Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

DOSTAWA WLEWKÓW ALUMINIOWYCH Z 2 STOPÓW ALUMINIUM

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

DOSTAWA WLEWKÓW ALUMINIOWYCH Z 2 STOPÓW ALUMINIUM

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Albatros Aluminium sp. z o.o
Czartoria 1/27
61-102 Poznań
powiat: Poznań
883373303
l.kalenik@albatros-aluminium.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149772
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: 883373303
Termin składania ofert: 2023-04-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WLEWKÓW ALUMINIOWYCH Z 2 STOPÓW ALUMINIUM PRZEZNACZONYCH DO WYCISKANIA KSZTAŁTOWNIKÓW
ALUMINIOWYCH
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1337/20 - ,,Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów długich o zmiennym przekroju ze stopów aluminium do zastosowań między innymi w słupach oświetleniowych

Część 1
DOSTAWA WLEWKÓW ALUMINIOWYCH Z 2 STOPÓW ALUMINIUM

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem postępowania jest dostawa określonych poniżej wlewków aluminiowych do wyciskania:
1. stop 6005A - 25 ton (dopuszczalna tolerancja +/- 15%)
2. stop 6063 - 25 ton (dopuszczalna tolerancja +/- 15%)
Stopy muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 573-3 lub równoważnej.
Wymagane parametry wlewka w zakresie długości: 5,8 - 7 metrów z tolerancją +/- 10 mm, zostanie dookreślona w wywołaniu dostawy.
Średnica wlewka: 250 - 305 mm, zostanie dookreślona w wywołaniu dostawy.
Formuła dostawy wg Incoterms 2000: DDP Wałcz
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

CPV: 14721000-1

Dokument nr: 2023-10346-149772

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-04-10

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Miejsce dostawy: Wałcz, Ul. Południowa 36

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do zmian umowy, które nie są istotne.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1.1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
3. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa wyżej, będzie dokonana na podstawie informacji przedstawionych w złożonych dokumentach.
4. Ocenie w kryteriach oceny ofert będą podlegały tylko oferty tych Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-10
Data ostatniej zmiany
2023-03-10 10:18:07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1
Oferowana wysokość premium (na 2. kwartał 2023r.) + upcharge (na 2. kwartał 2023r.) za 1 tonę wlewka aluminiowego, liczona jako średnia arytmetyczna wartość dla obu stopów objętych przedmiotem postępowania.
Liczba punktów (waga): 100%
Szczegółowy opis zawarto w zasadach uzupełniających

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Kalenik
tel.: 883373303
e-mail: l.kalenik@albatros-aluminium.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.