Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Komponenty do wykonania akumulatorów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Komponenty do wykonania akumulatorów

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o
Handlowa 13
41-807 Zabrze
powiat: Zabrze
+48 693961822
techniczny@mplpower.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145129
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 693961822
Termin składania ofert: 2023-02-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Komponenty do wykonania akumulatorów MWLJ 12-9-IN, MWLJ 24-27-IN oraz MWLJ 24-27-OUT
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.01.02.00-24-0B49/20 - Inteligentny, skalowalny akumulator oparty na technologii litowo-jonowej do zastosowań w przemysłowych układach magazynowania energii, zasilania i podtrzymania zasilania

Część 1
Komponenty do wykonania akumulatorów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów/komponentów określonych poniżej:
1. Komponenty do wykonania akumulatorów MWLJ 12-9-IN, MWLJ 24-27-IN oraz MWLJ 24-27-OUT - Koszt niezbędny do przeprowadzenia prac B+R. Zakup będzie wykorzystywany w trakcie realizacji prac badawczo rozwojowych TRL IV-VI.
Okres gwarancji
12

CPV: 44100000-1

Dokument nr: 2023-6529-145129, 31/RPO/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-13
Oferty należy składać elektronicznie na adres techniczny@mplpower.pl lub za pomocą Bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl od 03.02.2023 do dnia 13.02.2023 do godz. 23.59. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Gmina
Zabrze
Miejscowość
Zabrze
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-02-03
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania aneksów do umowy z dostawcą w zakresie: Warunków serwisowania urządzeń, sposobu dostarczenia zakupionego towaru do miejsca docelowego, szkolenia i pierwszego uruchomienia sprzętu. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji i płatności pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: - Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - Pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferty prosimy składać wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta, telefon oraz adres e-mail.
2. Nazwę przedmiotu oferty.
3. Cenę netto i brutto zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Wykonawca może dla każdej pozycji zapytania podać tylko jedną cenę (wartość) netto i brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszelkie rabaty, upusty, współczynnik waloryzacji itp. Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty.
5. Cena (wartość) netto i brutto musi zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Termin i formę płatności.
7. Czas gwarancji (minimum 12 miesięcy)
8. Czas interwencji serwisu (w godzinach)
9. Okres wsparcia technicznego pogwarancyjnego (w miesiącach)
10. Termin ważności oferty (minimalny okres ważności 30 dni kalendarzowych)
11. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji, pieczęć firmowa
12. Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiący załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego.
13. Opis przedmiotu oferty (wymagania zamawiającego i specyfikacja techniczna zawarte są w załączniku nr. 3).
14. Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu - według załączonego wzoru (Załącznik nr. 4).
15. Klauzula informacyjna RODO - dokument stanowiący Załącznik nr. 5 do niniejszego zapytania, należy podpisać w formule ,,zapoznałem/-am się".
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji, potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań lub telekonferencji (dokumentowane protokołem) lub drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega brak możliwości uzgodnienia w trakcie negocjacji gorszych warunków w stosunku do pierwotnie zawartych w otrzymanej ofercie. Oferowany sprzęt pochodzi z bieżącej produkcji, jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nieużywany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji. Oferowany sprzęt nie był wcześniej wykorzystywany do prezentowania, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. Oferowany sprzęt pochodzi z legalnego kanału sprzedaży producenta. Zamawiający może zażądać oświadczenia producenta potwierdzającego legalność pochodzenia sprzętu. Oferowany sprzęt jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami tj. posiada deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE. Wszystkie oferty podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone po kursie z dnia zakończenia okresu składania ofert.
Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych poprzez wysłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: techniczny@mplpower.pl oraz w siedzibie zamawiającego przy ul. Handlowej 13 od 03.02.2023 do dnia 13.02.2023 w godzinach od 7:00 do 16:00.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-03
Data ostatniej zmiany
2023-02-03 11:53:58

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: 80 pkt
Punktacja w kategorii ceny zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Liczba uzyskanych pkt= (Cena netto najniższej oferty w kategorii)/( cena netto badanej oferty) x liczba pkt w kategorii
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas interwencji serwisu ( w godzinach) 10 pkt
Punktacja w kategorii czas interwencji serwisu zostanie obliczona następująco:
Czas interwencji serwisu:
<=24h -> 10pkt
25h - 48h -> 8pkt
49h - 72h -> 5pkt
73h - 96h -> 3pkt
> 97h -> 1 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wsparcie techniczne pogwarancyjne (w miesiącach) 10 pkt
Punktacja w kategorii wsparcia technicznego pogwarancyjnego zostanie obliczona następująco:
Wsparcie techniczne pogwarancyjne:
7 - 12 miesięcy -> 10 pkt
1 - 6 miesięcy -> 5 pkt
Brak wsparcia -> 0 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Jaromin
tel.: +48 693961822
e-mail: ljaromin@mplpower.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.