Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce
powiat: pińczowski
Tel. 41-3526005 wew. 31
gmina@dzialoszyce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Działoszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 41-3526005 wew.
Termin składania ofert: 2023-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn.: Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II:
I - Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Synagogi w Działoszycach oraz zagospodarowanie placu w sąsiedztwie Synagogi etap I oraz II
II - Zagospodarowanie rynku (parku) w Działoszycach
III - Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie rzeki Jakubówki (remont utwardzenia i ogrodzenia oraz montaż małej architektury)
IV - Budowa obiektów małej architektury (,,Sklepiku, Huśtawki, Lokomotywy" i dwóch ławek oraz remont ogrodzenia przy przedszkolu przy Ul. Krakowskiej w miejscowości Działoszyce
V - Modernizacja oświetlenia stadionu w Działoszycach
VI- Monitoring miasta Działoszyce.
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu pełno-branżowych usług w ramach nadzoru z ramienia inwestora przy realizacji sześciu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce- etap II".:
I.
Budowa kontenera sanitarnego, małej architektury (ławek, koszy na śmieci) oraz wykonanie utwardzeń i nasadzeń. Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie środków transportowych. Teren budowy stanowi działki i o nr ewid. 590/2, 590/6, 590/8 w miejscowości Działoszyce. Inwestycja składa się z dwóch etapów:
Etap 1 :
- budowa kontenera sanitarnego wraz z wewnętrznymi
instalacjami (wod.-kan., en. elektr.) montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci), budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz wykonanie utwardzeń i nasadzeń przy Ul. Józefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/2; 590/8 w miejscowości Działoszyce

Etap 2:
-wykonanie utwardzenia oraz budowa kanalizacji deszczowej przy
ul. Józefa Ignacego Krasickiego na dz. nr 590/6; 590/8 w miejscowości Działoszyce

II.
Realizacja na terenie Rynku w Działoszycach(działka nr 257 w Działoszycach, gm. Działoszyce) obiektów małej architektury:
- ławek,
- siedzisk betonowych,
- koszy parkowych,
- stojaków na rowery,
- zestawów do gry w szachy
- fontanny posadzkowej typu ,,dry plaza" obłożonej płytami granitowymi.
Inwestycja zakłada także przebudowę i rozbudowę istniejących nawierzchni utwardzonych
z kostki brukowej.
Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się nowe nasadzenia i wycinkę zieleni a także remont/przebudowę pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego, znajdującego się na terenie opracowania
III.
Wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej obejmujących remont utwardzenia, remont ogrodzenia oraz montaż małej architektury na działce nr ewid. 708 zlokalizowanej w miejscowości Działoszyce.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
o Remont utwardzenia
o Remont ogrodzenia
o Montaż małej architektury

1. Remont utwardzenia
Głównym celem remontu utwardzenia jest wymiana istniejącej zewnętrznej nawierzchni oraz poprawa
stanu podbudowy.
Zakres robót będzie obejmował roboty przygotowawcze oraz roboty nawierzchniowe.
Roboty przygotowawcze polegać będą na wytyczeniu obszaru. Roboty nawierzchniowe będą polegać na zerwaniu istniejącej zewnętrznej nawierzchni; składającej się częściowo z płyt chodnikowych betonowych.
2. Remont ogrodzenia
Remont istniejącego ogrodzenia będzie obejmował wymianę istniejącego ogrodzenia na projektowane
Wraz z 3 bramami uchylnymi. Projektuje się ogrodzenie o wysokości 150cm, składające się z przęseł o długości 250cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w zalecanym kolorze czarnym. Pod słupy ogrodzeniowe zaprojektowano słupy fundamentowe o wymiarach 40x40cm posadowione na głębokości 100cm, pod słupy bram uchylnych - 60x60cm posadowione na głębokość 120cm.
3. Montaż małej architektury
W miejscach zgodnych z rysunkiem nr 2 należy posadowić dwie ławki, kosz na śmieci oraz stojak na
rowery. Wygląd urządzeń należy uzgodnić oraz zatwierdzić u zamawiającego. Zalecany charakter
przedstawiono na rysunku nr 4-6. Posadowienie urządzeń zależne od producenta.
Wszelkie pozostałe systemy korzeniowe, po wycince drzew (zgodnie z rys. 2) należy usunąć, a ziemię
użyźnić. W miejsca oznaczone na rys. 2 należy nasadzić 3 sztuki drzew niskich (zalecany gatunek - klon
zwyczajny ,,Globosum") oraz 3 sztuki krzewów (zalecany gatunek - bukszpan wieczniezielony).

IV.

Zakres obejmuje budowę obiektów małej architektury, montaż dwóch ławek oraz remont ogrodzenia.
Roboty budowlane będą obejmować:
- przygotowanie terenu pod urządzenia - wykop i fundamenty
- montaż urządzeń
- remont ogrodzenia
V.

DOSTAWA, montaż, modernizacja oświetlenia stadionu wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznej oświetlenia boiska głównego, boisk bocznych oraz amfiteatru - w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj na podstawie udostępnionej dokumentacji, (modernizacja obejmuje zmianę wysokości głównych słupów oświetleniowych boiska piłkarskiego, zmianę lokalizacji istniejących słupów wraz z dołożeniem dodatkowych (pozostałych z boiska głównego) na boiskach bocznych oraz wymianę opraw oświetleniowych w muszli koncertowej,
VI.
DOSTAWA, montaż, wykonanie monitoringu miasta w rejonie Ul. Krasickiego, Pińczowskiej, Placu Partyzantów w ramach zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II". Do zakresu opracowania należy: Montaż osprzętu monitoringu wizyjnego ( w technologii bezprzewodowej sieci kratowej o topologii siatki mesh) Połączenie z istniejącą siecią w serwerowni budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, Wykonanie zasilania 230V projektowanych szafek zasilająco-sterujących SZS z napowietrznej linii nN. Projektowane monitoring zabudowany zostanie przy Ul. Krasickiego, Ul. Pińczowskiej, Ul. Skalbmierskiej, Ul. Ogrodowej, Ul. Kościuszki oraz Plac Partyzantów w miejscowości Działoszyce, gmina Działoszyce, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.
Zakres rzeczowy inwestycji został określony w projekcie budowlanym i technicznym przedsięwzięcia dostępnym pod linkami:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/674122
https://platformazakupowa.pl/transakcja/714889
https://platformazakupowa.pl/transakcja/704456
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmuje :
a) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) Weryfikacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
c) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót;
d) Dojazd i pobyt na placu budowy minimum raz w tygodniu, a jeśli zajdzie taka potrzeba częściej np. w przypadku robót zanikowych, udokumentowany wpisem do dziennika budowy celem zapewnienia skuteczności nadzoru, a także na wezwanie Zamawiającego (niezwłocznie do 24 godzin od otrzymania telefonicznego wezwania)
e) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie do zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień
f) Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między wykonawcą, a zamawiającym.
g) Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.
h) Kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i
obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.
i) Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót
j) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich wykonanie
k) Sprawdzanie wykonania robót zanikowych.
l) Kontrolowanie wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp.
m) Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.
n) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót.
o) Informowanie Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Wykonawcy (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót. W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.
p) Sprawdzanie przedstawianych przez Kierownika budowy dokumentów materiałów budowlanych, prefabrykatów i innych materiałów przed ich wbudowaniem. Ponadto dokonanie oceny zgodności materiałów budowlanych, elementów prefabrykowanych z ich dokumentami dopuszczającymi do użycia na budowie bezpośrednio przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru odrzuci dany materiał lub prefabrykat jako nie spełniający warunków umowy i przepisów prawa.
q) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych;
r) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych pisemnie, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych;
s) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
t) Przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót, kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym.
u) Potwierdzanie ilości wykonanych robót;
v) Potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze;
w) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji;
x) Organizowanie i prowadzenie w razie zaistnienia potrzeb narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w których będą uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania, w tym także na wniosek Zamawiającego;

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Urzędu: Ul. Skalbmierska 5 28-440 Działoszyce
2. drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@dzialoszyce.pl lub
3. faksem: 41/35 260900 lub
4. drogą pocztową na adres: Ul. Skalbmierska 5 28-440 Działoszyce
Oferty należy składać do: 08-02-2023, godz. 11 00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Nadzór pełniony będzie przez cały okres prowadzenia Inwestycji, której rozpoczęcie przewidywane jest 02.2023 r. a termin jej przewidywanej realizacji jest do 04.2023r. Nadzór obejmuje również okres gwarancji i rękojmi udzielnej przez Wykonawcę robót.

Wymagania:
Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
1) zapewnił osobę, która będzie pełniła funkcję wiodącego inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalnościach wymaganych w zamówieniu
2) zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. - Załącznik nr 2
2. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże:
A) należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch zamówień polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego załącznik nr 3
B) iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą pełnić nadzór), posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w wymaganych specjalnościach, a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w załącznikach do niniejszej oferty. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia- Załącznik nr 5
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o zdolności technicznej lub zawodowej
Część A) załącznik nr 3 wykaz robót
Część B) załącznik nr 4 wykaz osób
4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej- załącznik nr 5
Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie
internetowej http://www.dzialoszyce.eobip.pl

Kontakt:
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Michał Forma
Tel. 41-3526005 wew. 31
E-mail: michal.forma@dzialoszyce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.