Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont wraz z robotami towarzyszącymi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2023-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego
Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
powiat: Warszawa
dzp.ol@amw.com.pl
https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont wraz z robotami towarzyszącymi w Gołdapi Ul. Żeromskiego 12A
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wraz z robotami towarzyszącymi w Gołdapi Ul. Żeromskiego 12A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:
1) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 7 - przedmiary robót;
3) Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

CPV: 45400000-1, 45450000-6, 45111291-4, 45233200-1

Dokument nr: 2023/BZP 00085002, DZP-OO.2616.22.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amw.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.2. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma" lub ,,Platforma Zakupowa") pod adresem:https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail)
na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, z zastrzeżeniem, że oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://amw.eb2b.com.pl/openauctions.html.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and conditions). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując ( w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.3. Instrukcja korzystania z platformy:1) w zakładce Postępowania", dalej ,,Lista postępowań otwartych" wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP -OO.2616.22.2023 oraz korzystając z polecenia ,,Zgłoś się do udziału w postępowaniu" przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (email) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji
Operatora, która może potrwać do24h (8h roboczych).3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę; 4) w zakładce ,,Załączniki organizatora" przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania(SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia ,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie ,,Pobierz paczkę", a następnie ,,Pobierz wszystkie załączniki organizatora". 5) Zakładka ,,złóż ofertę" służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. 6) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie)
zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.4. Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta,3)zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej Chrome,Safari,Edge,Firefox,Opera; włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).5.Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce ,,Pomoc",,Instrukcje".6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki ,,Załączniki".7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są na Platformę przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje". Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że: administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy Ul. Nowowiejskiej 26 A, 00- 911 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, Ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych";Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W
odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pan/i: na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących; na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/u: w związku z art.17 ust. 3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/u obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-23 11:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl/ przy użyciu zakładki ,,Złóż ofertę"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OO.2616.22.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wraz z robotami towarzyszącymi w Gołdapi ul. Żeromskiego 12A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:
1) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 7 - przedmiary robót;
3) Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
3) Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.;
5) Inne:
a) sporządzony na podstawie przedmiarów robót podpisany (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) kosztorys ofertowy. Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w kosztorysie ofertowym, w stosunku do przedmiaru robót. Kosztorys należy sporządzić metodą uproszczoną, a wszystkie ceny należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty w tym sprzętu, materiałów, prac towarzyszących, zatrudnienia osób itd. Nie można pomijać i dodawać pozycji przedmiarów, nie można agregować pozycji i nie można ich dzielić. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach kosztorysów koszty bezpośrednie (roboczo-godzinę, materiały, sprzęt) oraz narzuty (koszty pośrednie i zysk). Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęte do kosztorysowania następujące dane: stawkę roboczo-godziny, narzut kosztów pośrednich, narzut kosztów zakupu oraz stawkę zysku. Zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego w formacie .pdf.
b) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Do oferty należy dołączyć: 1. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiące załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.