Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa farb rozpuszczalnikowych i mas chemoutwardzalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa farb rozpuszczalnikowych i mas chemoutwardzalnych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG
Plac Czerwca 1976 Roku 1
02-495 Warszawa
powiat: Warszawa
223973905
kancelaria@zridk.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 223973905
Termin składania ofert: 2023-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA farb rozpuszczalnikowych i mas chemoutwardzalnych
- zamówienie udzielane w częściach
Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa farb rozpuszczalnikowych w ilościach i rodzajach podanych
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ,
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2023 roku niżej wymienionego asortymentu:
1. Farby rozpuszczalnikowe do poziomego oznakowania dróg
a) W kolorze białym 17 660 kg
b) W kolorze żółtym 1 610 kg
c) W kolorze czarnym 450 kg
d) W kolorze czerwonym 1 940 kg
e) W kolorze niebieskim 2 490 kg
2. Rozpuszczalnik/ rozcieńczalnik do w/w farb 1 400 litrów
3. Mikrokule szklane 1 200 kg
dostawa mas chemoutwardzalnych, w ilościach i rodzajach podanych
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1B do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2023 roku niżej wymienionego asortymentu:
1. Masy chemoutwardzalnej:
1.1. w kolorze białym 17 400 kg
1.2. utwardzacz do ww. masy chemoutwardzalnej 174 kg
2.1. w kolorze żółtym 100 kg
2.2. utwardzacz do ww. masy chemoutwardzalnej 1 kg
3.1. w kolorze czarnym 50 kg
3.2. utwardzacz do ww. masy chemoutwardzalnej 0,5 kg
4.1. w kolorze czerwonym 700 kg

CPV: 44800000-8

Dokument nr: 2023/BZP 00080926, DPZP/271/39/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-610327b4-98c1-11ed-94da-6ae0fe5e7159
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta może być przekazana wyłącznie za pomocą Platformy e-Zamówienia.
Adres platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-610327b4-98c1-11ed-94da-6ae0fe5e7159
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce ,,Centrum Pomocy". Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Zamawiający rekomenduje format .pdf lub .doc. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem składania ofert) za pomocą poczty
elektronicznej, na adres e-mail kancelaria@zrikd.waw.pl.
Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie
e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja". Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania: DPZP/271/39/2023. Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: kancelaria@zrikd.waw.pl . Do przygotowania oferty należy wykorzystać formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik 3 do SWZ, zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe". Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego (e-dowód) lub podpisu zaufanego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagania dotyczące RODO zostały określone SWZ, w dziale Ochrona Danych
Osobowych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-14 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki ,,Oferty / wnioski" na platformie e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.