Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa zorganizowania ekspedycji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa zorganizowania ekspedycji

Data zamieszczenia: 2023-03-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
zampubl@umcs.lublin.pl
https://pzp.umcs.pl/umcs
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa zorganizowania ekspedycji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do Stacji Polarnej w Calypsobyen
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługę logistyczną związaną z przygotowaniem stanowiska do instalacji i obsługi czujnika w środowisku ekstremalnym oraz przygotowaniem, instalacją i obsługą urządzeń monitoringowych poprzez zorganizowanie ekspedycji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do Stacji Polarnej w Calypsobyen (dalej: ,,Stacja") (77° 33' 30" N, 14° 31' 01" E) obejmującą:
1) kompleksową obsługę transportową do/ze Stacji w sezonie letnim 2023 r. wraz z usługami dodatkowymi;
2) kompleksowe zaopatrzenie Stacji w sprzęt, materiały, środki techniczne i materiały gospodarcze, biurowe i odzież BHP niezbędnych do budowy stanowiska do instalacji i obsługi czujnika w ekstremalnym środowisku polarnym z usługami dodatkowymi w sezonach letnich 2023r.;
3) kompleksowe zaopatrzenie Stacji w żywność wraz z usługami dodatkowymi w sezonie letnim 2023r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na sprzęt elektroniczny i mechaniczny oraz aparaturę na okres minimum 12 miesięcy.

CPV: 60000000-8, 09000000-3, 15000000-8, 18000000-9, 31700000-3, 63100000-0,63720000-2,79920000-9

Dokument nr: 2023/BZP 00140855, TP/14-2023/DZP-p

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzp.umcs.pl/umcs
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.umcs.pl/umcs
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 7 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie.
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pzp.umcs.pl/umcs
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-31 11:00
Miejsce składania ofert: https://pzp.umcs.pl/umcs

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TP/14-2023/DZP-p
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługę logistyczną związaną z przygotowaniem stanowiska do instalacji i obsługi czujnika w środowisku ekstremalnym oraz przygotowaniem, instalacją i obsługą urządzeń monitoringowych poprzez zorganizowanie ekspedycji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do Stacji Polarnej w Calypsobyen (dalej: ,,Stacja") (77° 33' 30" N, 14° 31' 01" E) obejmującą:
1) kompleksową obsługę transportową do/ze Stacji w sezonie letnim 2023 r. wraz z usługami dodatkowymi;
2) kompleksowe zaopatrzenie Stacji w sprzęt, materiały, środki techniczne i materiały gospodarcze, biurowe i odzież BHP niezbędnych do budowy stanowiska do instalacji i obsługi czujnika w ekstremalnym środowisku polarnym z usługami dodatkowymi w sezonach letnich 2023r.;
3) kompleksowe zaopatrzenie Stacji w żywność wraz z usługami dodatkowymi w sezonie letnim 2023r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na sprzęt elektroniczny i mechaniczny oraz aparaturę na okres minimum 12 miesięcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
63100000-0 - Usługi przeładunku i składowania towarów
63720000-2 - Usługi wspierające transport wodny
79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia wykonawczego
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas anulowania usługi transportowej
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 15,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa minimalne warunki w zakresie dotyczącym doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę przedmiotem której była kompleksowa obsługa transportu wyposażenia oraz osób na potrzeby całorocznych lub sezonowych stacji polarnych wraz ze specjalistycznym pakowaniem i załadunkiem towarów na statek lub inny środek przewozowy obsługujący wyprawy polarne o wartości minimum 150 000,00 zł brutto* dla jednej usługi.
Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych usług w ramach jednej umowy/ umowy ramowej.
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, powyższy warunek udziału w postępowaniu powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Zamawiający żąda wykazu usług (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) SWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty.
2. Formularze cenowe (A1, B1-B5, C1).
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 3) SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
1) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SWZ, oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SWZ oraz oświadczenie o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 3) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.2 SWZ, formularz oferty oraz opis formularze cenowe (załączniki A1, B1-B5, C1), są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy).
4) Poza oświadczeniem i dokumentami wymienionymi w pkt 6.3 ppkt 1) - 3) SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo wymienione w pkt 6.3 ppkt 5) (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie:
1) wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takich zmian. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia wykonawczego
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas anulowania usługi transportowej
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 15,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.