Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2023-03-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju" w Warszawie
ul. Kulczyńskiego 14
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 697095710 lub 22 6434165, 22 643-05-23, 730003825
p.uminski@naskraju.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 14 000 zł.
Nr telefonu: tel. 697095710 lub 22 6434165, 22 643-05-23, 73000
Termin składania ofert: 2023-03-23
Dokumenty do pobrania
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dostosowania budynków
w Warszawie:
ul. Polinezyjskiej 2
ul. Polinezyjskiej 7
ul. Polinezyjskiej 12
ul. Polaka 3
ul. Szolc Rogozińskiego 15
ul. Szolc Rogozińskiego 17
ul. Szolc Rogozińskiego 19
ul. Szolc Rogozińskiego 21
do wymagań przeciw-pożarowych, w oparciu o ekspertyzy w zakresie zabezpieczeń pożarowych budynków
będących u Zamawiającego.
Przedmiot Zamówienia obejmuje:
- uzyskanie warunków od gestorów (jeśli zaistnieje taka konieczność), opracowanie uzgodnionych dokumentacji budowlano-wykonawczych, dla każdego budynku indywidualnie w zakresie budowlanym, instalacji sanitarnych, wentylacji i elektrycznych.
- przedmiary robót, kosztorysy ślepe i inwestorskie, w oparciu o KNR, robót określonych dokumentacjami.
Kosztorysy i przedmiary powinny obejmować wszystkie niezbędne do wykonania pomiary i uzgodnienia
powykonawcze.
- złożenie w Urzędzie Gminy Ursynów wniosków, wystąpienia o pozwolenia na budowę, w imieniu Zamawiającego,
dla każdego budynku osobno.

Otwarcie ofert: 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2023 r. godz. 12.15

Specyfikacja:
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest bezpłatne pobranie od Zamawiającego materiałów przetargowych
poprzez sekretariat Zamawiającego drogą elektroniczną nr tel. 697095710 lub 22 6434165 lub ze strony
internetowej Spółdzielni.

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 w terminie do dnia 23.03.2023 r. do godz. 12,00
Za termin złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które wpłyną
do Zamawiającego po upływie terminu ich składania, nie będą rozpatrywane ani zwracane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. ISTOTNE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:
Termin rozpoczęcia Przedmiotu Zamówienia zależny jest od daty zawarcia umowy pomiędzy stronami. Zakończenie robót określone jest do dnia 30.11.2023 r.
3. Przewidywany termin zakończenia projektowania - 30.11. 2023r.

Wymagania:
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie niniejsze jest w trybie przetargu, na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień na roboty
budowlane, konserwacyjne, dostawy i usługi oraz trybu powoływania i zasad pracy komisji przetargowych
w celu wyłonienia wykonawców udzielanych zamówień" obowiązującego u Zamawiającego, zamieszczonego
na Jego stronie internetowej lub dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w oparciu o pobrane materiały.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu, bez względu na jego wynik.
2. Gwarancja:
Zamawiający oczekuje od Oferenta minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace projektowe.
3. Zabezpieczenia:
Zamawiający pobierze z faktur zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości netto z każdej faktury. Zabezpieczenie to jest zwracane w wartości nominalnej, pod warunkami umownymi, po zakończeniu okresu gwarancji.
4. Wartość Przedmiotu Zamówienia:
1) Wartość ofertowa Przedmiotu Zamówienia jest określona przez Oferenta w oparciu o ekspertyzy p-poż. dla poszczególnych budynków, wykonanych przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego SWIZ; Rozliczenie odbywać się będzie ryczałtowo na podstawie podpisanej umowy. Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji budynków objętych Umową, uwzględnić wszelkie koszty związane z dostosowaniem budynków do wymagań p.poż wraz z przyłączami do budynków bez projektów terenu i dróg pożarowych oraz koszty uzgodnień dokumentacji i wystąpień do Urzędu Gminy Ursynów o pozwolenia na budowę.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót.
3) Zamawiający oczekuje uwzględnienia w ofercie dla poszczególnych lokalizacji dwóch pobytów na budowie w ramach nadzoru projektanckiego.
5. Zaliczki:
Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
6. Rozliczenie Przedmiotu Zamówienia:
Rozliczenie wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie następowało zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Stronami. 7. Wykonanie Przedmiotu Zamówienia:
Za datę zakończenia Przedmiotu Zamówienia przyjmuje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru kompletnej dokumentacji i przekazania Zamawiającemu kopii złożenia wniosku do Urzędu Gminy Ursynów o pozwolenia na budowę robót objętych projektami.
8. Uprawnienie Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu w każdym czasie bez dokonania wyboru.

V. ZASADY SPORZĄDZANIA OFERT:
1. Wydanie materiałów przetargowych.
Oferty sporządza się na podstawie materiałów, które Oferent może uzyskać bezpłatnie, w wersji elektronicznej
z sekretariatu Zamawiającego;
2. Zasady sporządzenia oferty
Oferty należy złożyć w oparciu o ekspertyzy dostosowania budynków w zakresie przeciwpożarowym będące
u Zamawiającego.
Oferent powinien złożyć wypełniony formularz ofertowy z załącznikami.
Wartości oferty powinna obejmować wartości brutto z podatkiem VAT lub, w przypadku umów o dzieło, wszelkich dodatków objętych obowiązującymi przepisami. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne budynki.
3. Cena oferty:
1) cenę oferty należy podać w złotych polskich;
2) cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem ofertowym SWIZ;
3) cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do realizacji Zamówienia.
4. Związanie ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający na każdym etapie postępowania ma prawo do zmiany ilości budynków objętych projektowaniem.

VI. FORMALNE WARUNKI SPORZĄDZANIA OFERT:
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej informacji.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub co najmniej jeden budynek.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego materiały przetargowe.
5. Oferta powinna być podpisana i opieczętowana przez osoby upoważnione do podpisania oferty oraz ostemplowana
pieczątką firmową Oferenta. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty oraz załączników, były parafowane przez
osoby podpisujące ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty,
-ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie składane jest w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
6. W przypadku, gdy Oferent, jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty wraz z datą tego potwierdzenia.
7. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby upoważnione
do podpisania oferty.
8. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane zapisane strony.

VII. WADIUM
1. Oferent, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie pieniężnej
w wysokości 1800 zł dla każdego budynku.
W przypadku projektowania wszystkich budynków wadium wynosi 14 000 zł.
2. Wadium należy wnieść na rachunek Zamawiającego w Santander Banku S.A o numerze:
04 1090 1694 0000 0001 0829 6710, w tytule wpisując: ,,Wadium - wykonanie projektów dostosowujących budynki
w S.M. Na Skraju do wymagań przeciwpożarowych".
3. Bankowe potwierdzenie wniesienia wadium powinno być dołączone do oferty lub dostarczone Spółdzielni osobno
przed terminem otwarcia ofert.
4. Oferta, która nie jest zabezpieczona wadium, nie weźmie udziału w przetargu.
5. Oferentowi, którego oferta została wybrana, Zamawiający zwraca wadium po podpisaniu umowy.
6. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w przetargu;
2) nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia Oferenta o udzieleniu mu zamówienia.
7. Oferentowi, którego oferta nie została wybrana Zamawiający zwraca wadium w terminie 14 dni od daty posiedzenia komisji przetargowej, na której wybrano Wykonawcę prac, na rachunek wskazany w oświadczeniu, który Oferent jest zobowiązany dołączyć do składanej oferty. W tym samym terminie Zamawiający zwraca wadium w przypadku unieważnienia przetargu.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem,
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu,
w nieprzejrzystej zamkniętej i opieczętowanej kopercie lub opakowaniu, uniemożliwiającym otwarcie bez pozostawienia trwałych śladów, oznaczonym pełną nazwą Oferenta, adresem Zamawiającego oraz opisem Przedmiotu Zamówienia - ,,Wykonanie projektów dostosowujących budynki w S.M. ,,NA SKRAJU" do wymagań przeciwpożarowych."
4. Obecność przedstawicieli Oferentów przy otwarciu ofert nie jest obowiązkowa.
5. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ich adresy i ceny ofertowe.

X. DODATKOWE INFORMACJE PRZETARGOWE
1. Zamawiający może odrzucić ofertę, w której stwierdzono brak co najmniej jednego z wymaganych dokumentów
w materiałach przetargowych. Zamawiający, w toku postępowania, może prosić o uzupełnienie złożonych
dokumentów w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, który nie wniósł wadium w całości lub w wymaganej wysokości
dla poszczególnych budynków .
3. Zamawiający może odrzucić ofertę napisaną nieczytelnie oraz gdy Oferent nie zgadza się na poprawienie
oczywistej pomyłki w tekście oferty, lub zakres rzeczowy oferty jest niezgodny z wymaganiami określonymi
w materiałach przetargowych.
4. Oferty złożone w sposób prawidłowy nie podlegają zwrotowi bez względu na wynik postępowania.
6. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., Zamawiający i Oferenci przekazują
drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania, lub pisemnie.
7. Korespondencję, także dotyczącą udzielenia wyjaśnień co do treści materiałów przetargowych, uważa się za złożoną
w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego na - nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert
lub w terminie określonym w zawiadomieniu, wezwaniu.
8. Treść zapytań dotyczących materiałów wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Oferentom, którzy
pobrali materiały.
9. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień odnośnie decyzji podjętych w trakcie przetargu.
10. Oferent winien dokonać wizji budynków będących Przedmiotem Zamówienia. W przypadku uwag lub niezgodności
powinien pisemnie o nich powiadomić Zamawiającego.

XI. WARUNKI I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY.
1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Oferent, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem w formie mailowej (z potwierdzeniem otrzymania).
2. Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia Oferenta o udzieleniu mu zamówienia.
4. Oferent gwarantuje związanie ofertą do 60 dni od daty otwarcia ofert.
XII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego uwzględniając walory i mankamenty każdej z rozpatrywanych ofert i rekomenduje ją Zarządowi Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
2. Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
75% - cena,
14% - gwarancje (gwarancja 72 miesiące punktowana najwyżej, w przypadku wyższych gwarancji od 72 miesięcy przyjmowana jest ocena 14 %, przy gwarancji 36 miesięcy przyjmowana będzie ocena 7%),
6% - ocena dokumentów (potencjał techniczny i wiarygodność firmy),
5% - wykonywanie podobnych prac u Zamawiającego.

XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU:
1. Wraz z ofertą (formularz ofertowy) Oferent zobowiązany jest złożyć:
1) Załącznik nr 2 - Karta gwarancyjna (załącznik do umowy)
2) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zwrocie wadium
3) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu związanego z wykonaniem szkód,
rozwiązaniem umów, otwartym postępowaniem likwidacyjnym
4) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych projektów.
5) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunku posiadania właściwych zasobów osobowych
i sprzętowych do realizacji zamówienia.
6) Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu związanego z odpowiednimi
uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobowym i dobrej
sytuacji ekonomicznej
7) Załącznik nr 8 - Oświadczenie o spełnieniu warunków w przetargu związanego z opłacaniem podatków
i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie.
8) Kopie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
o wartości co najmniej 500 000,00 zł.
2. Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w formie oryginału. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winna ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Kontakt:
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Piotr Umiński
pod numerem telefonu 22 643-05-23 kom 730003825 lub e-mailem: p.uminski@naskraju.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.