Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bio Star Sp. z o.o
Bogusława IV, 15
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
91 573-35-36
biuro@biostar.stargard.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/723694
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: 91 573-35-36
Termin składania ofert: 2023-02-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kontenerów do kompostowania odpadów w ramach budowy II etapu kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa. Teren planowanej inwestycji położony jest w województwie zachodniopomorskim, w północnej części powiatu stargardzkiego, w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa. Teren znajduje się w odległości ok 12 km od miasta Stargard. Projektowane obiekty kompostowni kontenerowej w Łęczycy zlokalizowane zostaną na terenie działki 161/1 w Łęczycy w gminie Stara Dąbrowa, obręb 0006 - Łęczyca.

CPV: 44613300-3, 44613000-0

Dokument nr: 2023/BZP 00080742, ZP 1/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/biostar
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie elektronicznej.
10.6 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej OpenNexus https://platformazakupowa.pl/:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus,
b) Składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Formularza do wysyłania wiadomości dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus.
10.7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej OpenNexus.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Marcinkiewicz - Dyrektor Operacyjny i Organizacyjny, e-mail: monika.marcinkiewicz@biostar.stargard.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania, dobierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus oraz w instrukcjach zawartych na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem
i zawarciem umowy na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 24.10.2019 poz. 2019 ze zm. dalej zwana ,,ustawa Pzp"), jest Bio Star Stargard Sp. z o.o.,
ul. Księcia Bogusława IV nr 15; 73-110 Stargard.
19.2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
listownie na adres: Bio Star Stargard Sp. z o.o., Ul. Księcia Bogusława IV nr 15; 73-110 Stargard, poprzez e-mail: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, telefonicznie: 500 071 091.
19.3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania i zawarcia umowy na podstawie ustawy Pzp oraz w celu utrzymania kontaktów.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 24.10.2019 poz. 2019 z późn.zm.), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) art. 6 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych.
19.4. Okres przechowywania danych
Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy oraz spełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
19.5. Komu przekazujemy Państwa dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) upoważnieni pracownicy Bio Star Stargard Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2) podmioty przetwarzające - którym Bio Star Stargard Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;,
3) dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych,
4) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.
19.6 Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Korzystanie z powyższych praw ułatwi Państwu nasz inspektor ochrony danych.
19.7 Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem i zawarciem umowy na podstawie ustawy Pzp nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.
19.8 Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Wszelkich dodatkowych informacji może Państwu udzielić nasz inspektor ochrony danych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/723694
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-17 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu poprzez platformę zakupową OpenNexus

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kontenerów do kompostowania odpadów w ramach budowy II etapu kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa. Teren planowanej inwestycji położony jest w województwie zachodniopomorskim, w północnej części powiatu stargardzkiego, w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa. Teren znajduje się w odległości ok 12 km od miasta Stargard. Projektowane obiekty kompostowni kontenerowej w Łęczycy zlokalizowane zostaną na terenie działki 161/1 w Łęczycy w gminie Stara Dąbrowa, obręb 0006 - Łęczyca.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44613300-3 - Standardowe pojemniki do przewozu ładunków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
44613000-0 - Duże pojemniki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
1) cena - 60 % ;
Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
P1 = ---------------------------------------- x 100 x 60% przy czym 1 % = 1 pkt.
Cena oferty ocenianej
(P1 = ilość punktów w kryterium najniższa cena)
Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi 60.
2) termin realizacji - 40%
Zasady oceny oferty wg kryterium termin wykonania,
Zamawiający wyznaczył termin realizacji do 7 miesięcy od podpisania umowy. Skrócenie terminu realizacji w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego będzie dodatkowo punktowane:
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - 1 pkt.
Termin wykonanie do 6 miesięcy - 20 pkt.
Termin wykonanie do 5,5 miesiąca (pięć miesięcy i 2 tygodnie) - 30 pkt.
Termin wykonanie do 5 miesięcy - 40 pkt.
P2 - Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium termin płatności - 40 pkt.
14.2 Oferty oceniane będą wg wzoru:
P = P1 + P2
gdzie: P - ilość punktów przyznanych ofercie w łącznej punktacji ocenianych kryteriów.
P1 - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ceny.
P2 - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin wykonania.
Maksymalna ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów wynosi 100. Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów. Obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: wykonał minimum jedną dostawę min. dwa kontenery, wykonanie i przeznaczone do uruchomienia instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych o minimalnej wydajności 300 ton/rok.
b) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i mogą się nim wykazać w uruchomieniu technologii instalacji przetwarzania odpadów o wydajności min. 700 ton/rok, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych
w pkt 6.1 oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w ppkt 1), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z pkt 6.2 SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: wykonał minimum jedną dostawę min. dwa kontenery, wykonanie i przeznaczone do uruchomienia instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych o minimalnej wydajności 300 ton/rok.
b) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i mogą się nim wykazać w uruchomieniu technologii instalacji przetwarzania odpadów o wydajności min. 700 ton/rok, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
- uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
1) cena - 60 % ;
Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
P1 = ---------------------------------------- x 100 x 60% przy czym 1 % = 1 pkt.
Cena oferty ocenianej
(P1 = ilość punktów w kryterium najniższa cena)
Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi 60.
2) termin realizacji - 40%
Zasady oceny oferty wg kryterium termin wykonania,
Zamawiający wyznaczył termin realizacji do 7 miesięcy od podpisania umowy. Skrócenie terminu realizacji w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego będzie dodatkowo punktowane:
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - 1 pkt.
Termin wykonanie do 6 miesięcy - 20 pkt.
Termin wykonanie do 5,5 miesiąca (pięć miesięcy i 2 tygodnie) - 30 pkt.
Termin wykonanie do 5 miesięcy - 40 pkt.
P2 - Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium termin płatności - 40 pkt.
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.