Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą grodzic gorącowalcowanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą grodzic gorącowalcowanych

Data zamieszczenia: 2023-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: INFINITIVE FUND Sp. z o.o
Ludna 9/4
00-413 Warszawa
powiat: Warszawa
607 171 815
biuro@infinitivefund.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148529
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 607 171 815
Termin składania ofert: 2023-03-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą grodzic gorącowalcowanych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1009/21 - Budowa układu automatycznego płukania zbiorników retencyjnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi wód deszczowych na miejskich systemach kanalizacji deszczowej za pomocą urządzeń zastawkowych.

Część 1
DOSTAWA grodzic gorącowalcowanych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą grodzic gorącowalcowanych według poniższej specyfikacji:
Wskaźnik Wx: min. 1560 cm3/m
Szerokość: 60 cm
Ilość: 120 szt. - 10 m, 110 szt. - 8 m
Gatunek stali: min. S355
Pozostałe warunki zamówienia:
i. Rozliczenia przedmiotu zamówienia dokonywane będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po dokonanej dostawie i odbiorze materiału przez Zamawiającego.
ii. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą do każdej dostarczonej partii materiałów dołączyć dokumenty dostawy WZ zawierające wszelkie informacji dotyczące identyfikacji materiału.
iii. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

CPV: 14622000-7

Dokument nr: 2023-43190-148529, 6/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-31

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
rypiński
Gmina
Rypin
Miejscowość
Rypin
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-04-07
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te podyktowane
są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłowa realizacje niniejszego zamówienia m.in. w przypadku, gdy:
1. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, podatkowego (w tym obowiązujących norm);
2. w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
3. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, którego nie można było zapobiec.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi oferować nowy materiał, o których mowa w przedmiocie zamówienia, zgodnym z obowiązującymi normami budowlanymi.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-01
Data ostatniej zmiany
2023-03-01 12:51:06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty będą oceniane według kryterium - cena (waga 100)
P1=CN/COB*[100]
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków poszczególne symbole zostały opisane w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Adrianna Sobka
tel.: 607 171 815
e-mail: biuro@infinitivefund.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.