Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wapna palonego-mielonego, suchego, wysokoreaktywnego do higienizacji komunalnych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wapna palonego-mielonego, suchego, wysokoreaktywnego do higienizacji komunalnych osadów ściekowych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel. +48 15 842 -- 33 -- 41 lub tel. +48 15 844 -- 02 --74 wew. 27
sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 15 842 -- 3
Termin składania ofert: 2023-02-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
WPROWADZENIE
Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn. ,,DOSTAWA wapna palonego-mielonego, suchego, wysokoreaktywnego do higienizacji komunalnych osadów ściekowych".
§ 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Nazwa zadania: ,,DOSTAWA wapna palonego-mielonego, suchego, wysokoreaktywnego do higienizacji komunalnych osadów ściekowych".
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, polegająca na sukcesywnym zaopatrywaniu w wapno palone mielone, wysokoreaktywne, luzem, stosowane do higienizacji osadów ściekowych, odpowiadające normie PN EN 459 - 2:2010. Oferta winna zawierać cenę wapna wraz z transportem cysterną i rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna w miejscowości Stalowa Wola.
4. Szacowane zużycie wapna w okresie realizacji umowy wynosi ok. 150 Mg. Taką ilość należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty cenowej. Ilość wapna jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie
w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5. Wymagania Zamawiającego:
1) Wapno palone mielone, suche, wysokoreaktywne, zgodne z niżej podaną specyfikacją jakościową:
- zawartość CaO - min. 90% wag,
- zawartość MgO - max. 2%,
- zawartość CO2 - max. 3%,
- reaktywność wg PN-EN-459-2:2010,
- gęstość nasypowa: 800-1000 kg/m3,
- granulacja: pozostałość na sicie 0,09 mm - max 15%.
2) Wapno nie może ulec zbryleniu; nie może być zanieczyszczone innymi materiałami; musi być pozbawione wilgoci.
3) DOSTAWA ma być jednorodna pod względem reaktywności (nie dopuszcza się mieszania wapna o różnej reaktywności celem uzyskania odpowiednich parametrów).
4) Jednorazowa dostawa wapna powinna zawierać się w przedziale: 23 Mg - 26 Mg.
5) Częstotliwość dostaw wapna: zależna od bieżącego zużycia.
6) Dostawy wapna będą realizowane max. w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia telefonicznie lub mailem przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
7) Przy każdej dostawie Oferent dostarczy wraz z fakturą świadectwo kontroli dostarczonego wapna, zgodnie z Polską Normą PN-EN 459-2:2010.
8) Wskazane w ust. 4 niniejszego rozdziału ilości wapna należy traktować jako szacunkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych.
9) W przypadku, gdy ilość zakupionego wapna w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w ust. 4, Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów wapna bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
10) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanego wapna zgodnie ze specyfikacją jakościową.
11) Dostawca zobowiązany jest udzielić następujących gwarancji jakości: karta charakterystyki substancji; ostatnia aktualizacja karty produktu. Dokumenty te należy dołączyć do oferty. Do każdej dostawy produktu Zamawiający wymaga dołączenia świadectwa kontroli jakości.
12) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość towaru na swój koszt i ryzyko na adres wskazany przez Zamawiającego, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków będą naliczane kary umowne.
13) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia należytej jakości, odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa.
14) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową w zakresie przedmiotu umowy oraz obowiązków stron, zastosowanie mają postanowienia Zapytania ofertowego i oferta Wykonawcy.
15) Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty.
16) Ilości podane w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego określają szacunkowe potrzeby w okresie 12 miesięcy i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego, ani podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę.

CPV: 44921210-7

Dokument nr: ZP.271.KC.8.2023

Otwarcie ofert: § 11. Otwarcie ofert.
1. Zapoznanie się komisji z ofertami nastąpi w dniu 16.02.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
§ 7. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2023 r. do godz. 10:00 w postaci:
1) pisemnej w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK Sp. z o.o., Ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
Ofertę w formie pisemnej należy oznaczyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący:
,,DOSTAWA wapna palonego-mielonego, wysokoreaktywnego do higienizacji komunalnych osadów ściekowych".
Nr postępowania: ZP.271.KC.8.2023
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 16.02.2023 r. godz. 10:30
2) elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl.

Miejsce i termin realizacji:
§ 2. Termin wykonania umowy.
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w oparciu o indywidualnie składane zlecenia określające ilości i asortyment zamawianych partii.

Wymagania:
17) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
18) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
2. Wykonanie poszczególnych zleceń (dostaw): do 3 dni roboczych od daty złożenia zlecenia (telefonicznie lub e-mailem). Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 3. Warunki współpracy i płatności.
Termin płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 4. Opis kryteriów.
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium i jego znaczenie: cena oferty -100%.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w odniesieniu do kryterium.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej oraz odpowiada warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym.
§ 5, Opis sposobu przygotowania oferty od strony formalnej.
1. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego.
5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
§ 6. Dokumenty wymagane od Oferentów.
Do oferty sporządzonej na wymaganym formularzu ofertowym należy dołączyć następujące dokumenty,
oświadczenia:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w przypadku, gdy ww. dokumenty pozostają aktualne w wyznaczonym terminie składania ofert, prosimy o wskazanie bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. W przeciwnym przypadku prosimy o dołączenie aktualnych dokumentów do oferty,
2. ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej),
Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zostać przygotowana jak oferta w formie pisemnej- skany podpisanych dokumentów zapewniających ich pełną czytelność należy przesłać na wskazany powyżej adres mailowy Zamawiającego. W tytule maila należy wskazać numer postępowania oraz informacje, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. Wykonawca może również złożyć ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie jest to wymagane). Dopuszczona jest postać elektroniczna oferty. ,,Dopuszczalna przez Zamawiającego wielkość wiadomości e-mail zawierająca ofertę wraz załącznikami to 80 MB."
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.
§ 8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Oferent określi ceny jednostkowe wymienione formularzu ofertowym za dostawę przedmiotu
zamówienia, obliczone odpowiednio zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN).
2. Oferent obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek.
3. Ceny jednostkowe winna być określona przez Oferenta z uwzględnieniem ewentualnych upustów.
4. Wszystkie wartości muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez względu na formę sporządzenia kalkulacji cenowej będącej podstawą zaoferowanej ceny zawartej w formularzu ofertowym.
Uwaga!
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
5. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Ceny podane w ofercie nie mogą ulec podwyższeniu.
7. Cena oferty będzie stanowić ryczałtowo- ilościowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od innych świadczeń oraz kosztów realizacji ponoszonych przez Wykonawcę.
8. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.
§ 9. Okres związania ofertą.
Oferenci są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
Pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie https://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/przetargi-mzk/aktualne.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedzi umieszczając informacje na stronie internetowej
https://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/przetargi-mzk/aktualne. jeżeli wniosek wpłynie do niego w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem złożenia ofert. W przypadku niedochowania ww. terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania bez odpowiedzi.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając o tym
niezwłocznie wszystkich Oferentów, umieszczając informacje na stronie internetowej https://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/przetargi-mzk/aktualne.
4. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego
i Oferentów odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
5. Oferenci mogą zastrzec w ofercie informacje poufne, Zamawiający nie ma prawa tych informacji ujawnić
innym osobom. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: ,,tajemnice przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego".
2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
4. Zamawiający może nie podać do publicznej wiadomości kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzjelenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty, jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie ofertą najkorzystniejszą.
6. W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami lub wezwania Wykonawców do ponownego złożenia ofert korzystniejszych dla Zamawiającego oraz unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
§ 12. Ogłoszenie wyników i zawarcie umowy.
1. Oferenci biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja powyższa zawierać będzie nazwę, adres wyłonionego Wykonawcy oraz cenę ofertową.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem o wyniku postępowania otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.
3. Jeżeli wybrany Oferent uchyli się od podpisania umowy (stanowiącej załącznik niniejszego zapytania ofertowego), wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
§ 13. Zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz postępowania przygotowującego umowę.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania lub zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. Oferentom w takiej sytuacji, nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia lub zakończenia postępowania.
2. Informację o zamknięciu postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie: https://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/przetargi-mzk/aktualne.

§ 15. Regulacja prawna.
1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł i zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej progi unijne".
2. Sprawy nie ujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontakt:
10. Dodatkowe informacje.
1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Treść zapytań
do niniejszego postępowania prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl.
16. Informacje o kontakcie z Zamawiającym.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:
> Ewa Woźniak, tel. +48 15 842 -- 33 -- 41 lub tel. +48 15 844 -- 02 --74 wew. 27, e-mail:
ewozniak@mzk.stalowa-wola.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.