Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu oraz zakładaniu terenów zieleni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu oraz zakładaniu terenów zieleni

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat: warszawski zachodni
Tel.: +48 227229536, Faks: +48 227229536
zamowienia.publiczne@stare-babice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stare Babice
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 227229536,
Termin składania ofert: 2023-03-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu oraz zakładaniu terenów zieleni gminnej, placów zabaw, obiektów małej architektury i Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Stare Babice.

Numer referencyjny: WIZiF.271.7.2023
II.1.2)Główny kod CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu oraz zakładaniu terenów zieleni gminnej, placów zabaw, obiektów małej architektury i Miejsc Pamięci Narodowej

w Gminie Stare Babice z podziałem na części:

1) ,,Kompleksowa usługa polegająca na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, wykonywaniu prac ogrodniczo-porządkowych na terenach: parku gminnego i rynku, skwerów, zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni na placach zabaw i w Miejscach Pamięci Narodowej"

2) Kompleksowa usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu obiektów małej architektury i nawierzchni mineralnych oraz sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu placów zabaw, siłowni plenerowych, placów do kalisteniki"

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) w części zamówienia nr 1 utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, wykonywanie prac ogrodniczo-porządkowych na terenach: parku gminnego i rynku, skwerów, zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni na placach zabaw i w miejscach pamięci naro

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Kompleksowa usługa polegająca na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, wykonywaniu prac ogrodniczo-porządkowych na terenach

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Stare Babice

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowa usługa polegająca na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, wykonywaniu prac ogrodniczo-porządkowych na terenach: parku gminnego i rynku, skwerów, zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni na placach zabaw i w Miejscach Pamięci Narodowej - utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, wykonywanie prac ogrodniczo-porządkowych na terenach: parku gminnego i rynku, skwerów, zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni na placach zabaw i w miejscach pamięci narodowej.

Przedmiot zamówienia, zakres usługi i ceny jednostkowe określa Załącznik nr 1a do Oferty - Formularz cenowy (złożony przez Wykonawcę wraz z Ofertą).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania w szczególności: warunki jego wykonania, podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, rodzaje oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć, kryteria oceny ofert dostępne, informacje dotyczące RODO są w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu obiektów małej architektury i nawierzchni mineralnych oraz sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu placów zabaw, siłowni plenerowych, itp.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50870000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Stare Babice

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowa usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu obiektów małej architektury i nawierzchni mineralnych oraz sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu placów zabaw, siłowni plenerowych, placów do kalisteniki" - wykonanie kompleksowej usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu obiektów małej architektury i nawierzchni mineralnych oraz sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu placów zabaw, siłowni plenerowych, placów do kalisteniki.

Przedmiot zamówienia, zakres usługi i ceny jednostkowe określa Załącznik nr 1b do Oferty - Formularz cenowy (złożony przez Wykonawcę wraz z Ofertą).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania w szczególności: warunki jego wykonania, podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, rodzaje oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć, kryteria oceny ofert dostępne, informacje dotyczące RODO są w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.

CPV: 77313000, 50870000

Dokument nr: 069799-2023, WIZiF.271.7.2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:

https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione oraz procedura określone w SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Stare Babice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

1) dla części nr 1 - 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),

2) dla części nr 2 - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający działając w trybie art. 452 ust. 2 ustawy pzp ustala zabezpieczenie na poziomie 3% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.

Kontakt:
Gmina Stare Babice
Krajowy numer identyfikacyjny: 1182025548
ul. Rynek 32
Stare Babice
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
05-082
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Kłopotowski
E-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl
Tel.: +48 227229536
Faks: +48 227229536

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.