Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont generalny jednostki kogeneracyjnej wraz z montażem i dostosowaniem fabrycznie nowego...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont generalny jednostki kogeneracyjnej wraz z montażem i dostosowaniem fabrycznie nowego silnika

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o
Jabłoniowa 55
80-180 Kowale
powiat: gdański
58 3260100
zut@zut.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/722876
Województwo: pomorskie
Miasto: Kowale
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: 58 3260100
Termin składania ofert: 2023-02-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remontu generalny jednostki kogeneracyjnej G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B w elektrowni biogazowej wraz z montażem i dostosowaniem fabrycznie nowego silnika Perkins 4016 ,,long block engine
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu generalnego jednostki kogeneracyjnej G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B zainstalowanej w elektrowni biogazowej Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. w Gdańsku wraz z montażem i dostosowaniem fabrycznie nowego silnika Perkins 4016 ,,long block engine"

CPV: 50532300-6

Dokument nr: 2023/BZP 00080824, 3/TP/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/722876
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako ,,Platforma") pod adresem https://platformazakupowa.pl/ nr postępowania 722876
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.. Wykonawcy mogą się z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Zakład Utylizacyjny Sp. Z o.o., Ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
- poprzez e-mail: zut@zut.com.pl
- telefonicznie: (58) 326 01 00
b. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - iod@zut.com.pl
c. Cel przetwarzania danych Wykonawcy oraz podstawy prawne
Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 - odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 - w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
d. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać właściwe organy (w tym np. odpowiednie organy Unii Europejskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa) oraz podmioty (w tym wykonawcy oraz każdy kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem (dane powierzane będą w szczególności firmie Open Nexus Sp. z o.o. udostępniającej platformę zakupową pod adresem platformazakupowa.pl na której Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego )
e. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio:
- 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji - do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji.
f. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
h. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami ) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)
i. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.
j. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/722876
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-13 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie niniejszego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ nr postępowania 722876

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu generalnego jednostki kogeneracyjnej G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B zainstalowanej w elektrowni biogazowej Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. w Gdańsku wraz z montażem i dostosowaniem fabrycznie nowego silnika Perkins 4016 ,,long block engine"
4.2.6.) Główny kod CPV: 50532300-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów w kryterium cena.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł
2. b. Warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej. zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 remonty jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem składowiskowym, opartych na silnikach Perkins, w tym co najmniej jednej jednostki o mocy zainstalowanej co najmniej 600 kW.
- dysponuje co najmniej 5 pracownikami posiadających jednocześnie uprawnienia typu E i D dla grupy1, grupy2 i grupy 3.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
4) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone na podstawie załącznika nr 6 do niniejszej SWZ). (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją niniejszego zamówienia wraz z dowodami opłacenia należnych składek
- dysponuje centrum monitoringu pracującego w trybie 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, gdzie prowadzona jest kontrola parametrów monitorowanych agregatu i udzielane są Zamawiającemu wsparcie i porady.
a. Wykaz zrealizowanych usług (sporządzony na podstawie załącznika nr 8 do niniejszej SWZ) a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały zrealizowane lub są realizowane, oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, (sporządzony na podstawie załącznika nr 9 do niniejszej SWZ),
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie dokonywanych rozliczeń przy zastosowaniu metody podzielonej płatności na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego ujawnionego w rejestrze podatników VAT związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (sporządzone na podstawie załącznika nr 7 do niniejszej SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
10.000,00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 11.5. niniejszej SWZ, dla każdego z partnerów osobno.
2. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty, każdy z Partnerów mus podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 3 powyżej pod rygorem nieważności musi być złożone
w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Zamawiający dopuszcza złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
a. zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego - żadna ze Stron nie może odmówić zmiany na wniosek drugiej strony w przypadku, gdy zmiana będzie polegała na ujawnieniu zmiany zgodnej z treścią właściwego rejestru,
b. zmiany stawki podatku VAT mającego zastosowanie dla wynagrodzenia Wykonawcy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy w taki sposób, aby część wynagrodzenia Wykonawcy bez podatku VAT pozostała na niezmienionym poziomie - żadna ze Stron nie może odmówić zgody na zmianę wynagrodzenia na tej podstawie na wniosek drugiej Strony ze skutkiem od daty złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany,
c. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych prawem zamówień publicznych w razie złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę formy zabezpieczenia,
d. zmiany rachunku bankowego wskazanego w §11 ust. 2 w przypadku zmiany rachunku rozliczeniowego Wykonawcy ujawnionego w rejestrze podatników VAT na nowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy - Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie takiej zmiany na wniosek Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów w kryterium cena.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.