Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wynajem hal namiotowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wynajem hal namiotowych

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Telefon:+48 58 524-34-73, +48 501-596-316, Faks:+48 58 524-34-93
2namioty2023@sportgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon:+48 58 524-3
Termin składania ofert: 2023-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wynajem hal namiotowych na potrzeby imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w roku 2023
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji ofertowej
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Wynajem hal namiotowych na potrzeby imprez organizowanych
przez Gdański Ośrodek Sportu w roku 2023.
I. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem hal namiotowych na potrzeby imprez organizowanych
przez Gdański Ośrodek Sportu w roku 2023.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Ofertowym,
Opisie przedmiotu zamówienia, Załącznikach do OPZ oraz w Projekcie umowy (załączniki nr 1 -
3 do Zaproszenia).

CPV: 92622000-7

Dokument nr: ZP2.272.6.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć:
mailem na adres: 2namioty2023@sportgdansk.pl
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest - pod rygorem
odrzucenia oferty - złożenia formularza oferty w formie pliku PDF
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 09.02.2023 r. o godz. 09.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zgodnie z harmonogramem wskazanym w Opisie
przedmiotu zamówienia dla każdej imprezy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Zaproszenia.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot
zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym
opisie zostaną odrzucone.
3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji),
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt umocowania do podpisania oferty nie
wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
4. Dokumenty składane przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.
Zgodnie z zapisami w OPZ:
- Hale jak i namioty muszą posiadać dokumenty dotyczące trudnopalności materiałów użytych do
budowy elementów, z których składa się hala namiotowa - kopia przekazana dla
Zamawiającego.
- Hale muszą posiadać projekt konstrukcji hal namiotowych - kopia przekazana dla
Zamawiającego.
W związku z powyższym Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające powyższe dokumenty.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
? W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do
realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone
przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do niego.
? Wartość całkowitą brutto za całość zamówienia należy wyliczyć
w tabeli w Formularzu ofertowym.
? W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.
? Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom.
? Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół;
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;
- Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena brutto ma zawierać podatek VAT.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
2) odwołania Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
7. Sposób oceny ofert:
a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta,
która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
d) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
e) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
10. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert
nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
11. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce ,,Zamówienia do 130 tys. zł - postępowania rozstrzygnięte".

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Sprawy proceduralne - Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka Halama - Kurnik
Numer telefonu: 505452176
Adres poczty elektronicznej: przetargi@sportgdansk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.