Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELEFONII STACJONARNEJ

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELEFONII STACJONARNEJ

Data zamieszczenia: 2023-02-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
powiat: wołomiński
tel. 22 7607117, 7607013, 7607009, 7607008
zapytanie.ofertowe.wa@kobylka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kobyłka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 7607117, 760
Termin składania ofert: 2023-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELEFONII STACJONARNEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA KOBYŁKA
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Usługa telekomunikacyjna musi mieć charakter powszechny oraz być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego świadczenia usług telekomunikacyjnych na łączach ISDN oraz łącza PSTN telefonii stacjonarnej z zachowaniem obecnie posiadanej numeracji.
3) Świadczenie usług telekomunikacyjnych, musi być zrealizowane w postaci cyfrowych łączy ISDN PRA E1 z interfejsem fizycznym RJ45 przy wykorzystaniu stacjonarnych zakończeń sieci dostarczanych przez Wykonawcę z zastosowaniem Numeru Dostępu do sieci Wykonawcy tzw. prefiksu ustawionego np. na centrali Zamawiającego przez cały okres świadczenia usługi tj. 24 miesięcy.
4) Wykonawca zapewni świadczenie kompleksowych usług telefonicznych na istniejącej infrastrukturze oraz przy zachowaniu istniejących numerów telefonów pod adresem: Urząd Miasta Kobyłka, Ul. Wołomińska 1 oraz Ochotnicza Straż Pożarna Ul. Ks. Marmo 13 w zakresie:
a) dostępu ISDN PRA E1 (numeracja w zakresie od 227607000 do 227607119, tj. 120 numerów),
b) dostępu do łącza telekomunikacyjnego sieci stacjonarnej PSTN (numer 22 7861008 tj. 1 numer),
c) połączeń przychodzących - wszystkich rodzajów połączeń telefonicznych w zakresie numeracji,
d) połączeń wychodzących:
- lokalnych i strefowych
- międzystrefowych (międzymiastowych)
- międzynarodowych,
- do sieci komórkowych,
e) transmisji dla połączeń faksowych lokalnych, strefowych i międzynarodowych,
f) udzielanie informacji o numerach telefonicznych tzw. ,,usługa biura numerów",
g) połączeń na numery specjalne, takie jak: serwisy informacyjne, biura numerów etc.
h) połączeń do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone,
i) połączeń do Abonenckich Usług Specjalnych (radio taxi, pogotowia drogowe, informacja o lekach itp.),
j) połączeń do usług informacyjnych (0-80...),
k) połączenia w ruchu automatycznym realizowane za pośrednictwem operatora,
l) usługa telekomunikacyjna musi mieć charakter powszechny i powinna być świadczona w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług głosowych w technologii VoIP.
Nie dopuszczamy świadczenia usług za pośrednictwem dostępu hurtowego WLR.
Nie dopuszczamy świadczenia usług za pośrednictwem protokołu TCP/IP.
W lokalizacji Wołomińska 1 dopuszczamy świadczenie usług za pośrednictwem kanału cyfrowego E1.
6) Wykonawca zapewni wyłącznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia.
7) Wszelkie formalności związane z ewentualnym przeniesieniem numeracji do innego Operatora leżą po stronie Wykonawcy.
8) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
1) Utrzymanie łączy w stałej gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym ujęte w cenie oferty okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łącza oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez cykliczne ich pomiary, ujęte w cenie oferty usuwanie usterek, awarii i nieprawidłowości w pracy łącza;
2) Zapewnienie serwisu:
a) serwis dostępny 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu,
b) czas pierwszej reakcji do 1 godz.,
c) czas usunięcia awarii do 24 godzin,
d) Telefoniczne konsultacje techniczne,
e) Zdalna diagnostyka i lokalizacja usterek,
f) Utrzymanie dyżuru serwisu dla wymaganego czasu reakcji, możliwość kontaktu z serwisem pod przeznaczonym wyłącznie na potrzeby Zamawiającego numerem telefonu.
g) W trakcie realizacji zamówienia konieczne jest zaoferowanie indywidualnego opiekuna zajmującego się bieżącą obsługą Zamawiającego

Dokument nr: WA.1330.2.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 9.02.2023 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zapytanie.ofertowe.wa@kobylka.pl do dnia 9.02.2023 r. do godz. 12:00, na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
lub na własnym formularzu zawierającym te same treści.

Miejsce i termin realizacji:
VI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany być gotowym do rozpoczęcia świadczenia usług
najpóźniej do dnia 28.02.2023 oraz rozpocząć świadczenie usług od dnia
01.03.2023r., z wyjątkiem sieci telefonii stacjonarnej PSTN, w której termin
świadczenia usług zostanie ustalony indywidualnie ze względu na obowiązujący 30-
dniowy okres wypowiedzenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu wyłącznie
w sytuacjach losowych, których strony nie mogły przewidzieć w chwili podpisywania
umowy.

Wymagania:
II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł, stanowiącym
załącznik do Zarządzenia Nr 3/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 stycznia
2022 r. - wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz.1710 z późn. zm.).
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium - Cena łączna brutto
Waga kryterium - 100%
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Wykonawca może rozpocząć pobieranie wynagrodzenia po dokonaniu przez
Zamawiającego odbioru łącza oraz po rozpoczęciu świadczenia usługi
telekomunikacyjnej.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płacone będzie na podstawie
comiesięcznej faktury VAT wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych dwóch umów na łącza
ISDN oraz łącza PSTN.
4. Okres realizacji umowy 24 m-ce.
5. Wykonawca w ofercie przedstawi miesięczne stawki (ceny jednostkowe) oraz
łączną wartość realizacji umowy. Miesięczne stawki (ceny jednostkowe) muszą być
stałe przez cały okres trwania umowy.
VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Ceny jednostkowe wynikające ze złożonej oferty nie będą ulegały zmianie przez
cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego.
Formularz ofertowy stanowić będzie integralną część umowy.
3. Wykonawca zapewni sekundowe rozliczanie czasu połączeń krajowych
i zagranicznych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie,
serwisy informacyjne, Premium Rate i połączeń o stałej opłacie.
4. Zamawiający nie dopuszcza opłat za rozpoczęcie połączeń lokalnych,
międzymiastowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych.
5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc; za ten okres będzie wystawiana faktura
zbiorcza VAT uwzględniająca faktycznie wykonane usługi w danym okresie
rozliczeniowym. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy specyfikację usług
zawierającą informację o łącznym czasie połączeń wychodzących z podziałem na
połączenia lokalne i strefowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych
i międzynarodowe.
6. Faktury VAT wystawiane będą w cyklu miesięcznym.
7. Zamawiający uiści należność za:
1) jednorazową opłatę za instalację po odbiorze łączy i parametrów świadczonej
usługi - o ile Wykonawca będzie wymagał;
2) opłatę abonamentową w rozliczaniu miesięcznym;
3) opłatę za rozmowy wg rzeczywistych danych - przelewem na konto Wykonawcy
w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, jeżeli faktura wpłynie do Zamawiającego
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, a w razie niezachowania tego terminu,
termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony
o czas opóźnienia.
8. Opłata abonamentowa miesięczna za niepełny miesiąc świadczenia usługi
obliczana będzie proporcjonalnie do okresu, za który była świadczona usługa, przy
założeniu, że każdy miesiąc ma 30 dni.
9. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dostarczał w cyklach miesięcznych pełne
zestawienie bilingowe w formie elektronicznej - zbiorczo dla każdego ISDN -
każdorazowo na żądanie Wykonawcy
10. Dopuszczalne jest udostępnianie tych informacji za pomocą strony internetowej
Wykonawcy, dostarczanie pocztą elektroniczną, e-bilingu lub na nośniku (CD, DVD)
w terminie 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Zestawienia bilingowe
Strona 4 z 5
muszą zawierać informację o łącznym czasie połączeń zainicjowanych w okresie
rozliczeniowym, którego dotyczy zestawienie oraz zestawienie rozmów z podaniem
numeru abonenta wybierającego i wybieranego, datę i godzinę rozpoczęcia
i zakończenia połączenia, czas rozmowy podany z dokładnością do 1 sekundy, koszt
połączenia.
11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,01% wartości
oferty brutto za każdą godzinę zwłoki w usunięciu awarii. Czas usunięcia awarii do 24
godzin.
12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie dotrzymanie terminu
rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych w wysokości 0,1% wartości
oferty brutto (za daną część) za każdy dzień zwłoki.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych jako integralną część umowy z zastrzeżeniem, aby zapisy w
nim zawarte nie stały w sprzeczności z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku sprzeczności pierwszeństwo mają zapisy wynikające z niniejszego
postępowania.
14. Zamawiający zakłada, że w razie potrzeby będzie korzystał z połączeń
międzynarodowych oraz z usług dodatkowych. Zamawiający ma mieć możliwość
uzyskania dostępu do innych usług dodatkowych określonych w zaproponowanej
taryfie telekomunikacyjnej Wykonawcy. Usługi te będą rozliczane na podstawie
aktualnego cennika Wykonawcy.
15. Zamawiający przewiduje, że w przypadku konieczności zwiększenia ilości linii
telefonicznych dokona zmiany umowy polegającej na podłączeniu dodatkowych linii.
Dodatkowe linie zostaną wówczas włączone do umowy.
16. Zamawiający przewiduje zmiany cen brutto wymienionych w ofercie w sytuacji
zmiany stawki podatku VAT.
17. Łączna wysokość wszystkich kar umownych do zapłaty, których może być
zobowiązany Wykonawca nie może przekroczyć 10% wartości oferty brutto.
18. Stosowanie przewidzianych przez zamawiającego sankcji w postaci kar
umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne opóźnienie w realizacji
przedmiotu zamówienia lub innego rodzaju nienależyte wykonanie przedmiotu
zamówienia wynikać będzie z okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, takich
jak siła wyższa lub bezprawne działania osób trzecich.
19. Aktualna umowa jest do dnia 28.02.2023 r. Wykonawca w imieniu
zamawiającego dokona niezbędnych (wymaganych prawem lub wymogami
aktualnych usługodawców) formalności w celu płynnego przeniesienia usługi
pomiędzy operatorami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty poprzez przesłanie
następujących dokumentów;
- pełnomocnictwo - jeśli ofertę przesyła osoba upoważniona przez wykonawcę,
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
TEMAT proszę wpisać: ,,TELEFONY STACJONARNE UMK 2023". Oferty należy
przesłać jako załącznik do e-maila w formacie PDF lub JPG
3. Oferty złożone po terminie lub w sposób inny niż określony w ust. 1 nie będą
rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać swoją ofertę (Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dokumentacji
w przypadku braku załączonego pełnomocnictwa).
4. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku
zapytania ofertowego na stronie BIP Kobyłka https://kobylka.bipgmina.pl/ -
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE BEZ OBOWIĄZKU
STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
XII. informacja o wykluczeniu:
Wobec Wykonawcy nie mogą zachodzić przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn, zm.).
XIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem przetwarzającym Państwa
dane osobowe w celu realizacji założeń powyższej umowy jest Burmistrz Miasta
Kobyłka z siedzibą przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka. Szczegółowe informacje
są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl pod
linkiem https://www.kobylka.pl/klauzule-informacyjne-o-przetwarzaniu-danychosobowych

Kontakt:
XI. OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
1. Szymon Książek - Zespół ds. Integracji Danych Miejskich i Informatyki,
tel. (22) 760-71-17, email: szymon.ksiazek@kobylka.pl,
2. Monika Świderska - Wydział Administracji Urząd Miasta Kobyłka,
tel. (22) 7607013, email: monika.swiderska@kobylka.pl,
3. Michał Godlewski - Wydział Administracji Urząd Miasta Kobyłka,
tel. (22) 7607009, email: michal.godlewski@kobylka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.