Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5492z ostatnich 7 dni
22609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Malowanie pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Malowanie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2023-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Sądu Rejonowego w Bełchatowie
ul. Okrzei 4
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. 44 6357600
administracja@belchatow.sr.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 44 6357600
Termin składania ofert: 2023-03-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 2 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na wykonanie następującego zamówienia:
,,Malowanie pomieszczeń w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie "

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie wybranych pomieszczeń w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Przedmiar robót stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Zamawiający zaleca dokonanie oględzin pomieszczeń wskazanych do malowania. Wykonawcy proszeni są do zgłoszenia chęci uczestnictwa w oględzinach do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie, tel. 44 6357601.

Dokument nr: D-263-5/23

Składanie ofert:
VIII. Termin złożenia ofert Termin złożenia ofert: do dnia 22 marca 2023 r.

IX. Miejsce złożenia ofert
Sąd Rejonowy w Bełchatowie Ul. Okrzei 4 97-400 Bełchatów
na adres e mail: administracja@belchatow.sr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia traktowane będzie przedłożenie w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie protokołu odbioru robót, o których mowa w niniejszym zapytaniu.

Wymagania:
II. Zakres zamówienia - informacje dodatkowe
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie wybranych pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych w siedzibie Sądu Rejonowego w Bełchatowie.
2. Zakres prac obejmuje prace w następujących pomieszczeniach:
1) na parterze tj.: wiatrołap, hall wejściowy, hall główny, korytarze przy wejściu, korytarze przy pokojach biurowych po stronie archiwum ksiąg wieczystych, hall przy salach rozpraw, sale rozpraw nr I, II, III, IV, V, pokoje biurowe nr 7 i nr 8,
2) korytarz przy archiwum zakładowym i węźle,
3) klatka schodowa pomiędzy parterem i I piętrem, przy ul. Okrzei 4, w tym w szczególności:
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi nawierzchniową starych tynków wewnętrznych ścian oraz sufitów w pomieszczeniach, o których mowa w załączonym przedmiarze robót, wraz z przesuwaniem, przenoszeniem mebli do pomieszczenia wskazanego przez administratora obiektu (na tej samej kondygnacji}, w pokoju biurowym nr 8 zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
zakup i wymiana posadzki z wykładzin sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowej i ich zgrzewanie, miejscami na salach rozpraw i korytarzu przy salach rozpraw zakup i wymiana płytek gresowych.
3. Prace dotyczące malowania pomieszczeń muszą być wykonane z jak najmniejszą uciążliwością dla prawidłowego funkcjonowania sądu, pracy pracowników sądu i poruszaniu się interesantów w obiekcie lub po godzinach urzędowania (tj. godz.15.30-19.OO).
W ramach przedmiotu umowy mieszczą się wszelkie prace przygotowawcze polegające na uzupełnieniu widocznych ubytków, odprysków i innych braków w ścianach i na obrzeżach powierzchni ścian, szpachlowaniu i równaniu powierzchni. Do gruntowania podłoży sugeruje się zastosowanie preparatu ,,CERESU CT 17". Należy również uwzględnić odkręcenie i ponowne skręcenie gniazd wtykowych, wyłączników oraz osłonięcie lub odkręcenie i ponowne skręcenie opraw oświetleniowych.
Ponadto w ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć meble, okna, sprzęt biurowy, informatyczny przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich zniszczeniem. Wykonawca również obowiązany jest do sprzątania na bieżąco pomieszczeń i korytarzy oraz terenu wykorzystywanego do ww. prac. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac będą usuwane na bieżąco na koszt Wykonawcy.
Roboty należy wykonywać w oparciu o założenia przyjęte w przedmiarze robót kosztorysowym Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac w sposób nie kolidujący z pracą instytucji. Wymóg ten dotyczy także robót wywołujących drgania, nadmierny hałas, pylenie, które należy wykonywać po godzinach urzędowania. W razie uciążliwości prac Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania robót, które wpływać będą na prawidłowe funkcjonowanie sądu bez względu na stan, zakres oraz zaawansowanie prac. Doraźne przerwy nie mogą stanowić argumentu o dodatkowym wynagrodzeniu lub też niedotrzymaniu, czy też konieczności wydłużenia terminu robót.

IV. Cena
1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt zakupu wykładziny i płytek w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia oraz o jakości odpowiadającej podobnym elementom wyposażenia, które już w budynku Zamawiającego występują, ryzyko wykonawcy z tytułu nieprawidłowego oszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszt.
3. Zamówienie obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym wszystkie czynności przygotowawcze i pomocnicze.
4. Elementy robót budowlanych nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, technologii robót, wymogów producentów, sztuki budowlanej, Zamawiający uzna za wycenione w ofercie bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia wraz z uwzględnieniem ich w kosztorysie ofertowym. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
5. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta winna być przygotowana na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Złożenie oferty drogą elektroniczną wymaga przesłanie formularza ofertowego podpisanego podpisem elektronicznym lub jako skan oferty podpisanej przez Wykonawcę na adres e-mail: administracja@belchatow.sr.gov.pl
Z uwagi na restrykcyjny mechanizm bezpieczeństwa po stronie serwera pocztowego w Ministerstwie Sprawiedliwości, z którego korzysta Sąd Rejonowy w Bełchatowie, mogą występować znaczne opóźnienia w dostarczeniu wiadomości na skrzynkę pocztową Zamawiającego.
Opóźnienia spowodowane są dokładną analizą potencjalnych zagrożeń zawartych w wiadomościach. Z uwagi na ten fakt Zamawiający prosi o niezwłoczne, zaraz po wysłaniu wiadomości przez Wykonawcę, uzyskanie potwierdzenia telefonicznego
otrzymania wiadomości przez Zamawiającego dzwoniąc na nr telefonu 44 6357601.

UWAGA:
Wymagane jest, aby oferty w formie elektronicznej wpłynęły w wyznaczonym terminie określonym w pkt VIII niniejszego zapytania.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą brały udziału w postępowaniu.
VII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
V. Kryterium wyboru
Kryterium wyboru: najniższa cena.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.