Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup asortymentów malarskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup asortymentów malarskich

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
Tel./Faks: 18 33-37-831
sekretariat@pzd.limanowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./Faks: 18 33-37-
Termin składania ofert: 2023-02-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert na:

Zakup asortymentów malarskich do wykonywania oznakowania

poziomego na drogach Powiatu Limanowskiego

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup do Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej oraz dostarczenie na - Baza Ul. Żwirki i Wigury, 34-600 Limanowa - asortymentów malarskich do wykonywania prac utrzymaniowych na drogach powiatowych wg parametrów i w ilościach określonych poniżej:

1. Farba akrylowa - biała - 4 590 kg

2. Farba akrylowa - czerwona - 90 kg

3. Farba akrylowa - niebieska - 30 kg

4. Farba akrylowa - żółta - 30 kg

5. Rozcieńczalnik do w/w farby akrylowej - 180 litrów

6. Mikrokulki szklane refleksyjne do poziomego oznakowania dróg - pakowane w workach po max. 25 kg - 2 425 kg

2. Ilości wykazane powyżej są ilościami szacunkowymi dla okresu trwania umowy i mogą być niższe lub wyższe w poszczególnych asortymentach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z dostawą i rozładunkiem asortymentów malarskich do siedziby Zamawiającego. Dostawy realizowane będą partiami do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej na każde żądanie Zamawiającego (przewiduje się max 2 dostawy w trakcie obowiązywania umowy).

4. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment posiadał aktualną aprobatę techniczną IBDiM lub innego uprawnionego podmiotu z państwa UE, jak również odpowiedni krajowy certyfikat zgodności potwierdzający że farba przeznaczona jest do malowania poziomych oznakować dróg. Oferowane farby powinny służyć do zastosowania ręcznego, jak również malowarek typu pneumatycznego lub hydrodynamicznego.

5. Asortyment malarski musi być dostarczany w pojemnikach nie większych niż 35 kg/l z możliwością wielokrotnego otwierania i szczelnego zamykania (względy technologiczne). Dostarczane farby (we wszystkich kolorach) muszą pochodzić od jednego producenta. Na każdym pojemniku powinna znajdować się etykieta producenta z następującymi danymi: nazwą i kolorem farby, pojemnością opakowania, datą produkcji (co najmniej 2022 rok) i datą ważności, symbolem partii lub nr opakowania.

6. Dostarczony towar, do którego Zamawiający będzie mieć zastrzeżenia zostanie zwrócony Dostawcy, który jest zobowiązany do jego wymiany na nowy na swój koszt.

7. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i utylizacji zużytych opakowań po farbie i rozcieńczalniku.

8. Zamawiający przewiduje zwiększenie wartości zamówienia do 50% zamówienia podstawowego - korzystając z prawa opcji.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna oraz wzór umowy stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia.

10. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczany asortyment w wysokości co najmniej 12 miesięcy liczonej od daty produkcji zamieszczonej na opakowaniu.

CPV: 34922100-7, 44811000-8, 44832000-1

Dokument nr: PZD.260.42.2023.KG

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 13.02.2023 r. do godz. 12:00 w dogodnej dla Wykonawcy formie tj. do wyboru:

a) złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat - pokój nr 309 (bud. Starostwa Powiatowego w Limanowej, Ul. Józefa Marka 9).

b) przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, Ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

c) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, jako pismo do Urzędu z adnotacją: Oferta na: ,,nazwa postępowania"

(UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza przesyłania ofert na adres mailowy)

(UWAGA! Oferty przesłane na adres e-mail lub złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane).

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2023 r.

Wymagania:
III. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Ofertę należy opakować w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzyć opisem: Oferta na: ,,Zakup asortymentów malarskich do wykonywania oznakowania poziomego na drogach Powiatu Limanowskiego"; Znak sprawy: PZD.260.42.2023.KG; Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załączniki oferty:

1. Formularz oferty

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty stosowne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia stosownych dokumentów (m. in. pełnomocnictwa, umowy spółki) z których będzie wynikać prawo do reprezentacji.

4. Informację z otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcą na wskazany w ofertach adres mailowy oraz zamieści na stronie internetowej.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Zamawiający odrzuca ofertę:

a) której treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część,

b) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności jeżeli:

a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że można zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zaproszenia,

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
V. Kontakt z wykonawcą:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie tj. drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty e-mail.
5. Zamawiający zapewnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg bezpłatny, pełny i nieograniczony dostęp do dokumentacji umożliwiającej złożenie oferty, jak również zamieszcza wszelkie informacje o zmianie, wyjaśnienia treści zaproszenia.

VI. Kryterium wyboru oferty:

1. Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium:

CENA - 100 %

W kryterium ,,Cena" można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,

- Cof - cena podana w ofercie.

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert i należy ją wyliczyć w oparciu o kalkulację cenową zamieszczoną w Formularzu oferty. W kalkulacji należy podać ceny jednostkowe brutto za kg/l dla każdego asortymentu, a następnie przemnożyć te wartości przez podane ilości. Suma wartości brutto będzie stanowić cenę oferty i wartość ta winna odpowiadać cenie całkowitej za realizację przedmiotu zamówienia i posłuży Zamawiającemu do porównania złożonych ofert. Nie wypełnienie którejkolwiek z pozycji lub podanie informacji niepełnych może skutkować odrzuceniem oferty.

3. W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w danym zadaniu częściowym w ZŁOTYCH POLSKICH w zapisie liczbowym i słownie (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty).

4. Podana w ofercie cena musi uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, usług czy stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie formalnym: Karolina Gancarczyk tel. 18 33 37 896,

e-mail: karolina.gancarczyk@pzd.limanowa.pl

- w zakresie merytorycznym: Łukasz Kulma tel. 18 33 72 381,

e-mail: lukasz.kulma@pzd.limanowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.