Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa wodomierzy DIEHL Metering oraz modułów radiowych IZAR

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa wodomierzy DIEHL Metering oraz modułów radiowych IZAR

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o
Strzelecka 16
89-430 Kamień Krajeński
powiat: sępoleński
tel. 52 388 70 65 wew.25
https://platformazakupowa.pl/transakcja/723946
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kamień Krajeński
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 388 70 65 we
Termin składania ofert: 2023-02-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
7/ZO/2023 Zakup i dostawa wodomierzy DIEHL Metering oraz modułów radiowych IZAR
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wodomierze wolumetryczneobjętościowe Altair V4 (L110) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy fabrycznie nowych na potrzeby funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.Wodomierze muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać cechę legalizacyjną nadaną na rok 2023.Wodomierze muszą być fabrycznie przygotowane do montażu nakładek zatrzaskowych z serii IZAR. Q3 [m3/h] - 2,5 DN [mm] - 15 70 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp z o.o.
ul. Strzelecka 16
89-430, Kamień Krajeński (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Wodomierze wolumetryczne-objętościowe Altair V4 (L 130) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy fabrycznie nowych na potrzeby funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.Wodomierze muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać cechę legalizacyjną nadaną na rok 2023.Wodomierze muszą być fabrycznie przygotowane do montażu nakładek zatrzaskowych z serii IZAR. Q3 [m3/h] - 4 DN [mm] - 20 20 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp z o.o.
ul. Strzelecka 16
89-430, Kamień Krajeński (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Wodomierze jednostrumieniowe Auriga (L 110) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy fabrycznie nowych na potrzeby funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.Wodomierze muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać cechę legalizacyjną nadaną na rok 2023.Wodomierze muszą być fabrycznie przygotowane do montażu nakładek zatrzaskowych z serii IZAR. Q3 [m3/h] - 2,5 DN [mm] - 15 40 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp z o.o.
ul. Strzelecka 16
89-430, Kamień Krajeński (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Wodomierze jednostrumieniowe Auriga (L 130) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy fabrycznie nowych na potrzeby funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.Wodomierze muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać cechę legalizacyjną nadaną na rok 2023.Wodomierze muszą być fabrycznie przygotowane do montażu nakładek zatrzaskowych z serii IZAR. Q3 [m3/h] - 4 DN [mm] - 20 30 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp z o.o.
ul. Strzelecka 16
89-430, Kamień Krajeński (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Moduł radiowy IZAR RC 868i R4 PL - 200 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 723946, 7/ZO/2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/723946
Składania : 13-02-2023 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 388 70 65 wew.25
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", podajemy informacje:
1. Informacje dotyczące Administratora Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński.
W sprawach zamówień publicznych oraz w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. z Administratorem można się kontaktować:
listownie na adres siedziby ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.
poprzez e-mail: biuro@zgkimkamien.pl
telefonicznie: 52 388 70 65;
2. Inspektor ochrony danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień:
? poprzez e-mail: hanna.kielbon@iod-rodo.pl
? telefonicznie: 729 057 572, 662 08 02 08;
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, wynikającego z przepisów:
Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), nazywaną dalej ,,ustawa Pzp",
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415),
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434),
Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego Państwo przystępujecie.
4. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane i przechowywane będą zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmować będzie cały czas trwania umowy.
5. Udostępnianie danych innym odbiorcom.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności na usługi serwisowe oprogramowania oraz systemów informatycznych w zakresie przetwarzania i archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
6. Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia:
? prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych [1],
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa [2],
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych w ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. (dane kontaktowe w punktach 1 i 2).
Nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7. Obowiązek podania danych.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp).
W przypadku postępowań o zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu;
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
------
[1] Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Do dnia 11 kwietnia 2023. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.
Strzelecka 16
89-430 Kamień Krajeński
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2023

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.