Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą grysu płukanego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą grysu płukanego

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384c
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
tel. (52) 355-27-09
inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (52) 355-27-09
Termin składania ofert: 2023-02-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup wraz z dostawą grysu płukanego"
Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa grysu płukanego 2/5 oraz 5/8 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu do remontów cząstkowych (wg D-05.03.17 pkt. 5.5.3).
3.2. Jako koszty dostawy należy uznać sumę kosztów zakupu przedmiotu zamówienia oraz kosztów jej transportu do bazy ZDP oraz rozładunku. Pojęcie kosztów transportu obejmuje całkowity koszt, jaki Wykonawca poniesie, aby dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (w szczególności koszty eksploatacyjne, delegacje, czas postoju pod załadunek, winiety etc.) przeliczony i uwzględniony w cenie 1 tony przedmiotu dostawy.
3.3. Zamawiający określa następujące wiążące warunki dostawy -łączna szacowana wielkość dostawy:
- 300 ton frakcji 2-5mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN13043:2004, WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.;
- 150 ton frakcji 5-8mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN13043:2004, WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.
3.4. Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy partiami (w zależności od potrzeb) w terminie do 30.06.2023 roku lub do wcześniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.
3.5. Sukcesywne, częściowe dostawy materiałów będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie i potwierdzanych drogą elektroniczną, na który wykonawca winien niezwłocznie udzielić odpowiedzi z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
3.6. Zamawiający każdorazowo ustali termin wykonania dostawy - minimum 3 dni od zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego.
3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia, jeśli będzie to podyktowane mniejszym niż planowane zużyciem. W przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem Zamawiającego.
3.8. Dostarczone materiały, muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości czy deklaracje zgodności z obowiązującymi normami (PN-EN13043:2004)oraz Wytycznymi Technicznymi WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych tabela 26 (wymagane właściwości kruszywa grubego do powierzchniowych utrwaleń) dla min. KR1-KR2.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: ZDP-T/224/, Z130/10/2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2023 roku o godz. 12:15.

Składanie ofert:
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
11.1. Oferty należy złożyć do 16.02.2023 roku do godz. 12:00 w formie: za pomocą operatora pocztowego, kurierem, posłańcem lub osobiście do siedziby Zamawiającego, Ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia udzjelenia zamówienia do 30.06.2023 roku lub do wcześniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.).
2.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulamin udzielania przez Jednostkę zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł.
2.3. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 48/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 30 grudnia 2020 roku.
2.4. Powyższe zamówienie jest publikowane w całości tylko na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/zamowienia do 130 tys zł 2023.php
2.5. Wykonawcy chcący wziąć udział w powyższym postępowaniu zobowiązani są do śledzenia wszelkich zmian, wyjaśnień itp. pojawiających się na stronie Zamawiającego.
2.6. Wykonawca nie może mieć roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i innych dokumentach zmienionych przed terminem otwarcia ofert.
2.7. Zamawiający może dokonać zmian, o których mowa pkt. 2.6 najpóźniej 48 godziny przed terminem otwarcia ofert.
5. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
5.1. Zamawiający nie stawia warunków Wykonawcy.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Zamawiający nie wymaga żadnych oświadczeń ani dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 48 godzin przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż 60 godzin przed terminem składania ofert.
7.2. Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców (wnioski) dotyczące tego zamówienia były kierowane drogą mailową na adres wskazany w pkt 1, tj. inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na swojej stronie w zakładce odpowiadającej powyższemu zamówieniu bez ujawniania źródła zapytania.
7.5. Zamawiający informuję drogą mailową Wykonawcę, który był autorem zapytania (wniosku), że odpowiedź zamieścił na stronie lub przekazuję odpowiedź mailowo.
7.6. Osobą do kontaktu w zakresie merytorycznym ze strony Zamawiającego jest Marcin Zieliński.
7.7. Osobą do kontaktu w zakresie proceduralnym jest Aleksandra Baran.
7.8. Oświadczenia i dokumenty należy składać w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7.9. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje, a także odpowiedzi na wezwania Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (e-mail). Adres mailowy to: inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
7.10. W przypadku wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. WADIUM
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień powyższego ogłoszenia o zamówieniu.
10.3. Oferta musi być sporządzony wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Zabrania się używania korektora (w przypadku użycia oferta zostanie odrzucona).
10.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia-jeżeli występują) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko i opatrzony pieczęcią imienną). Pozostałe strony mogą być parafowane.
10.7. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:
Z130/10/2023 -NIE OTWIERAĆ przed 16.02.2023 roku, godz. 12:15 oferta na zadanie pod nazwą: ,,Zakup wraz z dostawą grysu płukanego"
10.8. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.9. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące załączniki:
a) odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osobę inna niż do tego uprawnioną wynikającą z reprezentacji.
10.10. Zamawiający zaleca, aby ofertę wraz z wszelkimi załącznikami drukować na papierze formatu A4. Zamawiający prosi o nie bindowanie ofert oraz o niedołączanie wzoru umowy.
10.11. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom.
12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
12.1. Podana cena musi zawierać cenę brutto (czyli zawierać podatek VAT).
12.2. W cenę należy wliczyć zysk Wykonawcy, oraz wszelkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia.
12.3. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.4. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną kosztorysową.
12.5. Płatności będzie rozliczana przez Zamawiającego za pośrednictwem MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności).
13. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena.
13.2. Zamawiający przystępując do sprawdzania ofert najpierw ustala ranking ofert według powyższego kryterium.
13.3. Zamawiający rozpoczyna sprawdzanie ofert zaczynając od oferty, która została oceniona najwyżej. Jeżeli powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, to zamawiający uznaje ją jako najkorzystniejszą i nie przystępuje do sprawdzania pozostałych ofert.
13.4. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie i zostały najwyżej ocenione, to Zamawiający wzywa tych wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych.
13.5. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych oświadczeń, dokumentów lub dokumenty są nie pełne, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia.
14. RAŻĄCO NISKA CENA
14.1. Jeżeli zaoferowana cena lub istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.
14.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
15. ODRZUCENIE OFERTY
15.1. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) oferta jest niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu,
b) zawiera błędy w kosztorysie ofertowym, których Zamawiający nie może poprawić (nie są to błędy rachunkowe),
c) Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, lub nie uzupełnił dokumentów, lub odpowiedzi lub dokumenty zostały złożone po terminie,
d) oferta zawiera rażąco niską cenę,
e) Wykonawca odmówił podpisania umowy,
f) oferta jest nie zgodna z warunkami umowy,
g) wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
16. WYBÓR OFERTY
16.1. Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej.
16.2. Zamawiający informuję tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - informacja jest wysyłana na adres mailowy wskazany w formularzu oferty lub Wykonawca jest powiadamiany telefonicznie.
17. UMOWA
17.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
18.1. Unieważnienie postępowania może nastąpić w przypadku:
a) nie złożenia żadnej oferty,
b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
d) zamówienie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.
e) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania.
18.2. Zamawiający zamieszcza informację z unieważnienia postępowania na swojej stronie internetowej.
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Uwagi:
20. RODO
20.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", informuję, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c reprezentowany przez Dyrektora.
b) inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jest pani Sylwia Osowska, e-mail.: osowska.alsta@gmail.com tel. 608-579-246.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Z130/10/2023 pod nazwą: ,,Zakup wraz z dostawą grysu płukanego"
d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz podmioty, którym udostępniona została dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w tym miedzy innymi: UZP, jednostki samorządu terytorialnego, organy kontrolne, inni wykonawcy, którym jest przekazywana kopia ofert, a także podmioty które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
h) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
i) posiada Pani/Pan
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
j) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
20.2. W przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczą podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować podwykonawcę, że przetwarza jego dane osobowe.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.