Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa - pełnienia nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa - pełnienia nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Grodzka
ul. Wierzyńskiego 22 LU1
30-198 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 637 97 67 12 637 62 37
sekretariat@smgrodzka.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 637 97 67 12
Termin składania ofert: 2023-03-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia (dalej ,,Zamówienia") jest usługa - pełnienia nadzoru inwestorskiego, w pełnym zakresie, w rozumieniu art. Art. 17 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (dalej ,,Inspektor"), nad realizacją zadania pn. ,,ul. Wierzyńskiego - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dojazdem, infrastrukturą techniczna oraz zbiornikiem retencyjnym, budowa murów oporowych, rozbiórka odcinka wew. Instalacji deszczowej, studzienek wew. instalacji elektrycznej i teletechnicznej, na działce nr 35/96, części działek nr 270/2 i 35/98, Obręb 49, jednostka ewidencyjna: Krowodrza" (dalej ,,Budowa" lub ,,Przedsięwzięcie Inwestycyjne"), obejmującego organizację, nadzór i koordynację całość robót wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą oraz czynności odbioru, rozliczenia częściowego i końcowego budowy.
2. Nadzór inwestorski będzie pełniony w specjalnościach:
a) instalacyjnej, w zakresie:
i. instalacji i sieci sanitarnych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
ii. instalacji i sieci elektrycznych, teletechnicznych,
iii. instalacji gazowej z kotłownią gazową
iv. centralnego ogrzewania,
v. wentylacji mechanicznej,
vi. instalacji odgromowej i oddymiania klatek schodowych,
vii. zbiorczej instalacji RTV naziemnej cyfrowej i satelitarnej, instalacji internetowej oraz innych wymaganych
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) drogowej.
3. Zakres nadzorowanych prac obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z dojazdem, budową wewnętrznych instalacji, zbiornika retencyjnego, murów oporowych, infrastruktury technicznej, drogi dojazdowej i zagospodarowania terenu, szczegółowo opisanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz treścią decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 1020/6740.1/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowaniu terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzjelenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: ,,ul. Wierzyńskiego - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dojazdem, infrastrukturą techniczna oraz zbiornikiem retencyjnym, budowa murów oporowych, rozbiórka odcinka wew. Instalacji deszczowej, studzienek wew. instalacji elektrycznej i teletechnicznej, na działce nr 35/96, części działek nr 270/2 i 35/98, Obręb 49, jednostka ewidencyjna: Krowodrza" (dalej ,,Decyzja PnB"). Planowany termin wykonania prac przez wykonawcę robót budowlanych: 18 miesięcy od podpisania umowy. Kopia Decyzji PnB stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji.
4. W czasie trwania Budowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sprawowania kontroli jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora (tut. Zamawiającego) i przyszłych użytkowników Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
5. W szczególności do obowiązków Inspektora należą:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zgodnie ze zmianami ustalonymi z Zamawiającym oraz za pośrednictwem Zamawiającego z projektantem Przedsięwzięcia Inwestycyjnego,
b) sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
d) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;
e) weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa oraz sztuką budowlaną; opiniowanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego zakontraktowanej przez Zleceniodawcę dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przez prawo opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;
f) kontrola prowadzonych robót pod kątem zgodności z przepisami BHP, PPOŻ, porządku i estetyki na budowie, a także sposobu zabezpieczenia wykonywanych robót i dostarczonych materiałów przed zniszczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą;
g) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów, stosowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi i branżowymi zasadami bezpieczeństwa robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
h) weryfikacja i akceptacja wszelkich atestów, aprobat, certyfikatów, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów potwierdzających parametry materiałów przewidzianych do użycia;
i) dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy oraz wydawania kierownictwu budowy poleceń mających na celu usprawnienie procesu realizacji prac przy Budowie;
j) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.
k) kontrola robót pod względem terminowości ich wykonania,
l) kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem prac,
m) kontrola zgodności i prawidłowości wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także zasadami wiedzy technicznej;
n) kontrola i nadzór nad wmontowanymi lub wbudowanymi materiałami, elementami posiadającymi aktualne atesty, aprobaty techniczne,
o) kontrola kompletności dokumentacji powykonawczej przekazywanej Zamawiającemu przez wykonawcę lub podwykonawców;
p) opiniowanie odnośnie planowania i ustalania harmonogramów działań wykonawców i dostawców,
q) nadzorowanie przebiegu realizacji inwestycji, koordynacja działań wykonawców i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - korygujących, szczególnie w zakresie:
i. nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami;
ii. zapewnienia właściwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowania i organizacji robót przez wykonawców;
iii. sprawdzania postępu rzeczowo - finansowego robót;
iv. przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno - porządkowych oraz decyzji i zaleceń Zamawiającego;
v. koordynowanie przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego, z uwzględnieniem kontroli nad indywidualnymi metryczkami odbiorowymi dla każdego lokalu i części wspólnych;
vi. opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych proponowanych przez generalnego wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających decyzji Zamawiającego;
r) Organizowanie i koordynowanie czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego etapu budowy poprzez:
i. stwierdzenie gotowości do odbioru;
ii. poinformowanie o powyższym wykonawcy oraz Zamawiającego;
iii. wyznaczenie terminu odbioru i jego przeprowadzenie;
iv. przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru - wg uzgodnionego wzoru;
v. przygotowanie organizacyjne pracy komisji odbioru końcowego robót budowlanych oraz nadzór nad skompletowaniem i przekazaniem Zleceniodawcy dokumentacji powykonawczej;
s) każdorazowe wizytowanie obiektu, gdzie wykonywane były prace objęte nadzorem, na wezwanie Zleceniodawcy (w tym również telefoniczne oraz przesłane pocztą elektroniczną) w czasie obowiązywania odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady oraz udzielonej gwarancji jakości;
t) udział w wizjach lokalnych w przypadku powstania usterek i wykrycia wad robót budowlanych nadzorowanych przez Zleceniobiorcę w okresie objętym rękojmią za wady i gwarancją jakości na roboty budowlane oraz sporządzanie protokołu z wizji lokalnej, zawierającego informacje o przyczynach powstania wad i sposobie ich usunięcia.
6. Jeżeli w okresie realizacji robót w związku z Budową zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umowami zawartymi z wykonawcami, Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do zasadności ich zlecenia wykonawcy.
7. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych obowiązkiem Inspektora będzie ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robót w oparciu o protokół konieczności i zatwierdzony kosztorys na te prace oraz sprawdzenie prawidłowości ich rozliczenia - bez odrębnego wynagrodzenia.
8. Inspektor zobowiązuje się do nadzorowania Budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie wykonawcy Przedsięwzięcia Inwestycyjnego lub Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor powinien dokonać kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność i dokonanie czynności stosownym zapisem - co najmniej 1 raz w tygodniu.
9. Do obowiązków Inspektora należy ponadto:
a) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywanych robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia,
b) zasięganie, w razie potrzeby opinii autora projektu, bądź rzeczoznawców w sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego, za zgodą Inwestora,
c) kontrola przestrzegania zakazu używania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie i niezgodnych z dokumentacją w tym kontrola i nadzór nad montowanymi lub wbudowywanymi materiałami, elementami posiadającymi aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności.
d) ujawnienie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości - informowanie o nich Zamawiającego niezwłocznie - i przeciwdziałanie im, potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisów kierownika budowy o gotowości robót do odbioru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia,
e) gromadzenie i przechowywanie we współdziałaniu z pozostałymi współuczestnikami robót, materiałów analitycznych, jeżeli są one niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub ekonomiczno-finansowych; wydanie przedmiotowych materiałów analitycznych Zamawiającemu,
f) organizowanie narad budowy, uczestniczenie w naradach, sporządzania pisemnego protokołu z narad, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia narad,
g) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót,
h) rozliczenie końcowe budowy w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego robót,
i) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności przy wykonywaniu określonych zapisami poszczególnych gwarancji przeglądów technicznych
10. Wykonanie Zamówienia odbędzie się z uwzględnieniem treści (treści dokumentów dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego):
a) projektu budowlanego: architektura + konstrukcja + zagospodarowania terenu + instalacje (w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
b) projektu budowlanego - przyłączy wod-kan i wód opadowych,
c) projektu wykonawczego,
d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) przedmiarów robót - roboty ogólnobudowlane + zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, przyłącza wod.-kan. i deszczowe, instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o.
f) decyzji PnB,
g) umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji,
h) harmonogramu rzeczowo - finansowego,
oraz zgodnie ze zmianami ustalonymi z Zamawiającym oraz za pośrednictwem Zamawiającego z projektantem
Przedsięwzięcia Inwestycyjnego,
11. Dopuszcza się możliwość poszerzenia zakresu Zamówienia bez potrzeby przeprowadzania odrębnego postępowania, zgodnie z wyceną ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, których przy ustalaniu zakresu Zamówienia nie dało się przewidzieć, a w szczególności w przypadku:
a) wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z wykonawcą Przedsięwzięcia Inwestycyjnego,
b) zmiany terminu zakończenia Budowy,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

Otwarcie ofert: XII. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert następuje jednocześnie, w obecności wszystkich członków Komisji (w tym z delegowanym przedstawicielem Rady Nadzorczej) Zamawiający nie przewiduje udziału oferentów i osób trzecich w trakcie otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie:
- www.smqrodzka.krakow.pl
- w siedzibie Zamawiającego w godz.ch pracy Zamawiającego, tj.: [poniedziałek 7.00-15.00; wtorek 7.00-17.00; środa 7.00-15.00; czwartek 7.00-14.30; piątek 7.00-13.30.

Składanie ofert:
XI. SKŁADANIE OFERT
1. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej, w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, której adres został wskazany w dziale I SIWZ, w kopercie zaklejonej i zabezpieczonej przed dostępem do jej zawartości przez osobę niepowołaną.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
3. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób: ,,Konkurs ofert na nadzór inwestorski"; Nazwa i adres Oferenta. Nie otwierać przed dniem 14.03.2022 r. godz.11;00 ".
4. Ofertę należy złożyć do dnia 10.03.2023 r, do godz. 11;00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania prac objętych Zamówieniem określony został najpóźniej w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż planowane przekazanie terenu budowy wykonawcy Przedsięwzięcia Inwestycyjnego nastąpi do 1.05.2023 r.

Wymagania:
Zamówienie nie jest realizowane ze środków publicznych i nie podlega zapisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2019 z późniejszymi zmianami).
II. TRYB I ZASADY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie Kwalifikowanego Konkursu Ofert (dalej ,,Konkurs"), w rozumieniu postanowień Regulaminu udzielania przez Spółdzielnię Mieszkaniową Grodzka zamówień w zakresie: usług, robót budowlanych, dostawy oraz zakupów, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Zamawiającego uchwałą nr 29/05/2019 z dnia 26 maja 2020 r. (dalej ,,Regulamin"). Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych, jak również każdego innego dzjelenia zamówienia na części.
3. Ofertę Wykonawca składa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Treść oferty musi być zgodna z treścią działu VIISIWZ.
5. Wykonawca musi spełnić warunki określone w dziale VI Specyfikacji.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, przy czym oświadczenie w tym zakresie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert określonym w niniejszym SIWZ zwraca się Wykonawcy, nie otwierając jej, czyniąc przy tym wzmiankę na zamkniętej kopercie o zwrocie wraz z datą i godziną zwrotu oferty oferentowi.
8. Do postanowień niniejszej Specyfikacji odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu. Znaczenie pojęć używanych w niniejszej Specyfikacji - o ile z treści Specyfikacji nie wynika wprost co innego - jest tożsame ze znaczeniem nadanym tym pojęciom w Regulaminie.
12. Wizja lokalna - Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanej Budowy i jej otoczenia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wykonawca może skorzystać z wizji lokalnej zorganizowanej przez Zamawiającego, która została zaplanowana o godzinie 10.00 w dniu: 14.02.2023 -miejsce spotkania: siedziba Spółdzielni SM Grodzka ul. Wierzyńskiego 22/LU1 30-198 Kraków.
13. Szczegółowe zapisy dotyczące zakresu i sposobu wykonania Zamówienia określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Okres realizacji przedmiotu niniejszego Zamówienia określa się od daty podpisania umowy na realizację Budowy (o czym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego) do daty dokonania odbioru końcowego prac składających się na Przedsięwzięcie Inwestycyjne, a będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek i wad włącznie z udziałem w przeprowadzeniu odbioru po usterkowego i pogwarancyjnego oraz rozliczenia końcowego Budowy.
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy na wykonanie Budowy.
4. Procedura odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego została opisana we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy z Wykonawcą w przypadku zmiany terminu wykonania zadania przez wykonawcę robót Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.
V. KONTAKT POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia oraz dokumenty Wykonawców związane z udziałem w Konkursie Ofert oraz realizacją Zamówienia, Wykonawcy obowiązani są przekazać Zamawiającemu osobiście bądź przesłać drogąpocztową na adres siedziby Zamawiającego wskazany w pkt. I Specyfikacji.
2. Zamawiający i Wykonawcy mogą porozumiewać się ze sobą drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.
3. Dane teleadresowe Zamawiającego zostały podane w pkt. I niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Swój adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu Wykonawca obowiązany jest podać w treści oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z tymi danymi bez zbędnych utrudnień.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do udziału w niniejszym postępowaniu upoważnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
b) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej umożliwiającej realizację Zamówienia, w tym zwłaszcza posiadają odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności niezbędnych do realizacji Zamówienia, wymagane przez ustawę.
c) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte i terminowe wykonanie Zamówienia.
d) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
e) posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych działań, jak Zamówienie oraz zdolności pozwalające na rzetelne i terminowe wykonanie Zamówienia, potwierdzone co najmniej trzema pozytywnymi referencjami uzyskanymi od co najmniej dwóch różnych zamawiających.
f) nie obowiązuje ich (ani osób wchodzących w skład organów osoby prawnej) prawomocny zakaz wykonywania działalności gospodarczej związanej z wykonaniem Zamówienia.
g) w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem było świadczenie na rzecz inwestora usługi nadzoru inwestorskiego w związku z prowadzoną budową wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych lub mieszkalno - usługowych w technologii tradycyjnej o kubaturze nie mniejszej niż 24 300 m3 i wartości nie mniejszej niż 15 000 000 zł netto, udokumentowane pisemnym potwierdzeniem inwestora lub uprawnionego organu administracyjnego o jego wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w umownym terminie,
h) dysponują osobami, które będą wykonywały usługę nadzoru inwestorskiego i posiadające uprawnienia1:
i. jedna osobą która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji
Zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności architektonicznej/konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń (pełniącą jednocześnie funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru na budowie) - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności;
ii. jedna osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji
zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności,
iii. jedna osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji
zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzom robót budowlanych w tej specjalności.
Łączenie funkcji wymienionych powyżej jest niedopuszczalne.
i) posiadają opłaconą obowiązującą polisę potwierdzającą że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Zamówieniem, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
Ocena spełnienia w.w. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia- nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowiących załącznik do Oferty.
2. Z ubiegania się o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono.
b) Wykonawców, którzy nie złożyli aktualnego (nie starszego niż 1 miesiąc) oświadczenia o niezaleganiu z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
c) Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 5 lat nie wywiązali się z otrzymanego od Spółdzielni zlecenia lub wywiązali się w sposób nienależyty.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
3. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mogą uczestniczyć jako Oferenci:
a) Członkowie Komisji
b) Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,GRODZKA"
c) Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,GRODZKA"
d) Członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,GRODZKA"
e) Podmioty gospodarcze, w których osoby wymienione w ust. 3 pkt a-d powyżej uczestniczą jako właściciele lub członkowie władz, albo w których właścicielem lub członkiem władz jest małżonek, zstępny lub wstępny tych osób.
Ofertę złożoną przez którykolwiek z ww. podmiotów uważa się za odrzuconą.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) Nazwę firmy, imię, nazwisko Wykonawcy oraz jego adres/siedzibę
b) Koszt całkowity wykonania Zamówienia oraz wynagrodzenie miesięczne.
c) Warunki płatności.
d) Termin wykonania usługi.
e) Termin gwarancji.
f) Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
g) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
h) Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek
i) Zobowiązanie do podpisania zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w przypadku wygrania Kwalifikowanego Konkursu Ofert
j) Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SPECYFIKACJI) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, z którego wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem było świadczenie na rzecz inwestora usługi nadzoru inwestorskiego w związku z prowadzoną budową wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych lub mieszkalno - usługowych w technologii tradycyjnej o kubaturze nie mniejszej niż 24 300 m3 i wartości nie mniejszej niż 15 000 000 zł netto, udokumentowane pisemnym potwierdzeniem inwestora lub uprawnionego organu administracyjnego o jego wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w umownym terminie.
k) Potwierdzenie posiadanych kompetencji ze wskazaniem skali dotychczas zrealizowanych robót
l) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SPECYFIKACJI, że osoby, które będą wykonywać usługę -Zamówienie - posiadają kwalifikacje i doświadczenie opisane w pkt VI. ust. 1 lit. h Specyfikacji,
m) załączona kopię opłaconej polisy, lub kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Zamówieniem, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
n) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 dotyczące spełnienia pozostałych warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Wykonawca, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, a w każdym wypadku najpóźniej przed podpisaniem Umowy na wykonanie Zamówienia (warunek zawarcia Umowy z Wykonawcą), przedłoży dokumenty potwierdzające, żę Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj:
i. sprawozdania finansowe za okres ostatnich tizech lat obrotowych wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeżeli podlegało badaniu; w przypadku Wykonawcy nie zobowiązanego do składania sprawozdań finansowych - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. W przypadku krótszego okresu działalności - odpowiednie dokumenty za okres prowadzenia tej działalności, wykazujące osiągnięcie w jednym z ostatnich 3 lat obrotu wielkości minimum 1 000 000 zł.
ii. informację z banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym/ej Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 500 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazywania zdolności kredytowej, posiadana zdolność kredytowa nie może obejmować już zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w Konkursie, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:
i. sprawozdania finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeżeli podlegało badaniu; w przypadku Wykonawcy nie zobowiązanego do składania sprawozdań finansowych - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. W przypadku krótszego okresu działalności - odpowiednie dokumenty za okres prowadzenia tej działalności, wykazujące osiągnięcie w jednym z ostatnich 3 lat obrotu wielkości minimum 1 000 000 zł.
ii. informację z banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym/ej Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 500 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wykazywania zdolności kredytowej, posiadana zdolność kredytowa nie może obejmować już zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
3. Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisu z umieszczoną klauzulą ,,za zgodność z oryginałem".
4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.
VIII. SPOSÓB WYLICZENIA CENY OFERTOWEJ
1. Wykonawcy określą cenę całkowitą wykonania Zamówienia z należytą starannością tj. zwłaszcza zgodnie
ze sztuką oraz z treścią Zamówienia.
2. Wykonawcy wskażą w treści oferty ceny jednostkowe poszczególnych usług, wynagrodzenie miesięczne oraz wszelkie inne koszty składające się na cenę końcową wykonania Zamówienia.
3. Cena wskazana w Ofercie powinna stanowić kwotę wyrażoną w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę ryczałtową netto oraz brutto (z podatkiem VAT) wyrażoną w złotych polskich, która nie będzie uzależniona od zmiany kursów walut obcych i nie ulegnie podwyższeniu.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji Zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w równych miesięcznych ratach, natomiast ostatnia rata płatna będzie jako całość pozostałych środków.
7. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części Zamówienia określonego w Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
8. W związku z powyższym cena ofert musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, Specyfikacji, jak również koszty w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać Zamówienia.
9. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę Zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu Zamówienia.
10. Stawka podatku VAT winna zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.).
IX. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
1. W toku badania i oceny ofert Komisja, o której mowa w pkt X. ust. 1 Specyfikacji (dalej ,,Komisja"), może żądać od Wykonawców udzjelenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert powinny zostać złożone przez Wykonawców formie wskazanej przez Komisję.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści Specyfikacji, kierując swoje zapytanie na piśmie (lub na adres e-mail) na adres Zamawiającego, wskazany w pkt I. Specyfikacji.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści Specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze, przed dniem, w którym upływa termin składania ofert. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację.
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację.
X. SPOSÓB DOKONANIA OCENY OFERT
1. Oceny ofert dokonuje 2-3 osobowa Komisja powołana przez Zarząd Zamawiającego, w skład której wchodzi Przedstawiciel Zarządu oraz oddelegowani pracownicy Działu Eksploatacji Zamawiającego. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel Zarządu Zamawiającego.
2. Komisja w pierwszej kolejności bada Oferty pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji. Jeśli Oferta spełni wymogi określone w Specyfikacji. Komisja dokona oceny ofert zgodnie z działem XIV Specyfikacji. Komisja dokonuje oceny Ofert w sposób obiektywny, wyłącznie w oparciu o kryteria wskazane w dziale XIV Specyfikacji.
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez jej otwierania.
6. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego Wykonawcę, w Konkursie będzie brana pod uwagę oferta złożona najpóźniej.
8. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.
9. Wszystkie dokumenty złożone w Konkursie są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
10. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie
składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ -INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA" i załączone jako osobna część, nie połączona z ofertą w sposób stały.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający oceni Oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) Cena całkowita - [50%]
Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie Zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
- najniższa cena = 100 pkt
- ilość punktów badanej oferty = najniższa cena/cena badanej oferty x 100
b) Doświadczenie i profesjonalizm Wykonawcy - [50%] Maksymalną liczbę punktów 100
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przesłanek uzasadniających twierdzenie o zaoferowaniu przez Wykonawcę ,,ceny rażąco niskiej", Zamawiający zwróci się do tego Wykonawcy o wyjaśnienie elementów kalkulacyjnych mających wpływ na wysokość stawek jednostkowych lub ceny całkowitej.
XIV. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. Wykonawcy mogą występować wspólnie z ofertą udzjelenia Zamówienia. W takim wypadku warunki Specyfikacji dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców występujących wspólnie, przy czym każdy z podmiotów występujących wspólnie przedłoży do Oferty dokumenty wymagane dla jako obligatoryjne elementy oferty.
2. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, Konkursie, albo pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu, Konkursie, i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
XV. WYBÓR OFERTY
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą przy uwzględnieniu kryteriów określonych w dziale XIV Specyfikacji oraz z uwzględnieniem prowadzonych rozmów z oferentami, po złożeniu ofert.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty jedynie spośród ofert Wykonawców, którzy spełnili wymogi określone w dziale VI Specyfikacji oraz spełnili pozostałe kryteria konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, tj. w szczególności złożyli Ofertę w terminie wskazanym w niniejszym Specyfikacji.
3. Zamawiający dokona wyboru Oferty i opublikuje wyniki na stronie internetowej.
4. Jeśli Wykonawca, który w toku postępowania konkursowego zostanie wybrany przez Zamawiającego, uchyli się od zawarcia Umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego Oferta została oceniona jako druga w kolejności najkorzystniejsza. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku, gdyby kolejny wybrany Wykonawca uchylił się od zawarcia Umowy z Zamawiającym, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający w takim wypadku może zawrzeć Umowę z Wykonawcą którego Oferta została oceniona jako kolejna najkorzystniejsza.
XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego w szczególności w następujących przypadkach:
a) Jeśli w Konkursie Ofert wezmą udział Wykonawcy z których żaden nie spełni wymogów określonych w Specyfikacji.
b) W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
c) Z innych ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadkach określonych w pkt XXIII Specyfikacji.
XVII. WZÓR UMOWY
1. Przed przystąpieniem do Konkursu Ofert Oferenci zapoznają się z wzorem Umowy wykonania Zamówienia.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji.
XVIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1 Umowa zostanie zawarta w przypadku wyboru Oferty Wykonawcy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie Zamówienia w terminie nie krótszym nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Niedotrzymanie przez wybranego Wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy i skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy na zasadach ogólnych.
XIX. ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zgody Stron.
2. Zmiana treści Umowy powinna zostać dokonana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć w chwili składania oferty w Konkursie - o czas prowadzenia tych robót,
b. zawieszenia robót przez Zamawiającego,
c. zaistnienia siły wyższej,
d. przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, przed zawarciem Umowy o udzielenie Zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie lub 5 000 zł.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, roszczeń z tytułu rękojmi, kosztów wykonania zastępczego.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego: bankowy BS Chrzanów o numerze: 30 8444 0008 0000 00851178 0002
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu kwocie nominalnej.
5. Zamawiający zwróci 1 % kwoty zabezpieczenia lub 5 000 zł w terminie 30 dni od dnia wykonania
Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
6. Zabezpieczenie winno zostać wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy w sprawie udzjelenia Zamówienia.
XXI. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza możliwości wykonania Przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę
2. Wykonawca wskaże Zamawiającemu podmiot będący pod wykonawcą oraz zakres robót, które planuje powierzyć temu podwykonawcy na piśmie bądź drogą mailową.
3. Dla przystąpienia przez podwykonawców do wykonywania określonych robót niezbędna jest zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za działania własne, zatem wszelkie związane z działaniami podwykonawcy roszczenia Zamawiający może kierować bezpośrednio do Wykonawcy.
5. Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawców zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.
XXII. SWOBODA WYBORU OFERT, ODSTĄPIENIE OD KONKURSU OFERT
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia przez Zamawiającego od Konkursu Ofert w całości lub w części - bez podania pizyczyny odstąpienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający poinformuje o odstąpieniu w sposób tożsamy, w jakim poinformował o ogłoszeniu Konkursu Ofert. Dodatkowo, Zamawiający poinformuje z zachowaniem formy dokumentowej, Wykonawców, którzy złożyli oferty do chwili odstąpienia przez Zamawiającego od Konkursu Ofert o odstąpieniu od Konkursu Ofert oraz zwróci im złożone Oferty.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio do zawieszenia postępowania Konkursu Ofert, z tą różnicą iż zwrot Oferty Wykonawcy nastąpi wyłącznie na wniosek Wykonawcy lub po upływie terminu związania Ofertą-jeżeli okres związania Ofertą będzie krótszy niż okres zawieszenia postępowania.
XXIII. PRAWO DO PROTESTU I ODWOŁANIA
1. Oferentom nie przysługuje prawo do protestu i odwołania.
2. Postanowienie zawarte w ust. 1 powyżej obowiązuje również w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności za które oferent nie ponosi odpowiedzialności.
3. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie składającego ofertę stanowiąjego koszty. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w Konkursie.

Kontakt:
5. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Adam Goch, adres e-mail: sekretariat@smgrodzka.krakow.pl
nr tel.: 12 637 97 67

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.