Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja i czyszczenie rowów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja i czyszczenie rowów

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
+48683280300
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48683280300
Termin składania ofert: 2023-02-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach woj. admin. przez ZDW w ZG:
Zad. 1 - RDW w ZG
Zad. 2 - RDW w Kożuchowie
Zad. 3 - OD Kłodawa i OD Drezdenko
Zad. 4 - OD Sulęcin i OD Ośno Lubuskie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres obejmuje:
W zakresie rowów
- czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 20 cm, 40 cm
- czyszczenie przepustów o średnicach 0,4 m, 0,6 m, bez względu na stopień zamulenia
- czyszczenie przepustów o średnicach 0,8 m, 1,0 m lub 1,25 m bez względu na stopień zamulenia
- roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km, gr. o normalnej wilgotności kat. III-IV
Konserwacja i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu w przedziale od 20 do 40 cm - polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowów. Namuł i nadmiar gruntu pochodzący z rowów i skarp należy wywieźć poza pas drogowy i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.
Zakres obejmuje:
- odtworzenie rowu z odwozem mas ziemnych na składowisko wykonawcy (wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków, profilowaniem skarp i dna rowu do wymaganego spadku.
- odtworzenie rowu (bez odwozu mas ziemnych) wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków, rozplantowaniem wydobytego urobku oraz profilowaniem skarp i dna rowu do wymaganego spadku.
- konserwacja rowu wraz z wykoszeniem i wycięciem krzaków przy gł. namułu 20cm i 40 cm (z odwozem na składowisko wykonawcy lub bez odwozu). Wyprofilowanie dna i skarp rowu.
- czyszczenie przepustów o średnicach 30-50cm, 60-80cm, 90-100cm, 110-150cm, o grubość namułu do 75% i 100% jego średnicy (z wywozem nieczystości).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.
Zakres obejmuje:
- czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu 20 cm, 40 cm,
- czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m lub 1,25m, bez względu na stopień zamulenia,
- roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km, gr. o normalnej wilgotności kat. III-IV,
- rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki,
- ręczne wykoszenie porostów w obrębie rowów z wygrabieniem,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia w obrębie rowów.
Konserwacja i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp gr. namułu w przedziale od 20 do 40 cm - usługa polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowów. Namuł i nadmiar gruntu pochodzący z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza pas drogowy i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Roboty związane z usunięciem krzewów - usługa polega na wycięciu i wykarczowaniu średniej gęstości krzewów, wywiezieniu pni, karpiny i gałęzi poza pas drogowy na składowisko Wykonawcy, zasypaniu dołów i oczyszczeniu terenu robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

CPV: 45232452-5

Dokument nr: 2023/BZP 00079604, WZA.3320.6.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da51cd53-a392-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej ,,Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej ,,Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności"), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści ,,Formularza do komunikacji").
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w Rozdziale I SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ w Rozdziale V.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-21 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zmówienia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.