Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku
ul. Andriollego 45
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: 22 779 29 22
biblioteka@bibliotekaotwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 779 29 22
Termin składania ofert: 2023-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Wykonania, dostawy i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych na wymiar oraz innych elementów wyposażenia w pomieszczeniach budynku Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Postanowienia ogólne:

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie w/w dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
130 000 zł netto, przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych
i stacjonarnych na wymiar oraz innych elementów wyposażenia, w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie nr 1, w pomieszczeniu Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza
w Otwocku, Ul. Stefana Żeromskiego 235, 05-402 Otwock, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i zmontowane regały przesuwne oraz
stacjonarne na okres minimum 12 miesięcy.

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Ze względu na funkcję
obiektu wizja lokalna może być przeprowadzona w godz. od 8.00 do godz. 14.00, po

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem Zmawiającego.

Warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w załączonym projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: 1/2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć wskazując w formularzu ofertowym cenę jednostkową wykonania zlecenia. Cena powinna uwzględniać materiały wykorzystane do realizacji zlecenia.
TERMIN SKŁADANIA ofert: Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2023 roku do godz. 16:00.

Tryb przekazania oferty:

Oferta powinna być przekazana pocztą elektroniczną w formie skanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy na adres: biblioteka@bibliotekaotwock.pl lub pocztą/kurierem lub osobiście w siedzibie MBP w Otwocku, Ul. Andriollego 45,
05-400 Otwock

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie do 14 marca 2023 roku.

Termin realizacji umowy:do 14 marca 2023 roku.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
udzielą 12-miesięcznej gwarancji, jakości na dostarczone i zamontowane meble.
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru: Cena łącznie - 100 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena oferty = A, gdzie:A oznacza - Cena,

Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

(najniższa zaproponowana cena brutto za sumę cen jednostkowych / cena badanej oferty brutto za sumę cen jednostkowych) x 100 punktów

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów, czyli będzie opiewała na najniższą kwotę. Punkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy wykonania zamówienia przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może powierzyć wykonanie zlecenia Wykonawcy, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, najlepiej na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.

Postanowienia końcowe
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.

Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste

omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny
koszt. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia

związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą w zakresie ceny
jeżeli cena najtańszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na

sfinansowanie zamówienia.

Informacja o wyborze oferty będzie przekazana wszystkim Wykonawcom biorącym
udział w zapytaniu ofertowym.

Integralną część zapytania ofertowego stanowi :
Formularz ofertowy - wzór - zał. nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2
Projekt umowy - zał. nr 3

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (najniższa kwota łącznie).

Klauzula informacyjna

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO",

informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Andriollego 45, 05-400 Otwock,

2) kontakt mailowy z Inspektorem Danych Osobowych adres e-mail: iodombp@bibliotekaotwock.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr .......... na: Wykonanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych na wymiar oraz innych elementów wyposażenia w pomieszczeniach Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Otwocku.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to

niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem

Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu

Akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

5) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne w celu zawarcia umowy
i wykonania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich

podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:

? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych;

? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa

w art. 18 ust. 2 RODO

? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;

? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Aneta Margielska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.