Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5132z ostatnich 7 dni
19743z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostarczenia oraz montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego napędzanego silnikiem...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostarczenia oraz montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego napędzanego silnikiem diesla

Data zamieszczenia: 2023-03-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Etektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
powiat: nowotarski
tel. 18 26 10 122, tel kom. 605 566 477, tel. 18 26 10 105, tel. kom. 697 109 097
sekretariat@niedzica.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Niedzica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 26 10 122, t
Termin składania ofert: 2023-04-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprawa: zakup agregatu diesla - MEW Smolice
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., z siedzibą 34-441 Niedzica - Ul. Widokowa 1, działając na podstawie :
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 tj.), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na podprogowe zamówienie sektorowe na:
sprzedaży, dostarczenia do Elektrowni Wodnej w Smolicach oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego napędzanego silnikiem diesla
(dalej agregat)
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenia do Elektrowni Wodnej w Smolicach oraz montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego napędzanego silnikiem diesla.
2. Minimalne wymagania i parametry techniczne dostarczonego agregatu diesla:
2.1. Parametry ogólne:
a) moc znamionowa generatora PRP 60-80 kVA, (punktacja 100% współczynnik cena/moc
[PLN/kVA]), b)napięcie znamionowe: 400/230V,
c) częstotliwość znamionowa 50Hz,
d) agregat obudowany/wyciszony,
e) obudowa przystosowana do pracy na zewnątrz w środowisku wilgotnym, stopień ochrony obudowy min IP44,
f) agregat w wykonaniu stacjonarnym, zamontowany na stałe na podeście we wskazanej lokalizacji - MEW Smolice (konieczna wizja lokalna),
g)zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej 8-godzinną pracę agregatu z 100% obciążeniem.
2.2. Parametry silnika:
a) silnik wysokoprężny, turbodoładowany, z wtryskiem bezpośrednim, chłodzony cieczą,
b) rodzaj paliwa ON-Diesel,
c) elektroniczna stabilizacja obrotów,
d) rozruch elektryczny - bateria akumulatorów.
2.3. Parametry prądnicy:
a) prądnica synchroniczna bezszczotkowa,
b) regulacja napięcia elektroniczna AVR, stabilność napięcia ?1%, zawartość THD <3%,
c) klasa izolacji uzwojeń H.
2.4. Parametry sterownika:
a) sterownik do pracy manualnej lub automatycznej z czytelnym interfejsem graficznym z menu w języku polskim,
b) możliwość pracy agregatu na sieć wydzieloną (praca na wyspę),
c) możliwość synchronizacji agregatu z siecią elektroenergetyczną, pracy na sieć z zadaną mocą oraz możliwość bezprzerwowego przejścia z pracy synchronicznej do pracy wyspowej,
d) możliwość współpracy z układem SZR,
e) pełne zabezpieczenie silnika, prądnicy i odbiorów,
f) pomiary napięć i prądów we wszystkich fazach, pomiar częstotliwości i mocy,
g) pomiar ilości paliwa wraz z zabezpieczeniem przeciw zapowietrzeniu silnika,
h) rejestracja awarii, zakłóceń agregatu,
i) możliwość obsługi zdalnej ( GSM ,Ethernet).
2.5. Wymagane wyposażenie:
a) wyciszona obudowa ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie,
b) wszystkie drzwi serwisowe obudowy agregatu oraz korek wlewu paliwa zamykane na klucz,
c) wibroizolatory silnika i prądnicy, tłumik wydechu zabudowany w obudowie,
d) akumulatory rozruchowe, ładowarka buforowa, rozłącznik akumulatorów,
e) wyłącznik główny mocy z zabezpieczeniem prądnicy,
f) wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa STOP na obudowie,
g) listwa zaciskowa z zaciskami śrubowymi dla odbioru pełnej mocy agregatu,
h) grzałka bloku silnika z termostatem,
i) grzałka szafy elektrycznej z panelem sterowania,
j) podstawowe oświetlenie wnętrza i tablicy sterowniczej, k) gaśnica (w obudowie agregatu),
1) instrukcja obsługi agregatu i DTR, silnika, prądnicy w języku polskim, schematy
elektryczne, m)deklaracja zgodności CE, n)płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), o) paliwo w ilości niezbędnej do startu i ruchu próbnego,
p) agregat prądotwórczy i jego podzespoły nie muszą być wyprodukowane na ternie Unii Europejskiej. Natomiast wymagany jest dostęp do autoryzowanego serwisu producenta na teranie Polski tak aby zapewnić bezproblemowy dostęp do części zamiennych oraz usług serwisowych.
2.6.Montaż urządzenia i podłączenie do rozdzielnicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
a) wykonanie podestu pod agregat (lokalizacja i parametry podestu określone zostaną na wizji lokalnej),
b) wykonanie układu połączeń agregatu z istniejąca instalacją obiektu,
c) uruchomienie agregatu i podanie napięcia na istniejącą instalacje obiektu.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
a) dostarczenie i przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego: certyfikatów ,,na znak bezpieczeństwa", karty katalogowej producenta, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji lub aprobat technicznych i dokumentów gwarancyjnych do urządzeń i materiałów, których zamierza użyć do wykonania umowy - zgodnie z przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej (przedstawienie Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu zamówienia),
b) usuwanie w sposób terminowy wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określonych w umowie,
c) dostarczenie Książki gwarancyjnej i instrukcji obsługi w języku polskim.
d) przeprowadzenie próbnego rozruchu oraz szkolenie obsługi.
4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są:
a) dokonana przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizja lokalna terenu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Wykonawców w dniu 28.03.2023r. godz:. 12:00 - zbiórka w MEW Smolice.
b) uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiającym.

CPV: 31.68.25.30-4

Dokument nr: UU-271-22/23

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert, rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023r roku o
godz. 11:00 siedzibie Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA, Ul. Widokowa 1.

Specyfikacja:
9. Szczegółowych informacji w zakresie spraw technicznych udzielać będzie: Michał Stanaszek codziennie w godz.ch od 8:00, do 14:00, tel. 18 26 10 122, tel kom. 605 566 477

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta ma być złożona w sekretariacie Zamawiającego w jego siedzibie, 34-441 Niedzica - Ul. Widokowa 1, w terminie, do dnia 14 kwietnia 2023 roku godz. 10:45.
Ofertę należy doręczyć w opakowaniu (w kopercie) zewnętrznym. Koperta lub inny rodzaj opakowania zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. oraz opatrzona napisem ,,Oferta - sprzedaż i dostarczenie agregatu diesla (Smolice). Nie otwierać przed godz. 11:00 w dniu 14 kwietnia 2023 roku.

Miejsce i termin realizacji:
5. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2023 roku.

Wymagania:
Wskazany termin zakończenia prac może ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku:
1) zaistnienia siły wyższej,
2) innych obiektywnych okoliczności uzasadniających przesuniecie terminu dostawy przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Wykonawcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzjelenia zamówienia dodatkowego.
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zapytania należy składać na piśmie lub e-mailem najpóźniej na pięć dni roboczych przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi umieszczając ją również na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią pierwotna zaproszenia a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Oczekujemy na złożenie oferty zawierającej :
10.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego lub potwierdzonego przez właściwy urząd, aktualności nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.2. Formularz ofertowy - załącznik ml do zaproszenia.
10.3. Kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie objętym umową, na kwotę min 100 000 złotych.
10.4. Wykaz zrealizowanych dostaw o podobnym charakterze - załącznik nr 2 do zaproszenia.
10.5. Prospekt/opis techniczny zawierający informacje nt. danych technicznych i parametrach zaoferowanego agregatu potwierdzające, iż spełnia minimalne wymogi Zamawiającego.
10.6. Oświadczenie - załącznik nr 3 do zaproszenia.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku nie uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji w przypadku wezwania do uzupełnienia przez Zamawiającego lub złożeniu dokumentów w celu ich uzupełnienia w niewłaściwej formie oferta może zostać odrzucona.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania żądać wyjaśnień dotyczących złożonych
ofert.
Do oferty nie należy dołączać danych osobowych pracowników.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.
12. Rękoj mia i gwarancj a.
12.1. Zamawiający wymaga udzjelenia min 24 miesięcznej rękojmi za wady oraz min 24 miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na dostarczone urządzenie i inne elementy liczonej od daty końcowego odbioru robót bez wad. Jeżeli producent urządzenia i innych elementów określił dłuższy okres rękojmi lub gwarancji, to gwarancja i rękojmia obejmuje ten okres.
12.2. Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót bez wad. Jeżeli odbioru końcowego dokonano z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem początkowym okresu rękojmi jest dzień sporządzenia protokołu z usunięcia wad.
12.3. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w umowie nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków zawartych w umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania.
12.4. Zamawiający może za zgodą Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji na dowolną osobę trzecią.
13. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prac odbywać się będzie w złotych polskich.
16. Kryterium oraz sposób oceny ofert.
Współczynnik: oferowane wynagrodzenie netto/oferowana moc pozorna agregatu - 100% (kryterium PLN/kVA).
Oferta z najniższym współczynnikiem otrzyma największą ilość punktów - 100. Oferty pozostałe otrzymają punkty na zasadzie proporcji liczonej według następującej formuły:
Najniższy współczynnik spośród złożonych ofert: oferowane wynagrodzenie netto/oferowana moc pozorna agregatu
......... ...... .... ........... ............. ........... ............ ................x 100 pkt = ilość punktów
Współczynnik: ofero wane wynagrodzenie netto/oferowana moc pozorna agregatu badanej oferty
Cena netto powinna być podana liczbowo i słownie. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również nie wyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej a konieczne do wykonania całego zakresu zamówienia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane powyżej kryterium oceny ofert.
17. Informacje końcowe.
a) Po zakończeniu przez Komisję Przetargową prac związanych ze sporządzeniem protokołu z postępowania oraz po uzyskaniu aprobaty ze strony Kierownika Zamawiającego co do wyboru oferty, przekazana zostanie informacja o tym kto złożył najkorzystniejsza ofertę.
b) Z Oferentem zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
c) Jakiekolwiek oświadczenie Zamawiającego skierowane do uczestnika albo uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty nie stanowi oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Do nawiązania stosunku prawnego z Oferentem na wykonanie przedmiotu zamówienia niezbędne jest zwarcie umowy w formie pisemnej.
d) W przypadku uchylania się przez wybranego Oferenta od zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do obciążenia oferenta karą w wysokości 25% wartości wynagrodzenia netto zaoferowanego w wybranej ofercie. Kara ta nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 §1 kodeksu cywilnego.
e) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający ma prawo do wyboru pośród pozostałych nie odrzuconych ofert najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia ponownego postępowania.
f) Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartość kwoty 431 000 EURO przy prowadzeniu postępowania o charakterze sektorowym nie będą stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 11 września 2019 roku (Dz.U.2019.2019 z dnia 24 października 2019 roku ze zm.).
g) Z uwagi na tryb postępowania o udzielenie zamówienia, Oferentom uczestniczącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przysługuje prawo do składania protestów.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyłonienia oferty (unieważnienie postępowania), w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
i) Wszystkie koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Oferent, niezależnie od wyniku postępowania.
j) W procedurze Zamawiający traktuje wszystkie Podmioty ubiegające się o zamówienie jednakowo, bezstronnie, obiektywnie, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania.
k) W przypadku gdy Oferent złoży ofertę stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019.1010 tj.), oferta zostanie odrzucona.

Kontakt:
Informacji w zakresie spraw proceduralnych udzielać będzie Agata Pyrdoł tel. 18 26 10 105,
tel. kom. 697 109 097.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.