Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji budynku

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
przetarg@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji budynku zlokalizowanego przy ulicy Nowy Świat 15/17, 00-029 Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego nr 8 - Remont wydzielonej ...
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji budynku zlokalizowanego przy ulicy Nowy Świat 15/17, 00-029 Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego nr 8 - Remont wydzielonej części nieruchomości (remont) wraz z doprowadzeniem sieci komputerowej i elektrycznej oraz instalacją światłowodu w celu obsługi obywateli państw trzecich Ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie - utworzenie punktu informacyjno-doradczego i punktu obsługi obywateli państw trzecich - obsługa wniosków o pobyt czasowy MUW Komponent 1 / Działanie 5 (kat. I3), dotyczącego projektu nr 13/14-2022/OG-FAMI pt. ,,Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie" współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, Załącznik nr 2 do SWZ.
Realizacja zamówienia jest prowadzona w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".
Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zwracając uwagę na to, czy zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wycenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty ujęte w treści PFU oraz warunki realizacji zamówienia określone w Załączniku nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej profesjonalnej wiedzy.

CPV: 45000000-7, 71220000-6, 71248000-8, 71320000-7, 71240000-2, 45400000-1, 71300000-1, 45223000-6, 32421000-0, 45332200-5

Dokument nr: 2023/BZP 00080651, BOU-VII.272.1.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f68e408d-a3b1-11ed-9236-36fed59ea7dd
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"), z wyłączeniem składania ofert - sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest w pkt 12.2 SWZ.
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) - dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub - dokument z ,,wszytym" podpisem (typ wewnętrzny).
Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty sporządza w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik do ,,Formularza do komunikacji" lub jako tekst wpisany bezpośrednio do Formularza do komunikacji, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej.
Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.2.1 Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Generalnego z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą :/t6j4ljd68r/skrytka;
poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl;
telefonicznie: 22 695-69-95.
1.2.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@mazowieckie.pl lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
1.2.3 Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1.2.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP.
1.2.5 Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
b) prawo do sprostowania ( poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych (jeżeli dane były pozyskane na podstawie wyrażenia zgody);
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy państwa dane niezgodnie z prawem.
1.2.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
1.2.7 Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
1.2.8 Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
1.2.9 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-23 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe" - platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BOU-VII.272.1.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji budynku zlokalizowanego przy ulicy Nowy Świat 15/17, 00-029 Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego nr 8 - Remont wydzielonej części nieruchomości (remont) wraz z doprowadzeniem sieci komputerowej i elektrycznej oraz instalacją światłowodu w celu obsługi obywateli państw trzecich ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie - utworzenie punktu informacyjno-doradczego i punktu obsługi obywateli państw trzecich - obsługa wniosków o pobyt czasowy MUW Komponent 1 / Działanie 5 (kat. I3), dotyczącego projektu nr 13/14-2022/OG-FAMI pt. ,,Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie" współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, Załącznik nr 2 do SWZ.
Realizacja zamówienia jest prowadzona w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".
Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zwracając uwagę na to, czy zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wycenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty ujęte w treści PFU oraz warunki realizacji zamówienia określone w Załączniku nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej profesjonalnej wiedzy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji na wybrane elementy robót budowlanych
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Praca w systemie całodobowym
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną dla budynku referencyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj dla budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków, o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2, o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto każda z robót. Wykonawca winien wykazać, że ww. robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej (1) jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu i budowie Centrum Przetwarzania Danych w budynku referencyjnym wpisanym do rejestru zabytków o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto. Wykonawca winien wykazać, że ww. usługa została prawidłowo ukończona.
3. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) kompleksową prace wykończeniową referencyjnego budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2.
Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
1) Kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) wpis jest na listę członków izby samorządu zawodowego;
c) umiejętność posługiwania się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,
d) wykształcenie wyższe,
e) doświadczenie wymagane zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710) tj. minimum 18 miesięczne doświadczeniu w realizacji robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
f) co najmniej 8-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w trakcie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu i modernizacji budynków,
g) posiadającym doświadczenie w kierowaniu, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, robotami budowlanymi co najmniej dwóch inwestycji polegających na budowie lub przebudowie referencyjnego budynku biurowego o powierzchni użytkowej min. 1000 m2, z których każda stanowiła zamówienie o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.
2) Kierownikami robót:
a) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) w zakresie instalacji sanitarnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) w zakresie instalacji elektrycznych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) w zakresie instalacji elektrycznych niskoprądowych (teletechnicznych) posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) w zakresie instalacji telekomunikacyjnych oraz sieci i przyłączy telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
z których każdy:
- posiada doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, robotami budowlanymi w danym zakresie i specjalności w trakcie realizacji co najmniej dwóch inwestycji polegających na budowie lub przebudowie referencyjnego budynku biurowego o powierzchni użytkowej min. 1000 m2, z których każda stanowiła zamówienie o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto,
- posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,
- jest wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego;
3) Kierownikiem prac konserwatorskich posiadającym:
a) umiejętność posługiwania się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik prac konserwatorskich,
c) doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, prac konserwatorskich w jednym lub kilku budynkach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych o powierzchni użytkowej objętej robotami konserwatorskimi wynoszącej łącznie min. 1000 m2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczeniw Wykonawcy, w zakresie wskazanym w pkt. 7.1.5 Rozdziału VII SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, terminów realizacji i podmiotów na rzecz których roboty zostały zrealizowane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy PZP w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, żąda dołączenia do oferty podmiotowego środka dowodowego - wykazu osób stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, aktualnego na dzień jego złożenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy znajdujący się na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe";
2. Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9a do SWZ.
Wraz z Ofertą Wykonawca winien złożyć:
1. Wypełnione i podpisane zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, jeśli wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP - na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ. Zobowiązanie winno być podpisane zgodnie z pkt 9.6. SWZ.
2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę lub inne dokumenty składane
z ofertą, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczą.
4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 7 SWZ.
5. Oświadczenie odpowiednio do zapisów pkt 10.1.1 SWZ.
6. Wykaz stanowiący podstawę do przeprowadzenia oceny na podstawie kryteriów doświadczenia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ.
7. Wykaz osób - stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
8. Potwierdzenie wpłaty wadium.
9. Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe zapisy dotyczące wadium określa rozdział 11 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 58 ustawy PZP:
2.1 Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
2.2 Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP.
3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia jest określony w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji na wybrane elementy robót budowlanych
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Praca w systemie całodobowym
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.