Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa płyt betonowych typu "JOMB"

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa płyt betonowych typu "JOMB"

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO SZKLARSKA PORĘBA
ul. Granitowa 2
58-580 Szklarska Poręba
powiat: karkonoski
757547715, faks 757547745
fundusze@szklarskaporeba.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szklarska Poręba
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 757547715, faks 7575
Termin składania ofert: 2023-02-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa płyt betonowych typu "JOMB"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa nowych płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu JOMB zbrojone pojedynczo o wymiarach 75x100.12,5
cm w ilości 3000 sztuk wraz z transportem

CPV: 44113800-3

Dokument nr: 2023/BZP 00080043

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9b7172b5-a3a8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https;//ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce ,,Centrum Pomocy".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP - https://www.gov.pl.web/gov/warunki-korzystania). Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z platformy e-Zamówienia , określone w w/w Regulaminie
oraz zobowiązuje się korzystając z platformy przestrzegając postanowień tego regulaminu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie
e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od
posiadanego na Platformie konta.
Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji"
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
Natomiast
w przypadku komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wielkość plików przesyłanych
jednorazowo wynosi maksymalnie 20 MB (bez względu na ilość załączników).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https;//ezamowienia.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz.
UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szklarskiej Poręby z siedzibą w Szklarskiej Porębie przy ul.
Granitowej 2;
2) w sprawach danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony
Danych na adres email: iod@szklarskaporeba.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych tłuczniem na terenie
Miasta Szklarska Poręba" w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych - w celu realizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. wyboru
najkorzystniejszej oferty;
b) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym administrator zobowiązany jest lub może
przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa - w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku praw prawnego, poprzez świadczenie usług
informatycznych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej oraz
podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych;
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez administratora
w formie elektronicznej i papierowej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane w celu:
a) o którym mowa w pkt 3 lit. a, mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą 2. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-15 11:00
Miejsce składania ofert: Ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poreba

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa nowych płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu JOMB zbrojone pojedynczo o wymiarach 75x100.12,5
cm w ilości 3000 sztuk wraz z transportem
4.2.6.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następującego kryterium ceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wraz
z ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, należy złożyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia - załącznik nr 1 do SWZ);
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację
z krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli umocowanie do reprezentowania przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy
lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego - na późniejszym etapie
postępowania - podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć wraz z ofertą - w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - oraz należy je skompresować wraz z plikami stanowiącymi
ofertę do jednego pliku archiwum (.zip).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w ust. 1 pkt. 1 składa każdy z tych Wykonawców - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
nie dotyczy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
art 454-455 ustawy pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następującego kryterium ceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.