Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont balkonów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont balkonów

Data zamieszczenia: 2023-03-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,PERKOZ" w Olsztynie
ul. Burskiego 9
10-686 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 524-70-28, 89 524- 70-33
biuro@smperkoz.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 524-70-28, 8
Termin składania ofert: 2023-03-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1.1. Remontu balkonów w następującym zakresie :
A. Budynki w Olsztynie:
Remont kompleksowy 24 szt. balkonów w Olsztynie, wyszczególnionych poniżej lokali o łącznej pow.
ok. 118,23 m 2 :
1) Burskiego 3 - remont 2 balkonów przynależnych do mieszkań nr 17, 19 o łącznej pow. ok. 11,10 m 2 ,
2) Burskiego 5 - remont 3 balkonów przynależnych do mieszkań nr 16, 18, 20 o łącznej pow. ok. 4,05 m 2 ,
3) Witosa 9 - remont 2 balkonów przynależnych do mieszkań nr 8, 10 o łącznej pow. ok. 7,36 m 2 ,
4) Witosa 1E - remont 3 balkonów przynależnego do mieszkań nr 3, 7, 9 o pow. ok. 13,92 m 2 ,
5) Wilczyńskiego 25A - remont 2 balkonów przynależnych do mieszkań nr 12, 14 łącznej pow. ok. 8,86 m 2 ,
6) Kanta 14 - remont 2 balkonów przynależnych do mieszkań nr 18, 20 o łącznej pow. ok. 11,60 m 2 ,
7) Kanta 16 - remont 4 balkonów przynależnych do mieszkań nr 13, 15, 17, 19 o łącznej pow. ok. 23,16 m 2
8) Kanta 18 - remont 3 balkonów przynależnych do mieszkań nr 8, 11,14 o łącznej pow. ok. 17,37 m 2 ,
9) Stramkowskiej 2A - remont 1 balkonu przynależnego do mieszkania nr 14 o pow. ok. 6,77 m 2 ,
10) Jarocka 68 - remont 2 balkonów przynależnych do mieszkań nr 6, 8 o łącznej pow. ok. 14,04 m 2 .
B. Budynki w Bartoszycach:
Remont kompleksowy 10 szt. balkonów w Bartoszycach, wyszczególnionych poniżej lokali o łącznej pow.
ok. 60,70 m 2 :
1) Wyszyńskiego 2 - remont 5 balkonów przynależnych do mieszkań nr 14, 17, 20, 23, 25 o łącznej pow. ok.
28,00 m 2 ,
2) Wyszyńskiego 2A - remont 1 balkonu przynależnego do mieszkania nr 21 o pow. ok. 5,60 m 2 ,
3) Chilmanowicza 4 - remont 2 balkonów przynależnych do mieszkań nr 28, 30 o pow. ok. 13,00 m 2 ,
4) Chilmanowicza 6 - remont 2 balkonów przynależnych do mieszkania dwupoziomowego nr 8 o pow. ok.
14,10 m 2 ,
C. Budynek w Szczytnie:
Remont kompleksowy 5 szt. balkonów w Szczytnie, wyszczególnionych poniżej lokali o łącznej pow.
ok. 22,25 m 2 :
Dąbrowskiego 2 - remont 5 balkonów przynależnych do mieszkań nr 22, 24, 26, 28, 30 o łącznej pow. ok.
22,25 m 2 ,
D. Budynek w Mrągowie:
Remont kompleksowy 5 szt. balkonów w Mrągowie, wyszczególnionych poniżej lokali o łącznej pow.
ok. 15,55 m 2 :
Osiedle Mazurskie 24 - remont 5 balkonów przynależnych do mieszkań nr 22, 24, 26, 28, 30 o łącznej pow.
ok. 15,55 m 2 .
1.2. Remontu elewacji budynku w następującym zakresie :
Janowicza 6 w Olsztynie - remont całej elewacji południowo-zachodniej (szczytowej) budynku bryła
,,C" (od strony śmietników) na powierzchni ok. 147,3 m 2 oraz malowanie ścianki bocznej loggi od strony
remontowanego szczytu budynku na powierzchni ok. 12,3 m 2 i cokołu remontowanego szczytu budynku
na powierzchni ok. 11,0 m 2
2.
3.
Szczegółowy zakres prac określono w załączniku nr 1 do SIWZ
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na wybrany zakres prac.

Otwarcie ofert: Otwarcia ofert dokona Komisja powołana przez Zarząd SM ,,PERKOZ" w dniu 21.03.2023 r.
o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego Ul. Burskiego 9 pok. Nr 9.
Komisja dokona otwarcia ofert wg kolejności wpływu, podając nazwę i adres Oferenta, wartość
i termin realizacji robót w odniesieniu do poszczególnych elementów oraz okres udzielonej gwarancji.

Składanie ofert:
Oferty trwale opakowane i skutecznie zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane należy składać
nie później niż w dniu 21.03.2023 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego Ul. Burskiego 9 w Olsztynie
osobiście w sekretariacie, wrzucając do skrzynki pocztowej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub
na e-mail: biuro@smperkoz.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: oczekiwany termin realizacji robót - od kwietnia 2023 r. - do września 2023 r.

Wymagania:
2. Odbiór robót:
1Poszczególne elementy robót w tym prace zanikające podlegały będą odbiorowi technicznemu. Końcowy odbiór
robót stanowić będzie podstawę do rozliczenia wykonanych prac i wystawienia faktury.
IV. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOWI
1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) pobiorą SIWZ w siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej
b) zapoznają się ze szczegółowym zakresem prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia
c) sporządzą ofertę zgodnie z wymogami przedstawionymi w niniejszej SIWZ
2. Wykaz dokumentów, które niezbędnie należy załączyć do oferty:
2.1. Aktualny odpis właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej
(z okresu ostatnich 3 m-cy ).
2.2 Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem
podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - z okresu ostatnich 3 m-cy.
2.3 Referencje, opinie i rekomendacje udzielone Oferentowi przez inwestorów w okresie ostatnich 3 lat dla których
realizował zadania o podobnym charakterze. W przypadku braku referencji Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia wykazu zrealizowanych prac z podaniem ich adresu, zakresu, wartości oraz terminu realizacji.
W przypadku prac o podobnym charakterze wykonywanych w ostatnich trzech latach na zlecenie
Zamawiającego, oferent nie ma obowiązku składania referencji oraz wykazu prac.
2.4 Kosztorysy na wykonanie poszczególnych robót opracowane na podstawie zał. Nr 1 (szczegółowy wykaz robót).
Kosztorys musi zawierać m.in. zestawienie RMS oraz tabelę elementów scalonych.
2.5 Dokumenty o których mowa w pkt. 2.1, 2.2, 2.3 nie muszą być bezwzględnie załączone do oferty. Mogą zostać
uzupełnione po rozstrzygnięciu przetargu, lecz przed podpisaniem umowy z oferentem, którego oferta zostanie
wybrana.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta - winna być
sporządzona wg załączonego wzoru oferty (Załącznik Nr 2) - umożliwi
to jednolitą ocenę ofert w chwili ich otwarcia.
2. Oferta zawierać musi nazwę oferenta, dokładny jego adres, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail, kompletny
zestaw żądanych dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją.
Brak kompletów dokumentów o których mowa w pkt IV ust. 2 pkt 2.4 SIWZ może stanowić podstawę do
odrzucenia oferty na etapie otwarcia ofert.
3. Wartość ofertowa winna uwzględniać koszty kompletnego wykonania - zgodnie z zakresem robót (pkt. II SIWZ
i załącznik nr 1 do SIWZ ) tj. wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.
4. Oferta (każda strona) winna być podpisana przez osoby uprawnione do prawnego reprezentowania firmy -
zgodnie z aktem rejestracyjnym lub pełnomocnika.
5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ewentualne poprawki muszą być sygnowane podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania.
8. Ofertę z ponumerowanymi stronami należy umieścić w trwałym opakowaniu, skutecznie zabezpieczonym przed
otwarciem przez osoby nieuprawnione - oznaczonym w następujący sposób:
a/ nazwa i adres Zamawiającego
b/ nazwa i adres Oferenta
c/ ,,Przetarg na wykonanie remontu balkonów i remontu elewacji budynku" z dopiskiem na kopercie: ,,NIE
OTWIERAĆ PRZED 21.03.2023 r. - godz. 13:00".
9. Ofertę można złożyć również w formie elektronicznej w postaci jednego pliku w formacie .pdf, w którym znajdą
się skany wymaganych w SIWZ dokumentów podpisanych przez oferenta.
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
3. Oferenci mają prawo do uczestniczenia w części jawnej przetargu obejmującej czynności wymienione w pkt. 2.
4. Na posiedzeniu niejawnym Komisja przetargowa dokona analiz i merytorycznej oceny złożonych ofert.
5. W trakcie analizy złożonych ofert Komisja przetargowa może żądać od Oferentów udzielenia dodatkowych
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do negocjacji warunków ofertowych z poszczególnymi oferentami. Poprzez
pojęcie negocjacji rozumie się obniżenie ceny i/lub wydłużenie okresu gwarancji.
7. O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Oferentów pisemnie lub telefonicznie.
8. Oceny ofert dokona komisja przetargowa.
VIII. INNE POSTANOWIENIA
1. Wybrany oferent obowiązany jest do podpisania umowy (o treści zgodnej z załączonym wzorem Załącznik nr 3
do SIWZ) w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.
2. Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wynikach przetargu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia w sprawach dotyczących
przedmiotu przetargu, SIWZ w terminie do 16.03.2023 r. do godz. 12.00.
2. Pytania oferentów i odpowiedzi Zamawiającego muszą mieć formę pisemną.
3. Odpowiedzi zostaną przesłane do oferentów pocztą elektroniczną.
4. Zamawiający może uzupełnić lub zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub
w odpowiedzi na zapytanie Oferentów do 17.03.2023r. do godz. 13.00. Informacje te zostaną opublikowane na
stronie internetowej Zamawiającego.
X. SPOSÓB SKŁADANIA PROTESTÓW I ODWOŁAŃ
1. Każdy Oferent ma prawo w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonanym wyborze wnieść
sprzeciw na piśmie do Zamawiającego.
2. Sprzeciw rozpatruje Zarząd S.M. ,,PERKOZ" w Olsztynie, w terminie 7 dni od daty wniesienia. W przypadku
uznania sprzeciwu za zasadny - Zarząd może zmienić decyzję o wyborze oferty lub unieważnić przetarg.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyny i z tego
tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie. O zaistnieniu tego faktu wszyscy Oferenci zostaną
powiadomieni w formie pisemnej,
2. Złożone oferty wraz ze wszystkimi załącznikami pozostaną w dyspozycji Zamawiającego, nie podlegają zwrotowi
i stanowią tajemnicę handlową.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Krzysztof Zdziarstek - tel. 89 524-
70-33 i Marcin Lisowski - tel. 89 524-70-28.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.