Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W GOLENIOWIE
ul. Grenadierów 66
72-100 Goleniów
powiat: goleniowski
91 4667850, faks 91 4667855
zk_goleniow@sw.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Goleniów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 91 4667850, faks 91
Termin składania ofert: 2023-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Goleniowie i hali produkcyjnej mieszczącej się w Zakładzie Karnym w Goleniowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy z rezerwowym dostawcą do 31.12.2023 r., do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%) )
900 MWh

CPV: 09300000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00080829, D/Kw/223/8/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e99c141-a3c2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps.portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe informacje zawiera paragraf 10 SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zp.sw.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-14 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie e-zamówienia i udostępnionego również na platformie e-zamówienia. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-zamówienia na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw/223/8/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy z rezerwowym dostawcą do 31.12.2023 r., do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%) )
900 MWh
4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 57 pkt 1 p.z.p. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego.
4. zdolności technicznej i/lub zawodowej;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oprócz dokumentu określonego w zdaniu powyżej, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
Powyższe dotyczy również osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego.
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., załącznik nr 5 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści Umowy:
1) zmiany jednostkowej stawki i lub ceny za 1 MWh wyłącznie w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub
b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
c) zmiany (obniżenia) stawki za MWh wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy Pe lub innym powszechnie obowiązującym aktem prawnym w odniesieniu do wszystkich lub niektórych PPE objętych Umową.
Zmiana, o której mowa w pkt 1 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów i dla swej ważności nie wymaga zmiany Umowy (Aneksu).
2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) konieczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany tą zmianą nie przekracza 20% wartości pierwotnej umowy.
2. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp, strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wartości umowy, należnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany kosztów z nią związanych:
1) każda ze stron może żądać zmiany wartości umowy (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), w przypadku zmiany cen, wyrażającej się zmianą wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, o ponad 30%;
2) waloryzacja następuje na wniosek jednej ze stron, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego stronie po zmianie umowy;
3) wartość zmiany Wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS, ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu (zwany dalej: Bazowy Wskaźnik GUS);
4) ewentualna zmiana wartości umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o ponad 30%, niż Bazowy Wskaźnik GUS;
5) ewentualna zmiana wartości umowy dotyczyć będzie części wartości umowy przypadającej do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 1 w zw. z pkt 3 powyżej;
6) ewentualna zmiana kwoty wysokości wartości umowy, o którym mowa w pkt 5 powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 1 w zw. z pkt 3 powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS;
7) zapłata wartości umowy w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 6. powyżej, dotyczyć będzie kwartałów następujących po 3 miesiącach od terminu zawarcia Umowy;
8) zapłata wartości umowy w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 6. powyżej, dotyczyć będzie dostaw wykonanych po upływie okresu, o którym mowa w pkt 7. począwszy od początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie Wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy o ponad 30% od Bazowego Wskaźnika GUS;
9) ewentualna zmiana wartości umowy, nie będzie dotyczyć okresu, w którym dostawy będą realizowane w warunkach opóźnienia niezawinionego przez zamawiającego.
3) Strony zgodnie ustalają maksymalną wartość zmiany wartości umowy na poziomie 2% wartości umowy netto określonej w dniu zawarcia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.