcę treść oferty musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach przedmiotowych.
4) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W przypadku gdy wymagania w Opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów lub inne.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do Oferty w systemie:
Oświadczenia, o którym mowa w pkt 2) i 3) dotyczące każdego Podmiotu;
2) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.
3) dokument wniesienia wadium, (w przypadku, gdy było wymagane),
4) ewentualnie pełnomocnictwo(-a) - w postaci pliku,
5) w przypadku, gdy Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca musi załączyć dowody,
o których mowa w Rozdziale XIII ust. 4 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych i 00/100).
2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w Rozdziale XIV ust. 4.
3) Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina);
2) dla wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna - złożenie razem z ofertą na platformie zakupowej Zamawiającego (data i godzina).
4) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
5) Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy, nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 319,836 i 1572), zwanej dalej PARP.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie:
1) obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
2) nie zawierały postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta/Poręczyciela;
3) jednoznacznie wskazywały podmiot, który złożył ofertę.
Nieuwzględnienie powyższego w treści gwarancji/poręczenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wniesione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.
8) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji).
9) Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
10) Przedłużenia ważności wadiów w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie oraz z zachowaniem postanowień ust. 6-9 niniejszego Rozdziału, należy wnosić za pośrednictwem platformy https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet.
11) Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do Oferty w systemie oświadczeń
dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu- wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ;
3) Oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego
w Załączniku nr 7 do SWZ),
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U.
1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze
zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) co do zmiany zakresu robót oraz wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych, na zasadach określonych w § 10 ust. 2 Umowy;
2) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy:
a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu umowy,
b) w przypadku określonym w § 10 ust. 1 Umowy, o okres wykonania robót zamiennych.
c) wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej.
3) w przypadku potrzeby dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, 3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Formy aneksu nie wymagają:
a) zmiany danych adresowych Wykonawcy;
b) zmiana osób wskazanych w § 12.
Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia.
4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający
z niniejszej umowy, uznaje się za doręczoną.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie kryteriów, przypisując im wagę procentową.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.