Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup nowych środków trwałych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup nowych środków trwałych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: BIO ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wita Stworza 64
35-113 Rzeszów
powiat: Rzeszów
500-302-702
marcin@beg.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145194
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 500-302-702
Termin składania ofert: 2023-03-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2023
Powstaje w kontekście projektu
RPPK.01.04.01-18-0102/20 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BIO ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wprowadzenie o oferty nowego produktu o charakterze innowacji produktowej.

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2023

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowych środków trwałych - kontenerów stalowych (50 sztuk) przeznaczonych do transportu zarówno suchej, jak i mokrej zrębki iglastej i trocin dębowych.
o 25 sztuk kontenerów stalowych o parametrach nie gorszych niż:
- waga minimum 3260 kg
- wyposażenie:
o po 3 sztuki plandek rolowanych | napinane trzema pasami
o po 2 zamykane króćce wylotowe w drzwiach kontenera o średnicy 250 mm - wykonanie wg normy DIN 30722 o wymiarach wewnętrznych minimum 7000 x 2350 x 2400 mm i ścianach minimum 3 mm
o podłoga - blacha grubości minimum 5 mm, z dodatkowym zagięciem o wysokości 50 mm w celu wzmocnienia ścian bocznych
o dodatkowe wzmocnienie podłogi płaskownikiem 50 x 5
o wieniec - profil 80 x 80 x 4
o wręgi - ceownik 120 x 50 x 3 z dodatkowym profilowaniem środnika po promieniu w celu usztywnienia, moduł 750mm; ostatnia wręga PN 140
o podwozie - dwuteownik PN 180, wzmocniony na długości 2000 mm blachą o grubości minimum 5 mm
o rolki jezdne - rolki jezdne o średnicy 160 mm i długości 300 mm osadzone w konsoli łączącej dwie ostatnie wręgi poziome
o drzwi - podwójne ze wzmocnieniami, zamontowane na trzech (potrójnych) zawiasach
o hak wykonany z pręta fi 50mm, gatunek S355
o wysokość zaczepu 1570 mm
o stopnie na ścianie czołowej
o spawanie - wszystkie spoiny ciągłe
o kontenery śrutowane przed malowaniem
o 25 sztuk kontenerów stalowych o parametrach nie gorszych niż:
- waga minimum 3450 kg
- wyposażenie:
o po 3 sztuki plandek rolowanych
o po 2 zamykane króćce wylotowe w drzwiach kontenera o średnicy 250 mm - o wymiarach wewnętrznych minimum 7200 x 2380 x 2400 mm i ścianach minimum 3 mm
o podłoga - blacha grubości minimum 5 mm, z dodatkowym zagięciem o wysokości 50 mm w celu wzmocnienia ścian bocznych
o dodatkowe wzmocnienie podłogi płaskownikiem 50 x 5
o wieniec - profil 80 x 80 x 4
o wręgi - ceownik 120 x 50 x 3 z dodatkowym profilowaniem środnika po promieniu w celu usztywnienia, moduł 750mm; ostatnia wręga PN 140
o podwozie - dwuteownik PN 180, wzmocniony na długości 2000 mm blachą o grubości minimum 5 mm
o rolki jezdne - rolki jezdne o średnicy 160 mm i długości 300 mm osadzone w konsoli łączącej dwie ostatnie wręgi poziome
o drzwi - podwójne ze wzmocnieniami, zamontowane na trzech (potrójnych) zawiasach
o hak wykonany z pręta fi 50mm, gatunek S355
o wysokość zaczepu 1570 mm
o stopnie na ścianie czołowej
o spawanie - wszystkie spoiny ciągłe
o kontenery śrutowane przed malowaniem
* Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia , pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia , że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego znajduje się w załączniku - zapytanie ofertowe.

CPV: 44613300-3

Dokument nr: 2023-40077-145194, 1 / 2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-07
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście, listownie, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:
BIO ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Ul. Wita Stwosza 64, 35-113 Rzeszów
e-mail: marcin@beg.pl
Termin wpłynięcia ofert upływa 07.03.2023

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy
Do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
łańcucki
Gmina
Żołynia
Miejscowość
Żołynia

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić
z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,
b) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego),
c) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia:
O udziale w zamówieniu może ubiegać się Wykonawca, który:
- posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia; potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie wydruku z KRS lub CEIDG lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego,
- posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia jego dostawy, instalacji oraz obsługi gwarancyjnej; potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie przez Wykonawcę minimum 1 referencji z zakresu przedmiotu zamówienia;
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Kryteria formalne składanych ofert:
1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).
2. Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie - załącznik nr 1,
- załącznik: wydruk z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał) wraz z minimum 1 referencją z zakresu przedmiotu zamówienia,
3. Oferta powinna zawierać pełen koszt dla Zamawiającego.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.
6. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
7. Oferta musi być ważna minimum 60 dni.
8. Dopuszcza się możliwość składania ofert w języku polskim. Oferty złożone w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
9. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (*decyduje data wpływu oferty). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zakres wykluczenia Wykonawcy
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie. Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-03
Data ostatniej zmiany
2023-02-03 15:35:13

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I: Cena netto | Waga 70 - Sposób oceny - Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 70. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
P = C min/Cx*70+G
Szczegóły - zap. of.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium II: Gwarancja | Waga 30 - Sposób oceny -
Gwarancja równa lub powyżej 48 miesięcy - 30 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 48 miesięcy lub równa 36 miesięcy - 15 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 36 miesięcy - 0 pkt.
P = C min/Cx*70+G
Szczegóły - zap. of.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Podsiadło
tel.: 500-302-702
e-mail: marcin@beg.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.