Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Żednia
Żednia 5
16-050 Żednia
powiat: białostocki
Tel.: +48 857175251, Faks: +48 857175252
zednia@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia/proceedings
Województwo: podlaskie
Miasto: Żednia
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 857175251,
Termin składania ofert: 2023-03-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nadzór inwestorski podczas realizacji inwestycji: Odbudowa zbiornika wodnego Świnobród przy zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku na terenie Nadleśnictwa Żednia realizowana w ramach projektu...

Numer referencyjny: SA.270.19.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą: ,,Nadzór inwestorski podczas realizacji inwestycji: Odbudowa zbiornika wodnego Świnobród przy zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku na terenie Nadleśnictwa Żednia realizowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych''''.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71324000 Usługi mierzenia ilości
71356100 Usługi kontroli technicznej
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71540000 Usługi zarządzania budową
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja inwestycji: części działek o numerach geodezyjnych: 154, 155, 158, 160 w obrębie 0053 Żednia, gmina Michałowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą: ,,Nadzór inwestorski podczas realizacji inwestycji: Odbudowa zbiornika wodnego Świnobród przy zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku na terenie Nadleśnictwa Żednia realizowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych''''.

Lokalizacja inwestycji: części działek o numerach geodezyjnych: 154, 155, 158, 160 w obrębie 0053 Żednia, gmina Michałowo.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Inspektor Nadzoru pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz postanowieniami umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie kontrolował budowę w takich odstępach czasu, które zapewnią prawidłowy przebieg całego procesu inwestycyjnego.

Szczegółowy zakres robót budowlanych do nadzorowania określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 170
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71247000, 71310000, 71324000, 71356100, 71520000, 71540000

Dokument nr: 073539-2023, SA.270.19.2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału publiczności. Zamawiający nie przewiduje transmisji ani bezpośredniego udziału osób zainteresowanych (Wykonawców) w otwarciu ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zednia/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja inwestycji: części działek o numerach geodezyjnych: 154, 155, 158, 160 w obrębie 0053 Żednia, gmina Michałowo.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023

Kontakt:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Żednia
Krajowy numer identyfikacyjny: 5420303885
Żednia 5, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie
Żednia
Kod NUTS: PL841 Białostocki
16-050
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Wysocka
E-mail: zednia@bialystok.lasy.gov.pl
Tel.: +48 857175251
Faks: +48 857175252

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.