Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa ładowarki teleskopowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa ładowarki teleskopowej

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sulańska 13
62-510 Konin
powiat: Konin
zam.pub@mzgok.konin.pl
https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA ładowarki teleskopowej na potrzeby Sortowni Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej z silnikiem wysokoprężnym, spełniającej obowiązujące europejskie normy w zakresie emisji spalin i bezpieczeństwa pracy.
2. Dostarczona w ramach umowy ładowarka musi być nowa (rok produkcji 2022 lub nowsze), w pełni sprawna i wolna od wad uniemożliwiających jej użycie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wymagane parametry techniczne i wyposażenie szczegółowo określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz parametry techniczne i wyposażenia - kolumna nr 2 tabeli).

CPV: 34144710-8

Dokument nr: 2023/BZP 00080036, DZ.361-4/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja prowadzona będzie zgodnie z zasadami określonymi w części III SWZ - Środki komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne komunikacji elektronicznej. Informacje na Platformie Przetargowej: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/app/login) lub https://oneplace.marketplanet.pl . W sytuacji awarii, przerwy technicznej lub kłopotów z działaniem Platformy Przetargowej, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@mzgok.konin.pl (nie dotyczy to składania ofert wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
W takim przypadku Wykonawca przekazuje korespondencję z adresu poczty elektronicznej wskazanego w treści oferty albo innego adresu umożliwiającego jego jednoznaczną identyfikację.
2. Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzane są i przekazywane w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Częścią XVIII SWZ - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-23 11:30
Miejsce składania ofert: https://mzgok-konin.ezamawiajacy.pl/app/login

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.361-4/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej z silnikiem wysokoprężnym, spełniającej obowiązujące europejskie normy w zakresie emisji spalin i bezpieczeństwa pracy.
2. Dostarczona w ramach umowy ładowarka musi być nowa (rok produkcji 2022 lub nowsze), w pełni sprawna i wolna od wad uniemożliwiających jej użycie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wymagane parametry techniczne i wyposażenie szczegółowo określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz parametry techniczne i wyposażenia - kolumna nr 2 tabeli).
4.2.6.) Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych: co najmniej jedną dostawę ładowarki teleskopowej o wartości minimum 350 000,00 zł netto.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie w/w warunku powoła się na dostawy wykonywane, wówczas musi wykazać, iż faktycznie zrealizowana już część dostawy spełnia wymagania Zamawiającego (w zakresie wartości zrealizowanej dotychczas części).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ
2. Formularz parametry techniczne i wyposażenie - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy - wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
UWAGA! Wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne)!
4. Oświadczenia, o których mowa w cz. II pkt 3.4.1. zgodnie z Załącznikami nr 4 i nr 5 do SWZ.
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
UWAGA! Wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je udostępniającego/ych!
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
UWAGA - w przypadku posiadania dokumentu podmiotu udostępniającego zasoby w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego (tj. skanu dokumentu z podpisem odręcznym), taki dokument podpisem elektronicznym poświadcza za zgodność z dokumentem w postaci papierowej wyłącznie Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Jeśli natomiast podmiot udostępniający zasoby posiada podpis elektroniczny, to wystarczy tylko ten podpis złożony na dokumencie elektronicznym (np. w formacie word lub pdf, bez skanowania dokumentu papierowego z podpisem odręcznym). Wykonawca przekazuje ww. dokument w postaci elektronicznej.
7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części IV SWZ - Przygotowanie i składanie ofert, pkt 3 - Oferty wspólne
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.