Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2023-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
Dworska 2
98-100 Łask
powiat: łaski
436753461
kontakt@zsmt.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150949
Województwo: łódzkie
Miasto: Łask
Wadium: ---
Nr telefonu: 436753461
Termin składania ofert: 2023-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,CYBER - MUNDURÓWKA - kompleksowy program kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych w Zespole Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie."
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.11.01.02-10-0040/21 - CYBER - MUNDURÓWKA - kompleksowy program kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych w Zespole Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie

Część 1
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Laptop z oprogramowaniem - ilość 24 szt. (pracownia informatyczna)
2) Laptop z oprogramowaniem - ilość 1 szt. (pracownia informatyczna - nauczyciel)
3) Wózek na laptopy - ilość 1 szt.
4) Oprogramowanie do zarządzania pracownią - ilość 25 szt.
5) Sieciowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne - ilość 1 szt.
6) Aparat cyfrowy - ilość 1 szt.
7) Kamera cyfrowa - ilość 1 szt.
8) Urządzenie sieciowe (router) - ilość 1 szt.
9) monitor interaktywny - multimedialny - ilość 2 szt.
10) statyw jezdny regulowany do monitora interaktywnego - ilość 2 szt.
11) mysz komputerowa - ilość 25 szt.
12) Zasilacz UPS - ilość 1 szt.
13) Oprogramowanie biurowe - ilość 25 szt.

CPV: 30213300-8, 38650000-6, 48218000-9

Dokument nr: 2023-49321-150949, 3/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-28

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
łaski
Gmina
Łask
Miejscowość
Ostrów

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu projektu, zatwierdzonej przez Województwo Łódzkie.
9. Zamawiający dopuszcza także zmiany w umowie w następujących przypadkach:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w szczególności zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych (cena brutto umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury);
b) wprowadzenia nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość jego zastąpienia jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych, o cenie nie wyższej niż w umowie;
c) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony w następstwie siły wyższej lub zmian w harmonogramie projektu określonych w punkcie 8.
d) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
10. Do zapytania ofertowego został załączony wzór umowy z Dostawcą. Złożenie oferty przez Dostawcę jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią wzoru umowy oraz jego zaakceptowaniem.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Dostawców. Każdy z Dostawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru Dostawcy bez podania przyczyny.
4. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert po ich otwarciu.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Dostawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu projektu, zatwierdzonej przez Województwo Łódzkie.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-19
Data ostatniej zmiany
2023-03-19 02:38:58

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100 %

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Beata Pokorska- Galowicz
tel.: 436753461
e-mail: kontakt@zsmt.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.