Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do autobusów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do autobusów

Data zamieszczenia: 2023-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie
ul. Okszowska 41
22-100 Chełm
powiat: Chełm
kom. 509 688 208, 515 157 858
przetargi@cla.net.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: kom. 509 688 208, 51
Termin składania ofert: 2023-03-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia (nazwa i opis przedmiotu zamówienia): Sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do autobusów marki Mercedes O530 CITARO.
IV. Oferty należy składać przyjmując następujące zasady:
1. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe:
- produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego oraz nazwę producenta pojazdu lub firmy posiadającej dopuszczenie producenta pojazdu (na wyrobie lub opakowaniach jednostkowych),
- w przypadku wskazania w ofercie nazwy producenta części, dostarczone towary muszą posiadać oznaczenie tego producenta. Nie dopuszcza się zamiennego dostarczania części innych producentów.
2. Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną środowiska mogą być stosowane jeśli spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. z dnia 2016.12.15). Produkty objęte w/w przepisami muszą posiadać stosowne oznakowanie.
3. Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty zamontowania części w pojeździe.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 31.03.2023 r. pocztą elektroniczną na adres: przetargi@cla.net.pl w następującej formie:
a) Oświadczenie i wymagane dokumenty (o których mowa w punkcie VII) - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (skany) lub podpisane podpisem kwalifikowanym (plik .doc wraz z podpisem w formacie Xades lub plik .pdf z podpisem kwalifikowanym) oraz
b) Plik EXCEL.
2. Wersja elektroniczna oferty w postaci pliku EXCEL będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Oferty na dostawy, zachowujące ważność w okresie 16.04.2023 r. - 15.10.2023 r.
DOSTAWA realizowana będzie transportem wykonawcy lub zleconym przez wykonawcę na jego koszt, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia do magazynu zamawiającego, zlokalizowanego w Chełmie przy ulicy Okszowskiej 41.

Wymagania:
5. Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na konto podane na fakturze, pod warunkiem, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty.
7. Zamawiający w oparciu o złożone oferty wykonawców tworzy bazy asortymentowo-cenowe, stanowiące podstawę do tworzenia zamówień. Ilości zamawianego towaru będą ustalone w oparciu o bieżące potrzeby zamawiającego - ilości podane w rubrykach ,,zużycie w 2021" oraz ,,zużycie w 2022"mają wyłącznie charakter informacyjny.
8. W przypadku otrzymania przez zamawiającego kilku ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenie, zamawiający wystąpi o złożenie dodatkowych ofert w celu wybrania Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.
9. Zakupy pozycji nie wymienionych w bazach asortymentowych realizowane będą indywidualnie w oparciu o dodatkowe postępowania - uzupełniające zaproszenia do składania ofert.
V. Zasady przygotowania i składania ofert:
Oferty należy składać w oparciu o bazę asortymentową w formie pliku excel, zawierającą następujące informacje:

o Indeks - numer indeksu materiałowego wg CLA Sp. z o.o.
o Numer katalogowy - numer katalogowy oryginału
o Przykładowe zamienniki/opisy - numery katalogowe producenta zamienników/opisy
o Nazwa - nazwa towaru
o JM - jednostka miary
o Zużycie w 2021 roku
o Zużycie w 2022 roku
Oferty cenowe należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL (załącznik
do zaproszenia). Dopuszczamy składanie ofert częściowych, na wybrane pozycje asortymentowe.
Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablony stanowiące załącznik do zaproszenia. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, tzn. plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.
Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje asortymentowe, także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena). Pozycje asortymentowe, na które wykonawca nie składa oferty, powinny pozostać niewypełnione - nie należy wpisywać żadnych znaków. Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.
Ceny należy podawać w kolumnach ,,cena oryginału" i ,,cena zamiennika" w kwotach netto, wpisując je w odpowiednie rubryki.
W kolumnach ,,Producent oryginału" oraz ,,Producent zamiennika" bezwzględnie należy podać nazwę producenta oferowanego produktu, a w przypadku zamiennika także jego oznaczenie katalogowe.
Uwaga: oferty, w których nie zostanie wpisana nazwa producenta nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.
W celu ułatwienia identyfikacji dostarczanego produktu w pliku excel, po nazwie producenta oryginału oraz producenta zamiennika, dodano kolumnę ,,Indeks towaru u dostawcy ..." - wypełnienie tej kolumny jest zalecane, ale nieobowiązkowe.

VI. Warunki realizacji dostaw:
1. Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie otrzymanego od zamawiającego zamówienia:
- zamówienia składane będą w formie elektronicznej na adres podany przez wykonawcę w oświadczeniu,
- zamawiający wskazuje w zamówieniu lokalizację magazynu, do którego towar powinien być dostarczony w dni robocze w godzinach 700 - 1900,
2. W przypadku gdy zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy z zamówieniem, odmówi przyjęcia dostawy. Dostawa towaru niezgodnego z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia wad towaru po przyjęciu dostawy, zamawiający zgłosi reklamację wykonawcy w formie protokołu reklamacyjnego.
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 48 godzin od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.
- Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wadliwego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu.
4. Rezygnacja ze współpracy - wykluczenie wykonawcy.
W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionego towaru lub części zamówionego towaru, zamawiający może zrezygnować z realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz wykluczyć wykonawcę w przedmiotowej pozycji asortymentowej na okres obowiązywania niniejszej oferty oraz naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy.
1) Wykonawca może zrezygnować z realizacji zamówienia pod warunkiem, że w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje zamawiającego pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@cla.net.pl o braku możliwości realizacji zamówienia.
2) Jeżeli wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia nie poinformuje o braku możliwości jego realizacji i nie zrealizuje zamówienia w terminie lub zmieni cenę przedmiotu zamówienia, zostanie wykluczony z danej pozycji asortymentowej do końca obowiązywania bieżącej oferty oraz zostanie obciążony przez zamawiającego karą umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu dostawy do dnia poinformowania wykonawcy o rezygnacji z realizacji zamówienia.
3) Jeżeli ilość pozycji asortymentowych z oferty wykonawcy, które zostały odrzucone (niezrealizowane) przekroczy 5% ilości uznanych u tego wykonawcy jako najkorzystniejsze w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wykonawca może zostać wykluczony ze współpracy na okres obowiązywania bieżącej oferty.
5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia wykonawcy z jednej lub wielu pozycji asortymentowych, zamawiający będzie kierował zamówienia do wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
6. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać niezmienione ceny produktów przez cały okres obowiązywania niniejszej oferty.
7. Za nieterminowe regulowanie należności wynikające z wystawionych faktur, wykonawca może naliczyć zamawiającemu odsetki ustawowe.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo),
- oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia.
IX. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający, po dokonaniu analizy złożonych ofert, poinformuje odrębnym pismem o wyborze pozycji asortymentowych, które będzie realizował u wybranego wykonawcy.
2. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie:
Andrzej Mika - techniczny@cla.net.pl, tel. 509 688 208;
Krzysztof Zubczyński - zaopatrzenie@cla.net.pl, tel. 515 157 858.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.