Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszyw

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszyw

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnogród
T. Kościuszki 5
23-420 Tarnogród
powiat: biłgorajski
84 689 71 61
przetargi@tarnogrod.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Tarnogród
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 84 689 71 61
Termin składania ofert: 2023-02-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszyw na remont dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm. a) Podstawowa ilość przewidzianego do dostawy kruszywa wyniesie 1000 ton a objęta prawem opcji dodatkowo 300 ton, b) Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia, c) Dostarczone kruszywo będzie posiadało wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normie PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej, d) Dostarczone kruszywo będzie posiadało: certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ustawy Pzp, lub deklarację właściwości użytkowych zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG potwierdzające zgodność materiału z normą PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważną, które należy przedstawić dla dostarczonej partii materiału w momencie dostawy. e) Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, azbest, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa w/w zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy, f) Wykonawca zapewni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności w czasie realizacji dostaw oraz będzie utrzymywał miejsce prowadzonych dostaw w stanie bezpiecznym dla osób postronnych, g) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia, h) Zamawiający wymaga aby dostawy realizowane były sukcesywnie, w oparciu o pisemne lub telefoniczne zapotrzebowanie Zamawiającego, przekazane Wykonawcy w sposób określony w § 4 ust. 4 projektu umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), określające: ilość kruszywa, miejsce dostawy, rozładunku kruszywa, rozplantowanie (dostawa na określone drogi i/lub zwałki na terenie Gminy Tarnogród), sposób rozładunku kruszywa, tj. punktowo (we wskazanym miejscu na hałdę) i/lub ciągle (z rozciągnięciem na całej długości wskazanego odcinka), osobę upoważnioną do odbioru kruszywa i podpisania dokumentu WZ, i) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę, transport, rozładunek kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Tarnogród, j) Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów samowyładowczych dopuszczonych do ruchu o ładowności do 30 ton, od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7.30 do 15.00. k) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę kruszywa w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego zapotrzebowania.
DOSTAWA kruszywa ceglano - betonowego frakcji 0-64 mm. a) Podstawowa ilość przewidzianego do dostawy kruszywa wyniesie 1750 ton a objęta prawem opcji dodatkowo 525 ton, b) Zamawiający wymaga aby dostarczane kruszywo pochodziło w szczególności z rozbiórki fundamentów, hal, budynków, chodników, konstrukcji betonowych, c) Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia, d) Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, azbest, odpady plastikowe, odpady drewniane, gliny, gipsu. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa w/w zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy, e) Wykonawca zapewni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności w czasie realizacji dostaw oraz będzie utrzymywał miejsce prowadzonych dostaw w stanie bezpiecznym dla osób postronnych, f) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia, g) Zamawiający wymaga aby dostawy realizowane były sukcesywnie, w oparciu o pisemne lub telefoniczne zapotrzebowanie Zamawiającego, przekazane Wykonawcy w sposób określony w § 4 ust. 4 projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SWZ), określające: ilość kruszywa, miejsce dostawy, rozładunku kruszywa, rozplantowanie (dostawa na określone drogi i/lub zwałki na terenie Gminy Tarnogród), sposób rozładunku kruszywa, tj. punktowo (we wskazanym miejscu na hałdę) i/lub ciągle (z rozciągnięciem na całej długości wskazanego odcinka), osobę upoważnioną do odbioru kruszywa i podpisania dokumentu WZ, h) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę, transport, rozładunek kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Tarnogród. i) Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów samowyładowczych dopuszczonych do ruchu o ładowności do 30 ton, od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7.30 do 15.00. j) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę kruszywa w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego zapotrzebowania.

CPV: 14212200-2, 44922200-1,14210000-6, 44113700-2

Dokument nr: 2023/BZP 00079816, RI.271.1.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f93d8818-9c96-11ed-b4ea-f64d350121d2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl; przetargi@tarnogrod.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
10.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 10.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów
oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy". 10.5 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia. 10.10 Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w Rozdziale 12 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną
za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). 10.11 Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 10.12 Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja". 10.13 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 10.14 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie: 1) W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: a) Komputer PC: parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD, zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, albo b) Tablet/Telefon: parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, przeglądarka Chrome 61 lub nowsza. 2) Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies. 3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: a) specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. 10.15 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,DOSTAWA kruszyw na remont dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród" prowadzonym w trybie podstawowym; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-13 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.