Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa hangaru

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa hangaru

Data zamieszczenia: 2023-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
powiat: Kraków
12 630 33 33
urzad@umwm.malopolska.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 250 000,00 zł
Nr telefonu: 12 630 33 33
Termin składania ofert: 2023-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Heksagon - budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie".
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest budowa hangaru na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Heksagon - budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie", zwanego Hangarem nr 5 w tzw. Zachodniej Grupie Hangarowej, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę nr 2277/6740.1/2018 wraz projektem wykonawczym.
2.Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga. Nazwa zamówienia: ,,Heksagon - budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie" na podstawie projektu budowlanego pn. ,,Budowa dwóch hangarów na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II pułku lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych w południowej części działki nr.14/242 obr. 4 Śródmieście, a także rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr. 30,21/85,21/219,21/220 obr. 6 Nowa Huta w rejonie ulic Ciesielewskiego/ Gnysia/ Spadochroniarzy/ Życzkowskiego w Krakowie - etap I: budowa jednego hangaru na cele ekspozycyjne, budowa wewnętrznej instalacji w budynku: wod-kan, co, energii elektrycznej i teletechnicznej wraz z budową wewnętrznej instalacji poza budynkiem: kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, budową sieci wodociągowej oraz budową (odtworzeniem) zabytkowych utwardzeń na działkach nr.14/242 obr. 4 Śródmieście oraz nr. 30 obr. 6 Nowa Huta w Krakowie."
3.Celem inwestycji jest: stworzenie infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej dla Muzeum - instytucji kultury Województwa Małopolskiego - poprzez budowę hali ekspozycyjnej typu hangarowego. Wykonanie inwestycji pozwoli m.in. na uzyskanie infrastruktury sprzyjającej uratowaniu i wyeksponowaniu unikatowych statków powietrznych na wystawie stałej ,,Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne". Teren budowy to relikty zabytkowego hangaru zniszczonego przez Niemców w 1945 r., który został wybudowany w latach 20. na krakowskim Lotnisku Rakowice - Czyżyny w tzw. Zachodniej Grupie Hangarowej i był użytkowany przez 2. Pułk Lotniczy do 1939 r. Parametry techniczne obiektu, nawiązującego do tradycji miejsca, to: 1 kondygnacja, 2 nawy, wysokość 9,5 m, pow. użytkowa - 3368 m2, kub. - 23014 m3, hala ekspozycyjna o pow. 2613 m2 z antresolą 665 m2.

CPV: 45453000-7, 45212313-3,45111000-8, 45111100-9,45111220-6,45111291-4,45111200-0,45113000-2,45232000-2,45236000-0

Dokument nr: 2023/BZP 00085265, DA-270-1/23

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-02-27 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afe20883-a6de-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem X. SWZ tj.
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXI. SWZ tj. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-27 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA-270-1/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest budowa hangaru na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Heksagon - budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie", zwanego Hangarem nr 5 w tzw. Zachodniej Grupie Hangarowej, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę nr 2277/6740.1/2018 wraz projektem wykonawczym.
2.Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga. Nazwa zamówienia: ,,Heksagon - budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie" na podstawie projektu budowlanego pn. ,,Budowa dwóch hangarów na cele ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II pułku lotniczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych w południowej części działki nr.14/242 obr. 4 Śródmieście, a także rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr. 30,21/85,21/219,21/220 obr. 6 Nowa Huta w rejonie ulic Ciesielewskiego/ Gnysia/ Spadochroniarzy/ Życzkowskiego w Krakowie - etap I: budowa jednego hangaru na cele ekspozycyjne, budowa wewnętrznej instalacji w budynku: wod-kan, co, energii elektrycznej i teletechnicznej wraz z budową wewnętrznej instalacji poza budynkiem: kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, budową sieci wodociągowej oraz budową (odtworzeniem) zabytkowych utwardzeń na działkach nr.14/242 obr. 4 Śródmieście oraz nr. 30 obr. 6 Nowa Huta w Krakowie."
3.Celem inwestycji jest: stworzenie infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej dla Muzeum - instytucji kultury Województwa Małopolskiego - poprzez budowę hali ekspozycyjnej typu hangarowego. Wykonanie inwestycji pozwoli m.in. na uzyskanie infrastruktury sprzyjającej uratowaniu i wyeksponowaniu unikatowych statków powietrznych na wystawie stałej ,,Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne". Teren budowy to relikty zabytkowego hangaru zniszczonego przez Niemców w 1945 r., który został wybudowany w latach 20. na krakowskim Lotnisku Rakowice - Czyżyny w tzw. Zachodniej Grupie Hangarowej i był użytkowany przez 2. Pułk Lotniczy do 1939 r. Parametry techniczne obiektu, nawiązującego do tradycji miejsca, to: 1 kondygnacja, 2 nawy, wysokość 9,5 m, pow. użytkowa - 3368 m2, kub. - 23014 m3, hala ekspozycyjna o pow. 2613 m2 z antresolą 665 m2.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262310-7 - Zbrojenie
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45262522-6 - Roboty murarskie
45422000-1 - Roboty ciesielskie
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45321000-3 - Izolacja cieplna
45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 - Kładzenie płytek
45432110-8 - Kładzenie podłóg
45442100-8 - Roboty malarskie
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45451000-3 - Dekorowanie
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych o wartości do 5% zamówienia podstawowego, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie: roboty budowlane, montażowe i instalacyjne wraz z dostawami związane z kolejnymi pracami inwestycyjnymi, remontowymi i zagospodarowaniem terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego, a zwłaszcza w tzw. Zachodniej Grupie Hangarowej, w której ma być wybudowany przedmiotowy Hangar.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVI. SWZ tj. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VI. SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100 (PLN)).
2.3.2 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 8 000 000,00PLN (słownie: osiem milionów złotych 00/100 (PLN)).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
2.4.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia, posiadającą stosowne uprawnienia i odpowiednią praktykę zgodnie z treścią art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), a także co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w co najmniej trzech obiektach budowlanych, o wartości każdej z tych robót budowlanych nie mniejszej niż 5 000 000 zł brutto, z których co najmniej:
? jeden obiekt budowlany o kubaturze co najmniej 15.000 m3,
? jednym obiekt wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków lub obiekt znajdujący się na terenie wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.
2.4.1.2 osobą przeznaczoną do pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
2.4.1.3 osobą przeznaczoną do pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
2.4.1.4 monterem instalacji elektrycznych z uprawnieniami SEP (grupa I) do eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji wyżej wymienionych osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale V SWZ, w szczególności nazwy inwestycji, rodzaj realizowanych prac, wartość, termin realizacji, nazwę Zamawiającego sporządzony według Załącznika nr 7 do SWZ,
2. dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w ,,Wykazie robót budowlanych" zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
3. wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca, zdolnych do realizacji zamówienia - wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku 8 do SWZ.
4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 8 000 000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych (PLN), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
1. zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy, Załącznik 5 do SWZ,
2. wykaz osób dotyczący doświadczenia kierownika budowy - Załącznik 8a do SWZ
3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia, Załącznik 3 do SWZ
4. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy, Załącznik 6 do SWZ,
5. dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie innej niż pieniężna),
6. odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości
250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i utrzymywać je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z Rozdziałem IX. SWZ tj. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z Projektowanymi postanowienia umowy stanowiącymi Załącznik 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVI. SWZ tj. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-03-25

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.